Voorstel van wet - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 29 januari 2020
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

35 350 XIV

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 1

VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 26 november 2019

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV), van de begrotingsstaat inzake het agentschap de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds (F), alle voor het jaar 2019;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake het agentschap de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 4

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro's.

kst-35350-XIV-1 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Artikel Omschrijving    Vastgestelde begroting (inclusief    Mutaties 1e suppletoire begroting    Mutaties 2e suppletoire begroting

NvW)    (Inclusief ISB)

 
   

Verplich-

Uitgaven

Ontvang-

Verplich-

Uitgaven

Ontvang-

Verplich-

Uitgaven

Ontvang-

   

tingen

 

sten

tingen

 

sten

tingen

 

sten

 

Totaal

999.569

914.741

88.597

151.885

151.887

16.753

450.165

482.406

17.686

 

Beleidsartikelen

859.458

774.630

85.811

110.497

110.499

16.753

487.766

520.007

17.686

11

Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij-, en voedselketens

745.594

646.620

39.950

114.028

115.691

15.954

 • 38.820
 • 7.146

21.807

12

Natuur en biodiversiteit

113.864

128.010

45.861

 • 3.531
 • 5.192

799

526.586

527.153

 • 4.121
 

Niet-beleidsartikelen

140.111

140.111

2.786

41.388

41.388

 
 • - 
  37.601
 • - 
  37.601

0

50

Apparaat

108.907

108.907

2.786

15.033

15.033

 

19.958

19.958

0

51

Nog onverdeeld

31.204

31.204

0

26.355

26.355

 
 • 57.559
 • 57.559

0

Naam    Vastgestelde begroting    Mutaties 1e suppletoire begroting Mutaties 2e suppletoire begroting

 
 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo Baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

365.932

365.932

0

0

0

0

24.861

32.909

 • 8.048

Totaal

365.932

365.932

0

0

0

0

24.861

32.909

 • - 
  8.048
 

Naam

     

Vastgestelde begroting

 

Mutaties 1e supple-toire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

       

Totaal kapitaal uitgaven

Totaal kapitaal- ontvang sten

Totaal kapitaal uitgaven

Totaal kapitaal- ontvang sten

Totaal kapitaal uitgaven

Totaal kapitaal- ontvang sten

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

 

31.761

18.723

0

0

 • 10.942
 • 9.215

Totaal

     

31.761

18.723

0

0

 • - 
  10.942
 • - 
  9.215

Artikel Omschrijving

Vastgestelde begroting

 

Mutaties 1e

suppletoire begroting

Mutaties 2e

suppletoire begroting

 

Verplich tingen

Uitgaven

Ontvang sten

Verplich tingen

Uitgaven    Ontvang sten

Verplich tingen

Uitgaven    Ontvang sten

1    Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

34.585

34.585

34.585

23.117

23.117

2.671

2.671    2.671

Subtotaal

34.585

34.585

34.585

23.117

23.117

2.671

2.671    2.671

Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) 2018

0

0

0

 

23.117

0

0

Subtotaal

0

0

0

 

23.117

0

0

Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) 2019

Totaal

34.585

34.585

34.585

23.117

23.117    23.117

2.671

2.671    2.671

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 350 XIV, nr. 1 5


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.