Voorstel van wet; Herdruk Voorstel van wet - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 29 januari 2020
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019

2020

35 350 XV

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 1

VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 26 november 2019

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV), voor het jaar 2019 en vastgesteld bij de wet van 19 december 2018, Stb. 14, laatstelijk gewijzigd bij wet van 10 juli 2019, Stb 273;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 4

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 6

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2019.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

Tabel 1 Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en 2019 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Werkgelegenheid (XV) voor het jaar

   

(1)

   

(2)

   

(3)

 

vrt.    OmschrijvinOorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting

   

Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven OntvangsteVerplichtingen

Uitgaven OntvangsteVerplichtingen

Uitgaven Ontvangsten

TOTAAL

36.096.842

36.132.349

1.870.949

2.846.349

2.834.982

9.262

199.070

179.186

66.647

Beleidsartikelen

                 

1 Arbeidsmarkt

952.905

951.468

24.000

 • 139.570
 • 139.542
 • 7.000

8.196

7.896

 • 4.000

Bijstand, Participatiewet 2 en Toeslagenwet

7.031.743

7.073.146

2.572

 • 197.832
 • 206.293

9.549

88.733

72.508

15.103

3 Arbeidsongeschiktheid

799

799

0

40

40

0

316

316

0

4 Jonggehandicapten

3.359.378

3.359.378

0

 • 84.269
 • 84.269

22.211

60.425

60.425

1.815

5 Werkloosheid

158.993

158.104

0

 • 33.414
 • 33.914

8.410

3.312

3.192

2.362

6 Ziekte en zwangerschap

7.427

7.527

0

4.656

4.456

0

 • 3.919
 • 4.062

0

7 Kinderopvang

3.286.740

3.286.740

1.580.594

 • 37.195
 • 37.195
 • 42.822

119.386

119.386

17.761

8 Oudedagsvoorziening

26.057

26.057

0

 • 1.323
 • 1.323

0

474

474

0

9 Nabestaanden

1.197

1.197

0

 • 87
 • 87

0

27

27

0

Tegemoetkoming

10 ouders

5.721.498

5.721.498

223.329

235.096

235.096

 • 7.828
 • 21.718
 • 21.718
 • 6.741

11 Uitvoeringskosten

448.044

448.044

0

49.914

49.914

21.700

12.642

12.642

30.508

12 Rijksbijdragen

14.245.954

14.245.954

0

3.112.774

3.112.774

0

66.367

66.367

8.410

Integratie en maatschappelijke

13 samenhang

311.004

312.024

1.000

 • 35.758
 • 35.758

0

 • 34.479
 • 34.479

204

Niet-beleidsartikelen

                 

Apparaatsuitgaven

96 kerndepartement

332.063

332.063

39.067

11.240

11.240

5.042

22.311

22.311

483

98 Algemeen

39.461

34.771

387

 • 1288
 • 533

0

2.174

 • 922

742

99 Nog onverdeeld

173.579

173.579

0

 • 36.635
 • 39.624

0

 • 125.177
 • 125.177

0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 350 XV, nr. 1 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.