NL - wet
Wijzigingswet wet houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het regelen van de betrokkenheid van hun algemeen vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer (kiescollege Eerste Kamer)

Deze wet werd op 26 oktober 2016 ondertekend en op 14 november 2016 gepubliceerd (Stb. 2016, 426).

 
Deze wet is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is in de Caribische openbare lichamen naast de eilandsraad een apart kiescollege voor de Eerste Kamer in te voeren.

1.

Oorspronkelijk wetsvoorstel