Gewijzigd amendement Bisschop tvv nr 10 over het afromingspercentage terug naar 10% - Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 22 januari 2020
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

35 233

Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

Nr. 14

GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 10

Ontvangen 2 december 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I wordt na onderdeel D een onderdeel ingevoegd, luidende: Da

In artikel 32a, eerste lid, wordt «80%» vervangen door «90%».

II

In artikel I wordt na onderdeel J een onderdeel toegevoegd, luidende: K

Artikel 77b vervalt.

Toelichting

Mede als gevolg van de verhoging van het afromingspercentage van 10 naar 20 procent bij overdracht van fosfaatrechten is er weinig handel in fosfaatrechten. De indruk bestaat dat er hierdoor eerder minder dan meer rechten uit de markt zijn gehaald. De indiener stelt voor het afromingspercentage weer te verlagen naar 10 procent.

Bisschop

kst-35233-14 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 233, nr. 14


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.