Nota van wijziging - Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 30 mei 2020
kalender

Nota van wijziging - Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-2020

35 350 III    Wijziging van de begrotingsstaat van het

Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 3    NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 3 december 2019

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

De wijziging van de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2019 komt te luiden:

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het j'aar

 

2019 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Art.    Omschrijving

Vastgestelde begroting

 

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

 

Verplich tingen

Uitgaven

Ontvang sten

Verplich tingen

Uitgaven

Ontvang sten

Verplich tingen

Uitgaven

Ontvang sten

Totaal

2.551

2.551

0

67

67

0

 • - 
  246
 • - 
  246

0

Beleidsartikel

1    Commissie van

Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

2.551

2.551

0

67

67

0

 • 246
 • 246

0

Toelichting

 • • 
  In het ingediende wetsvoorstel is abusievelijk het bedrag - € 273.000 voor de mutaties 2e suppletoire wet opgenomen in plaats van - € 246.000. De stand van de 2e suppletoire wet van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten is € 2.372.000 in plaats van

€ 2.345.000.

 • • 
  Daarnaast bevat deze nota van wijziging een kleine technische wijziging in de titel van de tabel.

De Minister-President,

Minister van Algemene Zaken M. Rutte

kst-35350-III-3 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 350 III, nr. 3


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.