Motie Jasper van Dijk c.s. over niet beperken van de rechtsbijstand aan asielzoekers - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020

Deze motie i is onder nr. 59 toegevoegd aan wetsvoorstel 35300 VI - Vaststelling begroting Justitie en Veiligheid 2020 i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020; Motie; Motie van het lid Jasper van Dijk c.s. over niet beperken van de rechtsbijstand aan asielzoekers
Document­datum 21-11-2019
Publicatie­datum 22-11-2019
Nummer KST35300VI59
Kenmerk 35300 VI, nr. 59
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

35 300 VI

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020

Nr. 59

MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK C.S.

Voorgesteld 21 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat als gevolg van bezuinigingen de wachttijden van asielaanvragen aanzienlijk zijn opgelopen met als gevolg dwangsommen van tientallen miljoenen euro's;

van mening dat de IND alles op alles moet zetten om weer op schema te komen;

overwegende dat het beperken van de rechtsbijstand tot extra werk voor de IND gaat leiden;

verzoekt de regering, de rechtsbijstand aan asielzoekers niet te beperken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk Van Ojik Kuiken

kst-35300-VI-59 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 300 VI, nr. 59


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.