Gewijzigde motie Dik-Faber over geschilbeslechting en vormgeving als onderdeel van de evaluatie (ter vervanging van 34971-20) - Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw)

Deze gewijzigde motie is onder nr. 26 toegevoegd aan wetsvoorstel 34971 - Versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw); Motie (gewijzigd/nader); Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber over geschilbeslechting en vormgeving als onderdeel van de evaluatie (t.v.v. 34971-20)
Document­datum 08-10-2019
Publicatie­datum 08-10-2019
Nummer KST3497126
Kenmerk 34971, nr. 26
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

34 971

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw)

Nr. 26

GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIK-FABER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 20

Voorgesteld 8 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Wet verzekerdeninvloed Zvw drie jaar na inwerkingtreding wordt geëvalueerd;

overwegende dat de wet de mogelijkheid biedt aan zorgverzekeraars om nadere invulling te geven aan het inspraakrecht van verzekerden en het adviesrecht van de vertegenwoordiging van verzekerden;

verzoekt de regering, tenminste de volgende punten te betrekken bij de evaluatie:

  • de wijze waarop geschillen tussen de vertegenwoordiging en de zorgverzekeraar buiten de rechter om worden beslecht;
  • de wijze waarop zorgverzekeraars de vertegenwoordiging op meerdere niveaus (concern en zorgverzekeraars) inrichten;
  • de wijze waarop zorgverzekeraar en vertegenwoordiging bepalen welke niet wettelijk voorschreven onderdelen van beleid in de inspraakregeling worden opgenomen, zoals bijvoorbeeld het beleid betreffende de inzet van niet door de wet voorgeschreven reserves, het beleid ten aanzien van het aanbod van zorgverzekeringen en de wijze waarop de zorgverzekeraar nieuwe verzekerden werft,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

kst-34971-26 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 34 971, nr. 26


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.