Voorstel van wet - Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 29 januari 2020
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019

2020

35 350 A

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019 (Wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 1

VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 26 november 2019

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het infrastructuurfonds voor het jaar 2019;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het infrastructuurfonds voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2019.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Wijziging begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds (A) voor het jaar 2019 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Art. Omschrijving    Vastgestelde begroting    Mutaties 1e suppletoire begroting    Mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten

 

12

Hoofdwegennet

3.144.096

3.114.638

73.126

769.958

9.057

77.159

201.508

 • 715.953
 • 25.736

13

Spoorwegen

1.610.625

2.009.388

195.388

232.696

43.783

8.774

73.156

 • 112.998

965

14

Regionaal, lokale infrastructuur

54.809

192.762

-

209

 • 39.143

-

2.229

158

1.108

15

Hoofdvaarwegennet

777.657

1.291.388

105.584

154.085

70.428

 • 6.108
 • 105.776
 • 403.623

13.711

17

Megaprojecten verkeer

1.107.469

692.068

72.020

275.275

 • 19.652

91.655

 • 746.662
 • 338.812
 • 138.747
 

en vervoer

                 

18

Overige uitgaven en ontvangsten

1.028

893

 

15.751

15.926

1.047

 • 13.423
 • 13.423
 

19

Bijdrage andere begrotingen Rijk

   

6.921.916

   
 • 324.635
   
 • 1.465.248

20

Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

66.897

66.897

 
 • 39.846
 • 37.001
 
 • 13.310
 • 29.296
 
 

Subtotaal

6.762.581

7.368.034

7.368.034

1.408.128

43.398

 • 152.108
 • 602.278
 • 1.613.947
 • 1.613.947

18.10Voordelig eindsaldo (cumulatied) vorig jaar

   

-

   

195.506

     
 

Subtotaal

6.762.581

7.368.034

7.368.034

1.408.128

43.398

43.398

 • 602.278
 • 1.613.947
 • 1.613.947
 

Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar

   

-

   

-

   

-

 

Totaal

6.762.581

7.368.034

7.368.034

1.408.128

43.398

43.398

 • 602.278
 • 1.613.947
 • 1.613.947

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 350 A, nr. 1 3


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.