Amendement Kuiken over extra geld voor mediation in strafzaken - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 28 januari 2020
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

35 300 VI

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020

Nr. 19

AMENDEMENT VAN HET LID KUIKEN

Ontvangen 20 november 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 700 (x € 1.000).

II

In artikel 92 Nog onverdeeld worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 700 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement beoogt het budget voor mediation in strafzaken structureel te verhogen met 700.000 euro. Mediation in strafzaken wordt ten behoeve van het herstel van slachtoffers en het terugdringen van recidive en bevorderen van rehabilitatie bij verdachten steeds vaker succesvol ingezet door officieren en rechters. Bovendien blijkt onder meer uit het feit dat 83% van de gestarte mediations succesvol wordt afgerond, dat mediation van toegevoegde waarde is voor het verloop en de uitkomst van het strafproces.

Echter het tot nu toe beschikbare jaarlijks budget van 1 miljoen euro voor meerderjarige verdachten schiet tekort. Dit budget was eind september van dit jaar al op. Om op verantwoorde wijze te blijvend kunnen voorzien in de vraag naar Mediation in Strafzaken is structureel een budget van € 1.7 mln. nodig.

Kuiken

kst-35300-VI-19 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 300 VI, nr. 19


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.