Amendement Raemakers/Veldman over onder andere de zorg voor kankerpatiŽnten verder te verbeteren - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 28 januari 2020
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

35 300 XVI

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

Nr. 16

AMENDEMENT VAN DE LEDEN RAEMAKERS EN VELDMAN

Ontvangen 29 oktober 2019

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 2 Curatieve zorg worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met Ä 1.000 (x Ä 1.000).

II

In artikel 2 Curatieve zorg worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met Ä 1.000 (x Ä 1.000).

Toelichting

Met dit amendement wordt in 2020 een bedrag van 1 miljoen euro vrijgemaakt om onder andere de zorg voor kankerpatiŽnten verder te verbeteren. Nu steeds meer kan op het gebied van kankerzorg, is deze zorg buitengewoon complex geworden. Om kankerpatiŽnten de best mogelijke zorg te kunnen bieden, is dan ook een hoge mate van expertise vereist. De kankerpatiŽnt moet daarbij steeds centraal staan, waarbij het van belang is dat de patiŽnt een grote mate van zeggenschap over de te ontvangen behandeling heeft. Tegelijkertijd zal vooruit moeten worden gedacht, zodat hoogcomplexe kankerzorg ook voor de toekomst voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijft.

De indieners vinden het van groot belang dat alle kankerpatiŽnten expertzorg krijgen. Dit amendement ondersteunt dit belang door 1 miljoen euro extra ter beschikking te stellen voor initiatieven (bv. van de Nederlandse Federatie van KankerpatiŽntenorganisaties) ter verbetering van de (oncologische) zorg. Deze initiatieven moeten passen binnen het programma Uitkomstgerichte zorg zoals afgesproken in het Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2019-2022. Deze impuls aan de

kst-35300-XVI-16 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

ontwikkeling van expertzorg voor oncologische aandoeningen is gericht op verbetering van: (i) het samen beslissen, (ii) transparantie, (iii) een uitkomstgerichte behandeling en (iv) zorgen dat de kankerpatiŽnten bij de voor hen beste specialist uitkomen. Met deze vier actiepunten, waarbij het samen beslissen centraal staat, draagt de impuls bij aan het leveren van de juiste zorg op de juiste plek. Een patiŽnt moet er altijd op kunnen vertrouwen dat zijn arts alle opties transparant maakt en met hem bespreekt om zo samen een keuze te maken om bijvoorbeeld in een gespecialiseerd ziekenhuis behandeld te worden of juist helemaal niet.

De dekking van dit amendement wordt voor 2020 gevonden in de niet-juridisch verplichte uitgaven van artikel 2.

Raemakers

Veldman

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 300 XVI, nr. 16 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.