Motie Von Martels over innovaties voor het verduurzamen van sportevenementen - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 28 januari 2020
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

35 300 XVI

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

Nr. 136

MOTIE VAN HET LID VON MARTELS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 december 2019 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat er nog veel te winnen valt bij het verduurzamen en schoner houden van sportevenementen in Nederland;

constaterende dat de organisatie van de Zevenheuvelenloop dit jaar daar een goed voorbeeld van is, die daarom tevens beloond is met het predicaat European Race of the Year;

constaterende dat hierbij innovatieve middelen werden ingezet, zoals het vervangen van plastic flesjes door zakjes gemaakt van zeewier;

verzoekt de regering, goede voorbeelden van innovaties om sportevenementen te verduurzamen te verspreiden en hier zo mogelijk een leidraad voor op te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Von Martels

kst-35300-XVI-136 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 300 XVI, nr. 136


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.