Brief regering; Voorstel onderzoek ADR in het kader van de voortgangsrapportages van het grote project PHS - Programma hoogfrequent spoorvervoer - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 29 januari 2020
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

32 404

Programma hoogfrequent spoorvervoer

Nr. 94

BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 november 2019

Op 6 februari 2018 heeft de Tweede Kamer het project Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) aangewezen als groot project (Handelingen II 2017/18, nr. 48, item 14). De Tweede Kamer heeft, conform de Regeling Grote Projecten, in de Uitgangspuntennotitie groot project PHS nadere uitgangspunten en eisen geformuleerd voor de informatievoorziening, waaronder ook eisen die worden gesteld aan de controle door de Auditdienst Rijk (ADR) (Kamerstuk 32 404, nr. 82).

De Vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft in de Uitgangspuntennotitie aan de ADR gevraagd om op basis van de eisen in de Regeling en in de Uitgangspuntennotitie voorstellen te doen voor een doeltreffende en doelmatige controle op de belangrijkste punten van dit groot project. Deze voorstellen worden in beginsel namens de commissie behandeld door de rapporteur PHS.

Hierbij doe ik u het voorstel van de ADR toekomen voor het onderzoek in het kader van de voortgangsrapportages PHS1. De ADR vraagt u in te stemmen met dit voorstel dan wel uw aanvullingen en/of wijzigingen kenbaar te maken, waarna gestart kan worden met de uitvoering.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

  • C. 
    van Nieuwenhuizen Wijbenga

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

kst-32404-94 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 32 404, nr. 94


3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.