Amendement Voordewind/Kuik over middelen voor de bestrijding van kinderprostitutie - Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2020 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 28 januari 2020
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

35 300 XVII

Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en

Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2020

Nr. 31

AMENDEMENT VAN DE LEDEN VOORDEWIND EN KUIK

Ontvangen 28 november 2019

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 3 Sociale vooruitgang worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 5.000 (x € 1.000).

II

In artikel 3 Sociale vooruitgang worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 5.000 (x € 1.000).

Toelichting

Het commercieel seksueel uitbuiten van kinderen komt nog altijd op grote schaal voor en maakt miljoenen slachtoffers.

Nederlandse maatschappelijke organisaties, onder meer organisaties die samenwerken in de Down to Zero-alliantie binnen de SRGR-partnerschappen, verrichten belangrijk en succesvol werk in het tegengaan van commerciële seksuele uitbuiting van kinderen. Echter, er is extra inzet nodig om dit te bestrijden met name in Azië en Latijns-Amerika.

Daarom wordt met dit amendement beoogd in het nieuwe SRGR-kader structureel aandacht te besteden aan de directe bestrijding van kinderprostitutie door hier vanaf 2020 jaarlijks 5 miljoen euro voor uit te trekken.

Dekking wordt gevonden binnen artikel 3 Sociale Vooruitgang in het nog niet verplichte deel van de bijdragen aan enkele internationale organisaties.

Voordewind

Kuik

kst-35300-XVII-31 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 300 XVII, nr. 31


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.