Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit wijziging Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 in verband met de doorberekening vanaf 2020 - Regels met betrekking tot de begroting en verantwoording van de kosten van het toezicht van de Autoriteit FinanciŽle Markten en de Nederlandsche Bank en de financiering van de toezichtkosten (Wet bekostiging financieel toezicht 2019) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 23 februari 2020
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-2020

 

34 870

Regels met betrekking tot de begroting en verantwoording van de kosten van het toezicht van de Autoriteit FinanciŽle Markten en de Nederlandsche Bank en de financiering van de toezichtkosten (Wet bekostiging financieel toezicht 2019)

Nr. 19

VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Vastgesteld 2 december 2019

De vaste commissie voor FinanciŽn heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van FinanciŽn over de brief van

1 november 2019 over het ontwerpbesluit wijziging Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 in verband met de doorberekening vanaf 2020 (Kamerstuk 34 870, nr. 18).

De vragen en opmerkingen zijn op 22 november 2019 aan de Minister van FinanciŽn voorgelegd. Bij brief van 29 november 2019 zijn de vragen beantwoord.

De voorzitter van de commissie,

Anne Mulder

De adjunct-griffier van de commissie,

Schukkink

kst-34870-19

ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 34 870, nr. 19    1

I    Vragen en opmerkingen vanuit de fracties

Vragen en opmerkingen van de leden van de fractie van de VVD

De leden van de VVD-fractie hebben kennisgenomen van het voorliggende conceptbesluit ter wijziging van het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019. Aanvankelijk zagen zij geen aanleiding hierover vragen te stellen, maar snel daarna werden zij onplezierig verrast door mediaberichten over forse tegenvallers bij de renovatie van het gebouw van De Nederlandsche Bank en de doorbelasting daarvan aan financiŽle instellingen (FD, 12 november 2019).

Deze leden vragen zich af hoe deze berichten zich verhouden tot het onderhavige conceptbesluit. Eerder hebben zij hun verbazing uitgesproken over de doorbelasting van kosten van verbouwing, omdat voor dergelijke uitgaven een voorziening op de balans mag worden verondersteld. Nu blijkbaar sprake is van een forse overschrijding, willen zij vernemen waarom zij daar niet over zijn geÔnformeerd. Klopt het, zo vragen deze leden, dat deze kostenstijging ruim het afgesproken meerjarige kostenkader overstijgt? Wat zouden daarvan de consequenties moeten zijn? Zou het niet meer voor de hand liggen bij dreigende overschrijdingen te kiezen voor een soberder verbouwing? Heeft de Minister deze optie besproken met de president van De Nederlandsche Bank en, zo ja, welke argumenten zijn daarbij overwogen? Kan de Minister aangeven hoe hij, in het belang van de ondertoezichtgestelden, zich bemoeit met de renovatie van het gebouw van De Nederlandsche Bank? Deze leden vragen de Minister deze vragen gedetailleerd te beantwoorden.

Meer in het algemeen vragen de leden van de VVD-fractie of de doorberekening van kosten niet gebonden zou moeten worden aan reŽle kosten van het toezicht zelf, waarbij incidentele kosten door de toezichthouder op diens balans worden opgevangen. Welke institutionele remmen zitten er op de kostenstijging van DNB?

II    Reactie van de Minister

Met belangstelling heb ik kennisgenomen van de vragen en opmerkingen over mijn brief van 1 november 2019 over het ontwerpbesluit wijziging Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 in verband met de doorberekening vanaf 2020. De vragen beantwoord ik hieronder.

Vragen en opmerkingen van de leden van de fractie van de VVD

De leden van de VVD-fractie hebben kennisgenomen van het voorliggende conceptbesluit ter wijziging van het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019. Aanvankelijk zagen zij geen aanleiding hierover vragen te stellen, maar snel daarna werden zij onplezierig verrast door mediaberichten over forse tegenvallers bij de renovatie van het gebouw van De Nederlandsche Bank en de doorbelasting daarvan aan financiŽle instellingen (FD, 12 november 2019).

Deze leden vragen zich af hoe deze berichten zich verhouden tot het onderhavige conceptbesluit. Eerder hebben zij hun verbazing uitgesproken over de doorbelasting van kosten van verbouwing, omdat voor dergelijke uitgaven een voorziening op de balans mag worden verondersteld. Nu blijkbaar sprake is van een forse overschrijding, willen zij vernemen waarom zij daar niet over zijn geÔnformeerd. Klopt het, zo vragen deze leden, dat deze kostenstijging ruim het afgesproken meerjarige kostenkader overstijgt? Wat zouden daarvan de consequenties moeten zijn? Zou het niet meer voor de hand liggen bij dreigende overschrijdingen te kiezen voor een soberder verbouwing? Heeft de Minister deze optie besproken met de president van De Nederlandsche Bank en, zo ja, welke argumenten zijn daarbij overwogen? Kan de Minister aangeven hoe hij, in het belang van de ondertoezichtgestelden, zich bemoeit met de renovatie van het gebouw van De Nederlandsche Bank? Deze leden vragen de Minister deze vragen gedetailleerd te beantwoorden.

Meer in het algemeen vragen de leden van de VVD-fractie of de doorberekening van kosten niet gebonden zou moeten worden aan reŽle kosten van het toezicht zelf, waarbij incidentele kosten door de toezichthouder op diens balans worden opgevangen. Welke institutionele remmen zitten er op de kostenstijging van DNB?

Het besluit dat in het kader van de voorhangprocedure aan uw Kamer is gezonden, houdt verband met enkele wijzigingen in de wijze waarop de toezichtkosten van het financieel toezicht worden doorberekend aan de sector. Het betreft de toevoeging van enkele personen aan wie kosten van het doorlopend toezicht worden doorberekend en enkele wijzigingen van maatstaven op basis waarvan de kosten binnen een toezichtcategorie worden verdeeld onder de betrokken personen.

Het besluit houdt geen verband met de hoogte van de toezichtkosten.

Voor de hoogte van de begroting van de toezichthouders geldt de wettelijke begroting- en verantwoordingcyclus. Voor de begrotingen van de toezichthouders is een kostenkader vastgesteld, waarbinnen de kosten en opbrengsten van de toezichthouders moeten vallen. De begrotingen van de toezichthouders voor 2020 zijn op dit moment nog onderwerp van gesprek. Op korte termijn zal ik uw Kamer hierover informeren, waarbij ik ook in zal gaan op de mogelijke gevolgen van het programma huisvesting voor de zbo-begroting van DNB. Nadat de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en ik de begrotingen hebben goedgekeurd, worden deze door de toezichthouders openbaar gemaakt.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 34 870, nr. 19 3


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.