Amendement Amhaouch/Weverling over extra middelen voor Trade&InnovateNL - Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2020 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 28 januari 2020
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

35 300 XVII

Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en

Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2020

Nr. 19

AMENDEMENT VAN DE LEDEN AMHAOUCH EN WEVERLING

Ontvangen 26 november 2019

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 1 Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 2.000 (x € 1.000).

II

In artikel 1 Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 2.000 (x € 1.000).

Toelichting

Er zal eenmalig 2 miljoen euro worden vrijgemaakt voor het publieke samenwerkingsverband Trade&InnovateNL, waarin de vijf Regionale Ontwikkeling Maatschappijen (ROM), de grote steden en RVO samenwerken aan internationalisering. Binnen begrotingsartikel 1.2 wordt deze 2 miljoen gealloceerd.

Het toekennen van extra middelen betreft een tweejarige pilot ter bevordering van internationalisering van het MKB. Deze Trade&InnovateNL partners dienen deze eenmalige financiële injectie de komende twee jaar te gebruiken om hiermee de internationaliseringspro-jecten van het MKB een extra impuls te geven. Deze extra vrijgemaakte middelen voor Trade&InnovateNL worden in eerste instantie toegekend aan de ROMs.

kst-35300-XVII-19 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Doel van het amendement is de kans voor het MKB in de internationale handel en op buitenlandse markten te versterken. De Nederlandse lokale economie heeft immers een groot potentieel en het buitenland is voor hen een ongekend grote markt met oneindig veel mogelijkheden. Vaak zijn het kleine bedrijven die wel willen, maar niet kunnen omdat de internationale markt op gaan extra investeringen vraagt zoals marktonderzoek, extra personeel, extra productie en reiskosten. Nationale en regionale samenwerking is daarom cruciaal om een goede propositie neer te kunnen zetten.

Amhaouch

Weverling

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 300 XVII, nr. 19 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.