NL - algemene maatregel van bestuur
Wijzigingsbesluit Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen om te bewerkstelligen dat gevallen van ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling dan wel vermoedens daarvan bij het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling worden gemeld

Deze algemene maatregel van bestuur werd op 23 juni 2017 ondertekend en op 6 juli 2017 gepubliceerd (Stb. 2017, 291).

 

1.

Tekst


2.

Gewijzigde regelgeving

Ingelogde gebruikers zien hier de regelingen die door deze regeling zijn gewijzigd.

3.

Hogereregelgeving

Ingelogde gebruikers zien hier de regelingen waarop deze regeling is gebaseerd.