Amendement Westerveld/van den Berge over 38 miljoen euro voor alfa-, gamma- en medische-faculteiten - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 28 januari 2020
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

35 300 VIII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020

Nr. 30

AMENDEMENT VAN DE LEDEN WESTERVELD EN VAN DEN BERGE

Ontvangen 6 november 2019

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 7 Wetenschappelijk onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 38.000 (x € 1.000).

Toelichting

Vanwege het herverdelen van universiteitsgelden vindt in 2020 een verschuiving plaats van circa 38 miljoen euro van de alfa-, gamma- en medische-faculteiten naar bèta- en techniek. Momenteel studeren een recordaantal studenten aan de alfa-, gamma- en medische-faculteiten waardoor méér studenten met minder middelen niet verantwoord is ten opzichte van de hoge werkdruk. Dit amendement regelt dat er geen netto herverdeling plaatsvindt. Dit amendement regelt dat er 38 miljoen euro extra beschikbaar komt voor de alfa-, gamma- en medische-faculteiten en tegelijkertijd de beloofde investering in bèta en techniek continueert. De dekking wordt voor € 35 miljoen gevonden in de resterende Regeerakkoord-middelen voor Maatschappelijke Diensttijd op de aanvullende post (zoals opgenomen in de Miljoenennota 2020 onder G39). De resterende € 3 miljoen wordt gevonden in het budget voor Maatschappelijke Diensttijd in de begroting van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, waarvoor de dekking wordt verkregen via een amendement op de begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (35 300 XVI).

Westerveld Van den Berge

kst-35300-VIII-30 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 300 VIII, nr. 30


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.