Voorstel van wet - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 29 januari 2020
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019

2020

35 350 XII

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 (Wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 1

VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 26 november 2019

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2019;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2019.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Art. Omschrijving    Vastgestelde begroting    Mutaties 1e suppletoire begroting    Mutaties Incidentele begroting    Mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Totaal    9.524.800    9.618.660    19.378    3.001    9.689    24.248    7.550    7.550    - 1.416.159 - 1.572.796    9.684

 • O) 
  CM CM 'si' CM r-

CM rt rt 00 CO

r--

cd

LD CM T- CO CO LO

r-' cd

Ld

co

l

O co O) 'St

co co

00    03

03    00

^ Cf

CO

co

CM

C\i

CO r- LO

CO 00 O 'st CO 'St

r--

LO

03

I

CM

o

o

o

LO

CM

O

o

o

LO

'St    CM r» r-    LO

CM    i    cd

co    co    oo

LO    h-    03    CM

r»    CM    co

03    i    03    cd

CM

CO CM M 03 r- CM

o    co    co

o    LO    CM

O    r>.    r-

co

o TO LO

oo co cd

co

03 cd e:

'St o o

'st r--'st cd

co

CO T-'sT CO

ZZ cd

03

LO

cd

LO    o    r-».    r--

LO    CM    00    03

oo 03 'sl-ö    cd    cd    E:

co    CM    r--

03

LO    'ït    CM    03    O    03

CM    co    CO    ^    Cl    E

oo    co    CM    r^.    oo

cd    'st    cd    ^    'st    cd

LO    O

CO

CO

o

LO

CM

CO LO r- CO 03    00

'st" O CM LO CO 03

C/>    0

03

CM CM CM

r--

r--

o oo o r--9 i o

co

CM

co

CM

r--

CM

LO

OO    O)    LO

O    03    03

<-    oo    r-*

OO OO LO O 03    03

r- oo r-* r-c

t

V)

¦ö

CO LO    CM

h- r-    03

O'-.    03

't    03    co

r-    LO    h».

CM    O    03

in . E 2 <

^ LO CO CM CM CM

c

0

> c 0 0

T3

0

0

¦o

0

>

C

O

03

O

oo    03

03 03    03

Wijziging van de suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 (Tweede suppletoire begroting 2019) (Bedragen x € 1.000)

Naam    Vastgestelde begroting    Mutaties 1e suppletoire begroting    Mutaties 2e suppletoire begroting

Baten    Lasten Saldo baten en lasten

Baten    Lasten Saldo baten    Baten    Lasten Saldo baten en lasten    en lasten

 

Rijkswaterstaat*

2.457.832

2.448.832

9.000

218.581

209.581

9.000

119.408

99.051

20.357

Inspectie

Leefomgeving en Transport

Koninklijk Nederlands

145.629

145.629

0

10.000

10.000

0

16.475

16.475

0

Meteorologisch

Instituut

83.042

83.042

0

400

400

0

984

984

0

Totaal

2.686.503

2.677.503

9.000

228.981

219.981

9.000

136.867

116.510

20.357

Naam

Vastgestelde begroting

 

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

 

Totaal    Totaal kapitaaluitgaven kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Rijkswaterstaat

127.796

79.981

 • 83.035
 • 46.781
 • 6.724
 • 5.823

Inspectie

Leefomgeving en Transport

Koninklijk Nederlands

 • 200

0

0

0

0

0

Meteorologisch

Instituut

4.402

2.673

3.577

3.237

0

0

Totaal

131.998

82.654

 • 79.458
 • 43.544
 • 6.724
 • 5.823

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 350 XII, nr. 1 4


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.