Amendement Amhaouch/Van der Graaf over betere internetverbinding in de trein - Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 29 januari 2020
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

35 300 A

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020

Nr. 9

AMENDEMENT VAN DE LEDEN AMHAOUCH EN VAN DER GRAAF

Ontvangen 16 oktober 2019

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 13 Spoorwegen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.000 (x € 1.000).

II

In artikel 13 Spoorwegen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.000 (x € 1.000).

Toelichting

Internet in de trein is van belang voor een comfortabele en productieve reis van A naar B, in het bijzonder waar het grensoverschrijdende verbindingen betreft. Deze voorziening is primair de verantwoordelijkheid van de vervoerder zelf en de telecomproviders. Echter, internet aanbieden gedurende het vervoer blijkt soms in de praktijk lastig, bijvoorbeeld in tunnels, in situaties waarbij veel reizigers tegelijkertijd een beroep doen op een verbinding of in verband met slechte dekking.

De indieners van dit amendement beogen middelen beschikbaar te stellen om in 2020 innovatieve oplossingen in beeld te brengen waarmee de snelheid, kwaliteit of betrouwbaarheid van internetverbindingen in de trein verbeterd kunnen worden, in goed overleg met de betrokken partijen, waaronder vervoerders, ProRail en telecomproviders.

kst-35300-A-9 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Dekking van dit amendement wordt gevonden in het studie- en innovatiebudget (artikel 13.03.04).

Amhaouch Van der Graaf

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 300 A, nr. 9 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.