Brief regering; Wob-besluit totstandkoming beantwoording van twee sets Kamervragen over de afhandeling van Wob-verzoeken - Reikwijdte van artikel 68 Grondwet - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 23 februari 2020
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

28 362

Reikwijdte van artikel 68 Grondwet

Nr. 22

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 november 2019

Bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is een Wob-verzoek ingediend naar informatie over de totstandkoming van de beantwoording van twee Kamervragen over de afhandeling van Wob-verzoeken, gesteld door de leden Omtzigt en Van der Molen (CDA). Deze Kamervragen zijn beantwoord op 2 mei en op 11 juli 2019.1

In reactie op dit Wob-verzoek wordt informatie (gedeeltelijk) openbaar gemaakt. Nu het juist een Wob-verzoek over de behandeling van Kamervragen betreft, maak ik graag van de gelegenheid gebruik uw Kamer in te lichten over de publicatie van deze documenten op rijksover-heid.nl (documenten/Wob-verzoeken).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.W. Knops

1 Zie Kamerstuk 28 362, nr. 20 resp. Aanhangsel Handelingen II 2018/19, nr. 3463.

kst-28362-22 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 28 362, nr. 22


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.