Motie Beckerman c.s. over het toezicht op de verkoop van energie aan de deur verscherpen - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020

Deze motie i is onder nr. 46 toegevoegd aan wetsvoorstel 35300 XIII - Vaststelling begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020; Motie; Motie van het lid Beckerman c.s. over het toezicht op de verkoop van energie aan de deur verscherpen
Document­datum 20-11-2019
Publicatie­datum 21-11-2019
Nummer KST35300XIII46
Kenmerk 35300 XIII, nr. 46
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

35 300 XIII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020

Nr. 46

MOTIE VAN HET LID BECKERMAN C.S.

Voorgesteld 20 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat consumenten slecht beschermd zijn tegen de uitwassen van de energiemarkt;

overwegende dat deze zomer een motie door de Tweede Kamer is aangenomen die oproept de bescherming van consumenten voorop te stellen en te onderzoeken hoe strengere eisen gesteld kunnen worden aan energieleveranciers;

overwegende dat bij energieverkoop aan de deur vaak sprake is van misleiding waarbij energieleveranciers en hun tussenpersonen willens en wetens de wet hebben overtreden;

overwegende dat een verdere toename van deze deur-tot-deurverkoop is te verwachten terwijl nu al talloze mensen ongewild vastzitten aan slechte contracten;

van mening dat het ontbreekt aan adequaat toezicht op deze vorm van verkoop;

verzoekt de regering, het toezicht op de verkoop van energie aan de deur te verscherpen;

verzoekt de regering voorts, de mogelijkheden tot het verbieden van deur-tot-deurverkoop van energie of het instellen van zogenaamde colportagevrije zones te onderzoeken,

kst-35300-XIII-46 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman Sjoerdsma Moorlag Dik-Faber Agnes Mulder Van der Lee Van Brenk Van Raan Öztürk

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 300 XIII, nr. 46 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.