Memorie van toelichting; Memorie van toelcihting - Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 30 mei 2020
kalender

Memorie van toelichting; Memorie van toelcihting - Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019

2020

35 350 III

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC). De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister-President,

Minister van Algemene Zaken,

 • M. 
  Rutte
 • B. 
  TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN

1    Leeswijzer

In navolgende paragraaf 2 worden de voorgestelde mutaties toegelicht. In paragraaf 2.1 gebeurt dit op het niveau van de begrotingsstaat. Paragraaf 2.2 geeft een overzicht op artikelonderdeelniveau voor het artikel 1 'Eenheid van het algemeen regeringsbeleid'.

2    Ministerie van Algemene Zaken 2.1 Suppletoire mutaties

 

Tabel 1 Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2019 (bedragen x € 1.000).

 

Uitgaven

Stand ontwerpbegroting 2019

62.303

Mutaties 1e suppletoire begroting 2019

2.139

Stand 1e suppletoire begroting 2019

64.442

Voorgestelde mutaties 2e suppletoire begroting 2019

 • 1.156

Stand 2e suppletoire begroting 2019

63.286

Toelichting

Zie de toelichting onder de tabel budgettaire gevolgen van beleid.

 

Tabel 2 Overzicht suppletoire ontvangstenmutaties voor 2019 (bedragen x € 1.000).

 

Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2019

4.439

Mutaties 1e suppletoire begroting 2019

44

Stand 1e suppletoire begroting 2019

4.483

Voorgestelde mutaties 2e suppletoire begroting 2019

 • 500

Stand 2e suppletoire begroting 2019

3.983

Toelichting

Zie de toelichting onder de tabel budgettaire gevolgen van beleid.

2.2 Tabel budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel «Eenheid van het algemeen regeringsbeleid» (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Tabel 3 Tabel budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel «Eenheid van het algemeen regeringsbeleid» (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Eenheid van het algemeen Vastgestelde    Stand |e Mutaties 2e suppletoire regeringsbeleid    begroting (1)    begroting (2) begroting (3)

 

Verplichtingen

62.303

Uitgaven waarvan juridisch verplicht (percentage)

62.303

Coördinatie van het algemeen communicatie-en regeringsbeleid (RVD) apparaatsuitgaven

2.171

Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling (WRR) apparaatsuitgaven

594

Apparaatsuitgaven

33.112

Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB)

605

Bijdrage agentschap

Dienst Publiek en Communicatie

25.821

Ontvangsten

4.439

Mutaties

Miljoenennota

Overige mutaties

2e

suppletoire begroting

 

64.442

 • - 
  1.107
 • - 
  49

63.286

64.442

 • - 
  1.107
 • - 
  49

63.286

2.166

 • 1
 • 200

1.965

594

100

0

694

34.619

 • 1.228

151

33.542

622

0

0

622

26.441

22

0

26.463

4.483

 • - 
  500

0

3.983

Toelichting

De neerwaarste bijstelling van € 200.000 bij «Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid (RVD)» betreft met name een onderuitputting bij een aantal projecten bij de Rijksvoorlichtingsdienst.

De bijstelling van € 100.000 bij «Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling (WRR)» betreft een overboeking van het ministerie van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De bijstelling bij «Apparaatsuitgaven» betreft met name de kasschuif van € 1.000.000 naar 2020 omdat in 2019 vertraging is opgetreden in de vernieuwing van de verschillende ICT-systemen.

De ontvangsten worden met ingang van 2019 met € 500.000 neerwaarts bijgesteld. In de afgelopen jaren zijn minder ontvangsten gerealiseerd, op basis daarvan wordt de meerjarige raming neerwaarts bijgesteld.

3 Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

 

Tabel 4 Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2019 (bedragen x € 1.000).

 

Uitgaven

Stand ontwerpbegroting 2019

2.551

Mutaties 1e suppletoire begroting 2019

67

Stand 1e suppletoire begroting 2019

2.618

Voorgestelde mutaties 2e suppletoire begroting 2019

 • 273

Stand 2e suppletoire begroting 2019

2.345

Toelichting

Het budget van de CTIVD is bijgesteld met € 273.000 door een verlaging van het budget met € 300.000 in verband met facilitaire voorzieningen en een verhoging van het budget van € 27.000 door een overboeking van een ander ministerie.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 350 III, nr. 2 5


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.