Gewijzigd amendement Van Nispen/Kuiken ter vervanging van nr. 12 over extra geld naar de gesubsidieerde rechtsbijstand - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 28 januari 2020
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

35 300 VI

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020

Nr. 21

GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN NISPEN EN KUIKEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 12

Ontvangen 20 november 2019

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand van de departementale begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 117.500 (x € 1.000).

Toelichting

De toegang tot het recht is het fundament van onze rechtsstaat, maar staat ernstig onder druk. Na onderzoeken van Wolfsen en Barkhuysen (beiden in 2015) concludeerde de Commissie Van der Meer dat er sprake is van achterstallig onderhoud. Er is nu geen sprake van een redelijke vergoeding voor sociaal advocaten en dat is een bedreiging voor de gesubsidieerde rechtsbijstand. Sociaal advocaten overwegen te stoppen, kantoren gaan failliet, rechtszoekenden kunnen nu al geregeld niet meer de deskundige bijstand vinden om hun recht te halen.

Indieners stellen daarom voor scenario 1 van de Commissie Van der Meer te volgen, door de puntentoekenning aan te passen om een redelijk inkomen voor sociaal advocaten te garanderen. Hier is € 154 miljoen, incl. belasting, voor nodig. De indieners verminderen het bedrag met € 36,5 miljoen dat reeds is toegezegd door de Minister voor Rechtsbescherming op 15 november jl.,1 gedeeltelijk afkomstig uit de onderuitputting van de rechtsbijstand over het jaar 2019. De passage in het regeerakkoord dat herziening van de rechtsbijstand «binnen de budgettaire kaders» moet blijven is niet langer houdbaar, de Minister erkent dit met zijn toezegging van € 73 miljoen voor de jaren 2020 en 2021. Maar dit is geen duurzame oplossing, sociaal advocaten verdienen een redelijke vergoeding. Temeer nu er dit jaar (2019) een begrotingsoverschot van ongeveer € 11 miljard zal zijn. Indieners kiezen er daarom voor deze investering in de rechtsstaat voor het jaar 2020 te dekken uit het begro-

1 Kamerstukken II 2019/20, 31 753, nr. 172.

kst-35300-VI-21 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

tingsoverschot van 2019. Voor de volgende jaren zal een andere - structurele - dekking gevonden moeten worden.

Van Nispen Kuiken

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 300 VI, nr. 21 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.