Amendement Amhaouch/Verhoeven over middelen voor Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 28 januari 2020
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

35 300 XIII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020

Nr. 18

AMENDEMENT VAN DE LEDEN AMHAOUCH EN VERHOEVEN

Ontvangen 19 november 2019

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met Ä 500 (x Ä 1.000).

II

In artikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met Ä 500 (x Ä 1.000).

Toelichting

Innovatie is een voorwaarde voor economische groei. Het midden- en kleinbedrijf (mkb) het fundament van de Nederlandse economie. Het mkb levert een grote bijdrage aan de Nederlandse economie.

Kennis over innovaties zoals nieuwe technologieŽn en digitalisering blijft nu voor een groot deel beperkt tot de mkb-koplopers. Digitalisering bijvoorbeeld transformeert de economie en samenleving in een snel tempo. Door dreigende tekorten aan goed opgeleid personeel wordt de inzet van (digitale) technologische innovaties steeds belangrijker om arbeidsproductiviteit, en dus groei, te bewerkstelligen. Daarnaast is het voor het brede MKB van belang om te digitaliseren om de concurrentie voor te blijven. Bij het uitbreiden van de kennis van o.a. beschikbare innovaties, nieuwe technologieŽn en productiewijzen, van de koplopers naar het brede, technologievolgende mkb kunnen Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's) een belangrijke rol spelen. Deze ROM's zijn regionaal georiŽnteerd en vormen samen een bijna landelijk dekkend

kst-35300-XIII-18 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

netwerk. Met extra middelen kunnen zij met hun dienstverlening meer mkb-ondernemers bereiken en ondersteunen. Daarnaast bestaat het EZK-programma Versnelling digitalisering MKB. Dit programma wil het zogeheten ębrede mkbĽ ondersteunen bij hun digitaliseringsopgave door de inrichting van MKB-Werkplaatsen Digitalisering. Deze dienen te leiden tot passend aanbod van ICT-dienstverlening voor het brede mkb voor technologieŽn als big data. Het is van belang dat deze MKB-Werkplaatsen in heel Nederland beslag krijgen.

Indieners willen met dit amendement middelen beschikbaar stellen om ROM's een rol te geven bij experimenten ter versterking van de digitale MKB-werkplaatsen. Bijvoorbeeld door ondernemers richting de werkplaatsen te leiden of door het verbeteren van de toegang van het regionale innovatievolgende mkb tot lokaal ict-aanbod (zoals softwareleveranciers). Vanwege de regionale inbedding van ROM's en daarmee dus verschillende kenmerken van het ecosysteem geven indieners de ROM's de ruimte om zelf binnen de grenzen van dit amendement te prioriteren.

De dekking wordt gevonden uit de post Cofinanciering EFRO†i (artikel 2).

Amhaouch

Verhoeven

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 300 XIII, nr. 18 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.