Voorstel van wet - Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 29 januari 2020
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019

2020

35 350 J

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 1

VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 26 november 2019

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2019;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2019.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Tabel 1

Art. Omschrijving Vastgestelde begroting    Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting

Verplichtingen Uitgaven OntvangstenVerplichtingen Uitgaven OntvangstenVerplichtingen Uitgaven Ontvangsten

 

01

Investeren in waterveiligheid

287.975

407.172

165.848

98.226

 • 30.601
 • 5.084
 • 14.977

152.718

43.675

02

Investeren in zoetwatervoorziening

24.655

25.244

3.000

13.901

14.766

0

 • 28.973
 • 31.439
 • 3.000

03

Beheer, onderhoud en vervanging

148.802

180.288

 

40.376

1.205

 
 • 3.139

13.165

 

04

Experimenteren cf. art. III Deltawet

11.548

32.467

 

6.987

7.193

 

4.389

 • 13.801
 

052

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

312.072

313.272

 
 • 5.957

6.816

 

26.494

 • 2.918
 

06

Bijdragen andere begrotingen Rijk

   

874.038

   
 • 4.491
   

7.818

07

Investeren in waterkwaliteit

112.564

84.443

 

36.541

21.352

371

 • 103.762
 • 69.155

77

 

Subtotaal

897.616

1.042.886

1.042.886

190.074

20.731

 • - 
  9.204
 • - 
  119.968

48.570

48.570

5.10

Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar

         

29.935

     
 

Subtotaal

897.616

1.042.886

1.042.886

190.074

20.731

20.731

 • - 
  119.968

48.570

48.570

 

Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar

   

0

   

0

   

0

 

Totaal

897.616

1.042.886

1.042.886

190.074

20.731

20.731

 • - 
  119.968

48.570

48.570

1 Exclusief artikelonderdeel 05.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 350 J, nr. 1 3


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.