Stemmingen moties Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020

1.

Kerngegevens

Officiële titel Stemmingen moties Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020
Document­datum 05-11-2019
Publicatie­datum 05-11-2019
Nummer HTK20192020-19-19
Kenmerk 35300-XVI;32; 35300-XVI;33; 35300-XVI;34; 35300-XVI;35; 35300-XVI;36; 35300-XVI;37; 35300-XVI;38; 35300-XVI;39; 35300-XVI;40; 35300-XVI;41; 35300-XVI;42; 35300-XVI;43; 35300-XVI;44; 35300-XVI;45; 35300-XVI;46; 35300-XVI;47; 35300-XVI;48; 35300-XVI;49; 35300-XVI;50; 35300-XVI;51; 35300-XVI;52; 35300-XVI;53; 35300-XVI;54; 35300-XVI;55; 35300-XVI;56; 35300-XVI;58; 35300-XVI;59; 35300-XVI;60; 35300-XVI;61; 35300-XVI;62; 35300-XVI;63; 35300-XVI;64; 35300-XVI;65; 35300-XVI;66; 35300-XVI;67; 35300-XVI;68; 35300-XVI;70; 35300-XVI;71; 35300-XVI;72; 35300-XVI;73; 35300-XVI;74; 35300-XVI;75; 35300-XVI;76; 35300-XVI;77; 35300-XVI;78; 35300-XVI;79; 35300-XVI;80; 35300-XVI;81; 35300-XVI;82; 35300-XVI;83; 35300-XVI;84; 35300-XVI;85; 35300-XVI;86; 35300-XVI;87; 35300-XVI;41; 35300-XVI;61; 35300-XVI;89; 35300-XVI;90; 35300-XVI;91; 35300-XVI;92; 35300-XVI;93
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020,

te weten:

 • de motie-Agema c.s. over een voltijdbonus van 5% per kwartaal (35300-XVI, nr. 32);
 • de motie-Agema/Van Kooten-Arissen over het terugbrengen van de overhead in de langdurige zorg naar maximaal 7% (35300-XVI, nr. 33);
 • de motie-Agema c.s. over een overheadnorm in de verschillende sectoren van de curatieve zorg (35300-XVI, nr. 34);
 • de motie-Agema c.s. over één tarief in de verpleeghuiszorg in plaats van de zorgzwaartefinanciering (35300-XVI, nr. 35);
 • de motie-Veldman/Van den Berg over een inventarisatie van bewezen kosteneffectieve digitale innovaties en e-healthtoepassingen (35300-XVI, nr. 36);
 • de motie-Veldman c.s. over de opschaling van de Nierteams aan Huis (35300-XVI, nr. 37);
 • de motie-Laan-Geselschap c.s. over kwaliteit van leven van cliënten centraal stellen (35300-XVI, nr. 38);
 • de motie-Laan-Geselschap c.s. over gebruikmaken van de kennis van het Expertisecentrum Euthanasie (35300-XVI, nr. 39);
 • de motie-Laan-Geselschap c.s. over verlagen van de drempel voor gesprekken over euthanasie met de huisarts (35300-XVI, nr. 40);
 • de motie-Ellemeet/Dik-Faber over scherpe afspraken met de zorgsector over terugdringen van de CO2-uitstoot (35300-XVI, nr. 41);
 • de motie-Ellemeet/Laan-Geselschap over samen met de zorgverlener beslissen over de gewenste behandeling (35300-XVI, nr. 42);
 • de motie-Ellemeet over bevordering van kennisdeling (35300-XVI, nr. 43);
 • de motie-Renkema over een barmhartigheidsbonus (35300-XVI, nr. 44);
 • de motie-Renkema over inzetten van ex-daklozen (35300-XVI, nr. 45);
 • de motie-Van den Berg over één nationaal spoednummer (35300-XVI, nr. 46);
 • de motie-Van den Berg over borgen van het publieke belang in de besluitvorming over aanpassing van de acute zorg (35300-XVI, nr. 47);
 • de motie-Van den Berg/Veldman over mogelijkheden om productlocaties voor geneesmiddelen naar Nederland te halen (35300-XVI, nr. 48);
 • de motie-Slootweg/Van den Berg over toetsen van kennis en kunde bij toezichthoudende raden van toezicht bij zorginstellingen met een complexe structuur (35300-XVI, nr. 49);
 • de motie-Hijink over een alternatieve financiering van de Zorgverzekeringswet (35300-XVI, nr. 50);
 • de motie-Hijink over evalueren van artikel 121 van de Zorgverzekeringswet (35300-XVI, nr. 51);
 • de motie-Van Gerven over zware paracetamol, vitaminen en mineralen in het basispakket (35300-XVI, nr. 52);
 • de motie-Van Gerven/Hijink over realiseren van de eisen van het ziekenhuispersoneel voor een betere cao (35300-XVI, nr. 53);
 • de motie-Van Gerven over onderzoek naar het salaris van medisch specialisten in msb's (35300-XVI, nr. 54);
 • de motie-Bergkamp over het creëren van een meldpunt voor knelpunten rondom nieuwe woonvormen (35300-XVI, nr. 55);
 • de motie-Bergkamp/Geluk-Poortvliet over een landelijk normenkader met verantwoordelijkheden en streefcijfers voor het hulpmiddelenbeleid (35300-XVI, nr. 56);
 • de motie-Raemakers/Ellemeet over verhelpen van knelpunten voor langetermijnafspraken over de "LATER-zorg" (35300-XVI, nr. 58);
 • de motie-Raemakers/Dik-Faber over het beschikbaar blijven van AYA-zorg en het AYA-zorgnetwerk (35300-XVI, nr. 59);
 • de motie-Raemakers/Van Kooten-Arissen over een mogelijk bredere vergoeding van CGM (35300-XVI, nr. 60);
 • de motie-Raemakers over effectiever uitgeven van transformatiegelden (35300-XVI, nr. 61);
 • de motie-Ploumen over in de contourennota beschrijven van de rol en meerwaarde van zorgverzekeraars (35300-XVI, nr. 62);
 • de motie-Ploumen/Van den Berg over inventariseren van behandelingen die niet meer kunnen worden gedeclareerd bij de verzekeraar (35300-XVI, nr. 63);
 • de motie-Ploumen c.s. over afschaffen van de eigen bijdrage voor de poliklinische bevalling zonder medische indicatie (35300-XVI, nr. 64);
 • de motie-Ploumen over opnemen van anticonceptie in het basispakket (35300-XVI, nr. 65);
 • de motie-Ploumen c.s. over een inkomensgrens voor de eigen bijdrage voor kraamzorg (35300-XVI, nr. 66);
 • de motie-Kerstens c.s. over zorg thuis aan kwetsbare patiënten door de specialist ouderengeneeskunde (35300-XVI, nr. 67);
 • de motie-Kerstens/Hijink over een stevige aanpak van zorgcowboys in de sector beschermd wonen (35300-XVI, nr. 68);
 • de motie-Kerstens over versnelling van de monitoring van de invoering van het abonnementstarief in de Wmo (35300-XVI, nr. 70);
 • de motie-Kerstens over de rol van NOOM bij zorg thuis aan patiënten met een migrantenachtergrond (35300-XVI, nr. 71);
 • de motie-Dik-Faber over een additionele subsidie voor het Opleidingsinstituut Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (35300-XVI, nr. 72);
 • de motie-Dik-Faber c.s. over de lokale opgave om het aantal dak- en thuislozen fors terug te dringen (35300-XVI, nr. 73);
 • de motie-Dik-Faber/Veldman over het verankeren van "Samen Beslissen" in opleidingen en bijscholingen (35300-XVI, nr. 74);
 • de motie-Van Esch over borgen van de ondersteuning van patiënten met Q-koorts (35300-XVI, nr. 75);
 • de motie-Van Esch over de gevolgen van een te hoog gehalte stikstofdioxide in de lucht (35300-XVI, nr. 76);
 • de motie-Sazias c.s. over beter inzetten op preventie van dementie (35300-XVI, nr. 77);
 • de motie-Sazias c.s. over voorkomen dat zorgverzekeraars korten op het eerstelijnsverblijf en geriatische revalidatiezorg (35300-XVI, nr. 78);
 • de motie-Sazias c.s. over een meerjarig fonds voor veilige seniorenwoningen (35300-XVI, nr. 79);
 • de motie-Van der Staaij/Ellemeet over langjarige continuering van het Deltaplan Dementie (35300-XVI, nr. 80);
 • de motie-Van der Staaij/Slootweg over bevorderen dat zorginstellingen zelf de regeldruk verminderen (35300-XVI, nr. 81);
 • de motie-Van der Staaij/Bergkamp over ervaringen uit de zorgpraktijk en het macrobeeld dichter bij elkaar brengen (35300-XVI, nr. 82);
 • de motie-Van Kooten-Arissen/Raemakers over het belang van onderzoek naar hersenstamkanker bij kinderen (35300-XVI, nr. 83);
 • de motie-Van Kooten-Arissen c.s. over attendering op de gevolgen bij juridische geslachtsverandering (35300-XVI, nr. 84);
 • de motie-Van Kooten-Arissen c.s. over een overbruggingsregeling voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden in de kraamzorg (35300-XVI, nr. 85);
 • de motie-Van Kooten-Arissen c.s. over het onderzoek van het Zorginstituut naar vergoeding van FGM en CGM (35300-XVI, nr. 86);
 • de motie-Van Kooten-Arissen c.s. over een onderzoek van het Zorginstituut naar een bredere vergoeding van de CGM-glucosesensor (35300-XVI, nr. 87).

(Zie vergadering van 31 oktober 2019.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Ellemeet stel ik voor haar motie (35300-XVI, nr. 41) aan te houden. Op verzoek van de heer Raemakers stel ik voor zijn motie (35300-XVI, nr. 61) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Slootweg/Van den Berg (35300-XVI, nr. 49) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat De Nederlandse Bank (DNB) toetst of beoogde bestuurders van pensioenfondsen voldoende kennis en kunde hebben om hun functie te vervullen;

constaterende dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) eenzelfde soort toezichthoudende rol vervult in de zorgsector als DNB in de financiële sector;

constaterende dat de verschillende onderzoeksrapporten van de NZa en de IGJ, naar aanleiding van faillissementen en misstanden, constateren dat het besturen van een zorgaanbieder steeds complexer is geworden;

van mening dat dit met name voor leden van de raden van toezicht van zorgaanbieders met veel bv's en stichtingen steeds meer kennis en kunde vraagt om intern toezicht uit te oefenen;

overwegende dat de NZa en de IGJ eind dit jaar hun Toezichtkader goed bestuur actualiseren;

verzoekt de regering om de NZa en de IGJ te vragen in het geactualiseerde toezichtkader specifiek aandacht te besteden aan het interne toezicht bij zorgaanbieders met een complexe structuur;

verzoekt de regering om de NVTZ (vereniging voor interne toezichthouders in de zorg) te vragen — rekening houdend met het vernieuwde toezichtkader van NZa en IGJ — in het programma Goed Toezicht te komen tot verdieping van de benodigde kennis en kunde van het toezicht op het bestuur van zorgaanbieders met een complexe structuur met een daarbij behorende accreditatie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 89, was nr. 49 (35300-XVI).

De voorzitter:

De motie-Ploumen/Van den Berg (35300-XVI, nr. 63) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de NFU in 2016 een lijst van meer dan 1.300 overbodige of onzinnige behandelingen heeft opgesteld;

overwegende dat in het kader van Zorgevaluatie en Gepast Gebruik ingezet wordt op het stoppen van onzinnige zorg;

van mening dat onzinnige behandelingen niet alleen kostenverhogend zijn maar ook de patiënt niet ten goede komen;

verzoekt de regering de Kamer bij de jaarlijkse rapportage van het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik, in overleg met de deelnemers aan het programma, te laten weten welke zorg, eventueel voor bepaalde indicaties en patiëntgroepen, in de nabije toekomst, niet meer geleverd wordt en niet meer gedeclareerd zal worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

De voorzitter:

De motie-Van Esch (35300-XVI, nr. 75) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Van Esch en Raemakers, en luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat patiënten met Q-koorts chronische langetermijngevolgen ondervinden;

constaterende dat Q-support vooralsnog op 1 mei 2021 op zal houden te bestaan;

overwegende dat er vanuit patiënten, gemeenten en zorgaanbieders behoefte blijft aan een centraal punt voor laagdrempelig overleg, informatie en begeleiding, waarbij patiëntenzorg, onderzoek en scholing verbonden worden;

verzoekt de regering met een plan te komen hoe de ondersteuning voor patiënten met Q-koorts, gemeenten en zorgaanbieders na 1 mei 2021 geborgd blijft in de vorm van een zodanig loket,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 91, was nr. 75 (35300-XVI).

Mevrouw Sazias (50PLUS):

Voorzitter. Het gaat over de motie op stuk nr. 42 van mevrouw Ellemeet en mevrouw Laan-Geselschap. 50PLUS is het helemaal eens met de intentie van de motie. We vinden het belangrijk dat patiënten, alle patiënten, van alle leeftijden, altijd samen met de zorgverlener moeten beslissen over de gewenste behandeling. Maar het feit dat er in deze motie twee keer wordt verwezen naar de ouderen vinden wij een verkeerd signaal. Nogmaals, dit is belangrijk voor alle leeftijden. Daarom zullen wij tegen deze motie stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Sazias.

In stemming komt de motie-Agema c.s. (35300-XVI, nr. 32).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, Van Haga, 50PLUS, DENK, D66, de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Agema/Van Kooten-Arissen (35300-XVI, nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Van Kooten-Arissen, de PvdD, 50PLUS, DENK, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De voorzitter:

De motie-Van Kooten-Arissen c.s. (35300-XVI, nr. 86) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Van Kooten-Arissen, Sazias, Ploumen, Ellemeet, Agema, Van Gerven en Raemakers.

Zij krijgt nr. 92, was nr. 86 (35300-XVI).

In stemming komt de motie-Agema c.s. (35300-XVI, nr. 34).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Van Kooten-Arissen, de PvdD, 50PLUS, DENK, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De voorzitter:

De motie-Van Kooten-Arissen c.s. (35300-XVI, nr. 87) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Van Kooten-Arissen, Sazias, Ploumen, Ellemeet, Agema en Van Gerven.

Zij krijgt nr. 93, was nr. 87 (35300-XVI).

Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen stemmen.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

In stemming komt de motie-Agema c.s. (35300-XVI, nr. 35).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Van Kooten-Arissen, de PvdD, 50PLUS, DENK, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Veldman/Van den Berg (35300-XVI, nr. 36).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Mevrouw Agema?

Mevrouw Agema (PVV):

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

In stemming komt de motie-Veldman c.s. (35300-XVI, nr. 37).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, de PvdD, Van Haga, 50PLUS, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van FvD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Laan-Geselschap c.s. (35300-XVI, nr. 38).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Laan-Geselschap c.s. (35300-XVI, nr. 39).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, de PvdD, Van Haga, 50PLUS, DENK, D66, de VVD, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Laan-Geselschap c.s. (35300-XVI, nr. 40).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, de PvdD, Van Haga, 50PLUS, D66, de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ellemeet/Laan-Geselschap (35300-XVI, nr. 42).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, Van Kooten-Arissen, de PvdD, Van Haga, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Renkema (35300-XVI, nr. 44).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, DENK, D66, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Renkema (35300-XVI, nr. 45).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, de PvdD, Van Haga, 50PLUS, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van den Berg (35300-XVI, nr. 46).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, Van Kooten-Arissen, de PvdD, Van Haga, 50PLUS, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van den Berg (35300-XVI, nr. 47).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van den Berg/Veldman (35300-XVI, nr. 48).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Slootweg/Van den Berg (35300-XVI, nr. 89, was nr. 49).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, Van Kooten-Arissen, de PvdD, Van Haga, 50PLUS, DENK, D66, de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Hijink (35300-XVI, nr. 50).

In stemming komt de motie-Ellemeet (35300-XVI, nr. 43).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, de PvdD, 50PLUS en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Hijink (35300-XVI, nr. 51).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, de PvdD, 50PLUS, DENK, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (35300-XVI, nr. 52).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Van Kooten-Arissen, de PvdD, 50PLUS en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven/Hijink (35300-XVI, nr. 53).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, de PvdD, 50PLUS, DENK, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (35300-XVI, nr. 54).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, de PvdD, 50PLUS, DENK en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bergkamp (35300-XVI, nr. 55).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bergkamp/Geluk-Poortvliet (35300-XVI, nr. 56).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Raemakers/Ellemeet (35300-XVI, nr. 58).

In stemming komt de motie-Raemakers/Dik-Faber (35300-XVI, nr. 59).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Raemakers/Van Kooten-Arissen (35300-XVI, nr. 60).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ploumen (35300-XVI, nr. 62).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, de PvdD, 50PLUS, DENK, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Ploumen/Van den Berg (35300-XVI, nr. 90, was nr. 63).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, Van Haga, 50PLUS, DENK, D66, de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ploumen c.s. (35300-XVI, nr. 64).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, de PvdD, 50PLUS, DENK, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ploumen (35300-XVI, nr. 65).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, de PvdD, 50PLUS en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ploumen c.s. (35300-XVI, nr.

66).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, de PvdD, 50PLUS en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kerstens c.s. (35300-XVI, nr.

 • 67) 
  .

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kerstens/Hijink (35300-XVI, nr.

 • 68) 
  .

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kerstens (35300-XVI, nr. 70).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, de PvdD, 50PLUS, DENK en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kerstens (35300-XVI, nr. 71).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, de PvdD, 50PLUS, DENK, D66, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dik-Faber (35300-XVI, nr. 72).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, de PvdD, 50PLUS, DENK, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dik-Faber c.s. (35300-XVI, nr. 73).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dik-Faber/Veldman (35300-XVI, nr. 74).

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Esch/Raemakers (35300-XVI, nr. 91, was nr. 75).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, de PvdD, Van Haga, 50PLUS, DENK, D66, de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de SGP ertegen, zodat zij is aangenomen.

Mevrouw Van Esch.

Mevrouw Van Esch (PvdD):

Nu deze gewijzigde motie is aangenomen en de oude motie door het kabinet werd ontraden, vraag ik bij dezen een brief hoe deze motie wordt uitgevoerd en wanneer.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

In stemming komt de motie-Van Esch (35300-XVI, nr. 76).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, de PvdD, 50PLUS en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Sazias c.s. (35300-XVI, nr. 77).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Sazias c.s. (35300-XVI, nr. 78).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, de PvdD, 50PLUS, DENK, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Sazias c.s. (35300-XVI, nr. 79).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, de PvdD, 50PLUS, DENK, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Mevrouw Sazias.

Mevrouw Sazias (50PLUS):

Voorzitter. Mijn motie op stuk nr. 78 (35300-XVI) was ontraden en is toch aangenomen. Daar ben ik heel blij mee. Graag ontvang ik een brief om te weten hoe zij wordt uitgevoerd.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

In stemming komt de motie-Van der Staaij/Ellemeet (35300-XVI, nr. 80).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, de PvdD, Van Haga, 50PLUS, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PvdA ertegen, zodat zij is aangenomen.

De voorzitter:

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Kooten-Arissen c.s. (35300-XVI, nr. 92, was nr. 86).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Kooten-Arissen c.s. (35300-XVI, nr. 93, was nr. 87).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, de PvdD, 50PLUS, DENK, de PVV en FvD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Staaij/Slootweg (35300-XVI, nr. 81).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Staaij/Bergkamp (35300-XVI, nr. 82).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Kooten-Arissen/Raemakers (35300-XVI, nr. 83).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Kooten-Arissen c.s. (35300-XVI, nr. 84).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, de PvdD, Van Haga, 50PLUS, DENK, D66, de VVD, het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Mevrouw Dik-Faber.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. Nu mijn motie op stuk nr. 72 (35300-XVI) over het Opleidingsinstituut Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde is aangenomen, zou ik graag een brief willen van het kabinet hoe het deze motie gaat uitvoeren.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

We komen bij de laatste stemming.

In stemming komt de motie-Van Kooten-Arissen c.s. (35300-XVI, nr. 85).

Stemmingen moties Begroting

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020

5 november 2019

TK 19

Tweede Kamer 19-19-7


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.