Voorstel van wet - Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 30 mei 2020
kalender

Voorstel van wet - Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019

2020

35 350 III

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 1

VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 26 november 2019

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2019.

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt

zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onder-havige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden Gegeven

De Minister-President,

Minister van Algemene Zaken,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA) voor het jaar 2019 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

 

Totaal

62.303

62.303

4.439

2.139

2.139

44

 • - 
  1.156
 • - 
  1.156

0

Beleidsartikel

62.303

62.303

4.439

2.139

2.139

44

 • - 
  1.156
 • - 
  1.156

0

1 Eenheid van het algemeen regeringsbeleid

62.303

62.303

4.439

2.139

2.139

44

 • 1.156
 • 1.156

0

Niet- beleidsartikel

3 Nominaal en onvoorzien

                 

Tabel 1 Wijziging van de begrotingsstaat van suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA) voor het jaar 2019 (Tweede

 

Mutaties 1e

Mutaties 2e

 

Vastgestelde

suppletoire

suppletoire

 

Art. Omschrijving begroting

begroting

begroting

 

Verplichtingen    Uitgaven OntvangstenVerplichtingen

Uitgaven OntvangstenVerplichtingen

Uitgaven Ontvangsten

Wijziging van de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2019 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Tabel 2 Wijziging van de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2018 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

 

Art. Omschrijving

Vastgestelde begroting

 

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

Mutaties 2e suppletoire begroting

 
 

Verplichtingen

Uitgaven

OntvangstenVerplichtingen

Uitgaven

OntvangstenVerplichtingen

Uitgaven Ontvangsten

Totaal

2.551

2.551

0    67

67

0    - 273

 • - 
  273    0

Beleidsartikel

1 Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en

Veiligheidsdiensten 2.551    2.551    0    67    67    0    - 273    - 273    0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 350 III, nr. 1 3


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.