Amendement Ploumen over middelen voor investeren in doktersassistenten - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 28 januari 2020
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

35 300 XVI

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

Nr. 23

AMENDEMENT VAN HET LID PLOUMEN

Ontvangen 30 oktober 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 4 Zorgbreed beleid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met Ä 25.000 (x Ä 1.000).

Toelichting

Als je ziek wordt wil je zeker zijn van goede zorg. Goede zorg begint bij mensen, de zorgprofessionals die hard werken en daar waardering voor verdienen. Maar de mensen in de zorg dreigen nu kopje onder te gaan.

Het tekort aan doktersassistenten brengt de toegang tot de zorg en de patiŽntveiligheid in gevaar. Dit amendement beoogt financiŽle ruimte te bieden om te investeren in doktersassistenten in regio's waar de werkdruk het hoogst en de tekorten het grootst zijn. Hiervoor wordt jaarlijks 25 miljoen euro vrijgemaakt.

Dekking wordt gevonden in de middelen die vrijkomen bij het niet verlagen van de vennootschapsbelasting vanaf 2021 zoals voorgesteld in amendement 35 302, nr. 5.

Ploumen

kst-35300-XVI-23 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 300 XVI, nr. 23


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.