Brief Algemene Rekenkamer; Rapport "Autobelastingen als beleidsinstrument" - Maatregelen op het gebied van autobelastingen (“Autobrief”) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 23 februari 2020
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

32 800

Maatregelen op het gebied van autobelastingen («Autobrief»)

Nr. 63

BRIEF VAN DE PRESIDENT VAN DE ALGEMENE REKENKAMER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 november 2019

Hierbij bieden wij u aan het op 21 november 2019 door ons vastgestelde rapport Autobelastingen als beleidsinstrument1. Dit rapport verschijnt vandaag.

Algemene Rekenkamer drs. A.P (Arno) Visser, president drs. C. (Cornelis) van der Werf, secretaris

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

kst-32800-63 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 32 800, nr. 63


3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.