Brief regering; Ontwerpbesluit houdende regels ter uitvoering van de Wet op de orgaandonatie (Besluit orgaandonatie) - Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 28 januari 2020
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-2020

33 506

Nr. 40

Ontvangen ter Griffie op 26 november 2019.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd tot en met 24 december 2019.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 25 december 2019.

Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem

BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 november 2019

Hierbij bied ik u aan het ontwerpbesluit, houdende regels ter uitvoering van de Wet op de orgaandonatie (Besluit orgaandonatie), met bijbehorende nota van toelichting1. Het ontwerpbesluit regelt in hoofdzaak drie onderwerpen:

  • 1. 
    Aspecten rondom het donorformulier, de registratie daarvan in het donorregister en de toegankelijkheid van dat register. Deze aspecten zijn nu nog geregeld in het Besluit donorregister. Het Besluit donorregister zal met de inwerkingtreding van het Besluit orgaandonatie komen te vervallen.
  • 2. 
    De borging van de kwaliteitsstandaard over de positie van nabestaanden.
  • 3. 
    Algemene regels rondom de voorlichting over donatie bij leven en donatie na overlijden.

Wat betreft het tweede onderwerp geldt dat het ontwerpbesluit er in voorziet dat het ziekenhuisprotocol inzake orgaandonatie moet voldoen aan de kwaliteitsstandaard. Het ontwerpbesluit regelt niet de vaststelling van de kwaliteitsstandaard of de inhoud daarvan.

Voor de kwaliteitsstandaard verwijs ik u naar mijn separate brief van heden (Kamerstuk 33 506, nr. 39).

De voorlegging van het ontwerpbesluit geschiedt in het kader van de voorgeschreven voorhangprocedure en biedt uw Kamer de mogelijkheid om zich gedurende vier weken uit te spreken over het ontwerpbesluit, voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State wordt voorgelegd.

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

kst-33506-40 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Een gelijkluidende brief is verzonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De Minister voor Medische Zorg,

B.J. Bruins

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 33 506, nr. 40 2


3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.