Brief regering; Reactie op verzoek commissie over een reactie inzake de vrijlating van Catalaanse politieke gevangenen - Mensenrechten in het buitenlands beleid - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 28 oktober 2020
kalender

Brief regering; Reactie op verzoek commissie over een reactie inzake de vrijlating van Catalaanse politieke gevangenen - Mensenrechten in het buitenlands beleid

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

32 735

Mensenrechten in het buitenlands beleid

Nr. 271

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 november 2019

Op 8 oktober 2019 heeft L.B. te A. een brief en petitie aan uw Kamer gestuurd inzake de vrijlating van Catalaanse politieke gevangenen. De brief toont de betrokkenheid van de indiener en de ondertekenaars bij de recente ontwikkelingen in Spanje. Ik ga mede hierom graag in op het verzoek van de vaste commissie voor Europese Zaken om op de brief te reageren en zal daarbij, zoals gevraagd, ingaan op de strafoplegging van de Catalaanse leiders.

Het Spaanse Hooggerechtshof deed op 14 oktober jl. uitspraak in de strafzaken tegen twaalf Catalaanse separatistische leiders. Het betreft hier een interne Spaanse aangelegenheid. De separatistische leiders zijn door het Hooggerechtshof veroordeeld wegens: i) de organisatie van het ongrondwettelijk verklaarde Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum; ii) de hierop volgende unilaterale en illegale onafhankelijkheidsverklaring en iii) opruiing, malversaties en burgerlijke ongehoorzaamheid.

Het Hof heeft rebellie uiteindelijk laten vallen als aanklacht. In zijn vonnis heeft het Hof expliciet gemaakt dat vervolging niet gebaseerd is op ideologische gronden, maar puur op grond van wetsovertredingen. De uitspraken zijn in lijn met het Spaanse strafrecht, voortvloeiend uit de democratisch tot stand gekomen Spaanse Grondwet. De betrokkenen hebben de mogelijkheid om in beroep te gaan bij het Spaanse Constitutionele Hof.

Spanje is een Europese democratische rechtsstaat en gebonden aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Verder is Spanje actief deelgenoot van de internationale gemeenschap. Ik zie geen reden te twijfelen aan de onafhankelijke rechtsgang of de naleving van de mensenrechten in Spanje. Bovendien staat voor betrokkenen de gang naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens open nadat zij de rechtsmiddelen in Spanje hebben uitgeput.

kst-32735-271 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Ik verwijs tenslotte en wellicht ten overvloede ook naar mijn antwoorden op Kamervragen van het lid Leijten die ik aan uw Kamer zond op 7 november 2019 (Aanhangsel Handelingen II 2019/20, nr. 767).

De Minister van Buitenlandse Zaken,

S.A. Blok

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 32 735, nr. 271 2


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.