Brief regering; Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bodemkwaliteit in verband de versnelling van de totstandkomingsprocedure voor het vaststellen van gebiedsspecifiek beleid voor PFAS - Problematiek rondom stikstof en PFAS

Deze voorhang is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 35334 - Problematiek rondom stikstof en PFAS.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Problematiek rondom stikstof en PFAS; Brief regering; Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bodemkwaliteit in verband de versnelling van de totstandkomingsprocedure voor het vaststellen van gebiedsspecifiek beleid voor PFAS
Document­datum 13-11-2019
Publicatie­datum 14-11-2019
Nummer KST353343
Kenmerk 35334, nr. 3
Commissie(s) Infrastructuur en Waterstaat (IW)
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-2020

35 334

Problematiek rondom stikstof en PFAS

Nr. 3

Ontvangen ter Griffie op 13 november 2019.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd tot en met 11 december 2019.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 12 december 2019.

BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MILIEU EN WONEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 november 2019

Hierbij bied ik u aan het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bodemkwaliteit in verband de versnelling van de totstandkomingspro-cedure voor het vaststellen van gebiedsspecifiek beleid voor PFAS1. Het ontwerpbesluit heeft tot doel gemeenten in staat te stellen om de knelpunten die zich momenteel voordoen bij het toepassen van PFAS-houdende grond en baggerspecie tijdelijk sneller op te lossen. Voor de inhoud van het ontwerpbesluit verwijs ik u naar de ontwerpnota van toelichting2.

De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure van artikel 92, eerste lid, van de Wet bodembescherming en biedt uw Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld.

Het is van groot maatschappelijk belang om op korte termijn duidelijkheid te geven over de verantwoorde ruimte om grond toe te kunnen passen. Ik heb de voorbije weken gemerkt dat daarom de urgentie bij uw Kamer sterk leeft om de inzet van de beschikbare instrumenten te versnellen. Ik deel die wens en vraag u daarom met spoed kennis te nemen van dit ontwerpbesluit en het bij voorkeur te betrekken bij het plenair debat Stikstof en PFAS dat donderdag 14 november in uw Kamer geagendeerd staat (Handelingen II 2019/20, nr. 24, debat over een snelle oplossing van de stikstof- en PFASproblematiek).

In parallel heb ik een vergelijkbare brief heb ik gezonden aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De Minister voor Milieu en Wonen,

  • S. 
    van Veldhoven-van der Meer

1    Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

2    Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

kst-35334-3 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 334, nr. 3


3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.