Amendement Smeulders over het wijzigen van rechten ten aanzien van gebouwen bij onteigening - Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten vanwege opname in de Omgevingswet van regels over het vestigen van een voorkeursrecht, regels over onteigening, bijzondere regels voor het inrichten van gebieden en, met het oog op verschillende typen gebiedsontwikkelingen, een verdere aanpassing van de regels over kostenverhaal (Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet)

Dit amendement i is onder nr. 18 toegevoegd aan wetsvoorstel 35133 - Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten vanwege opname in de Omgevingswet van regels over het vestigen van een voorkeursrecht, regels over onteigening, bijzondere regels voor het inrichten van gebieden en, met het oog op verschillende typen gebiedsontwikkelingen, een verdere aanpassing van de regels over kostenverhaal (Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet); Amendement; Amendement van het lid Smeulders over het wijzigen van rechten ten aanzien van gebouwen bij onteigening
Document­datum 07-10-2019
Publicatie­datum 07-10-2019
Nummer KST3513318
Kenmerk 35133, nr. 18
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

35 133

Nr. 18

Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten vanwege opname in de Omgevingswet van regels over het vestigen van een voorkeursrecht, regels over onteigening, bijzondere regels voor het inrichten van gebieden en, met het oog op verschillende typen gebiedsontwikkelingen, een verdere aanpassing van de regels over kostenverhaal (Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet)

AMENDEMENT VAN HET LID SMEULDERS

Ontvangen 7 oktober 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 1.1, onderdeel H, wordt in artikel 12.10, tweede lid, voor de punt aan het slot ingevoegd: «, tenzij die gebouwen in een onteigenings-beschikking ter onteigening worden opgenomen».

Toelichting

Volgens artikel 12.10 tweede lid is het zonder toestemming van de eigenaar niet mogelijk om een wijziging aan te brengen in zijn rechten ten aanzien van gebouwen. In artikel 10, vierde lid, van de Landinrichtingswet was een bepaling zoals nu wordt voorgesteld al opgenomen maar is bij de vaststelling van de Wet inrichting landelijk gebied komen te vervallen. Voorgesteld wordt om deze mogelijkheid te herintroduceren. Gedeputeerde staten kunnen bijvoorbeeld voor de herverkaveling in glastuinbouwgebieden of ter sanering van vrijkomende agrarische bebouwing van deze bepaling gebruik maken.

Smeulders

kst-35133-18 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 133, nr. 18


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.