Brief regering; Uitstel toezending reactie over de uitvoering van de motie Pater-Postma over aangeven van de maximumsnelheid op matrixborden - Maatregelen verkeersveiligheid - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 29 januari 2020
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

29 398

Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 768

BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 november 2019

Op 30 oktober 2019 ontving ik het verzoek van het Kamerlid de Pater-Postma om binnen twee weken een brief te sturen over hoe de motie (Kamerstuk 35 300 XII, nr. 54) kan worden uitgevoerd om matrixborden waar mogelijk in te zetten om de juiste van toepassing zijnde snelheid aan te geven. Vanwege de benodigde interne afstemming die nog enige tijd vergt lukt dit niet binnen twee weken. Ik streef ernaar de brief zo spoedig mogelijk aan uw Kamer te doen toekomen.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

  • C. 
    van Nieuwenhuizen Wijbenga

kst-29398-768 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 29 398, nr. 768


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.