Voorstel van wet - Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met het niet meer opleggen van het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht

Dit voorstel van wet i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 35293 - Niet meer opleggen van het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met het niet meer opleggen van het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht; Voorstel van wet; Voorstel van wet
Document­datum 30-09-2019
Publicatie­datum 30-09-2019
Nummer KST352932
Kenmerk 35293, nr. 2
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

35 293

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met het niet meer opleggen van het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht

Nr. 2

VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is de bepalingen over oplegging van het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht te schrappen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wegenverkeerswet 1994 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, eerste lid, vervallen de onderdelen v, w en x.

B

Artikel 4b, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  De onderdelen b2, b3, b4 en b5 vervallen.
 • 2. 
  In onderdeel j wordt «101, 132f, eerste lid, en 132k, eerste lid,» vervangen door «en 101».

C

In artikel 4aa, eerste lid, vervalt onderdeel e.

kst-35293-2 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

In artikel 4av, eerste lid, vervalt «en 132e, vijfde lid,».

Artikel 8, vierde lid, komt te luiden:

 • 4. 
  Het derde lid is van overeenkomstige toepassing op een ieder die zonder dat aan hem een rijbewijs is afgegeven een motorrijtuig bestuurt voor het besturen waarvan een rijbewijs vereist is.

F

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het zesde lid wordt «artikel 131, eerste lid, onderdeel c,» vervangen door «artikel 131, eerste lid, onderdeel b,».
 • 2. 
  Het negende lid vervalt en het tiende lid wordt vernummerd tot negende lid.

G

In de artikelen 115, eerste lid, 161, eerste lid, 164, zesde lid, en 180, vijfde lid, vervalt «132b, tweede lid,».

H

In artikel 118, derde lid, vervallen de twee laatste zinnen.

In artikel 119, eerste lid, onderdeel d, vervalt «, of 132b, tweede lid.»

Artikel 124 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het eerste lid, aanhef, vervalt: 132b, tweede lid,.
 • 2. 
  In het tweede lid, onderdeel d, onder I en II, en het zesde lid, onderdeel a, wordt «131, eerste lid, onderdeel c,» vervangen door «131, eerste lid, onderdeel b,».

K

Afdeling 8a. Registratie van gegevens in verband met oplegging van het alcoholslotprogramma vervalt.

L

In artikel 130, derde lid, vervalt de zin «De in het tweede lid bedoelde vordering wordt tevens gedaan in bij ministeriële regeling aangegeven gevallen van overtreding van de voorwaarden van deelname aan het alcoholslotprogramma».

M

Artikel 131, eerste lid, komt te luiden:

 • 1. 
  Indien een schriftelijke mededeling als bedoeld in artikel 130, eerste lid, is gedaan, besluit het CBR in de bij ministeriële regeling aangegeven gevallen, respectievelijk tot:
 • a. 
  oplegging van een educatieve maatregel ter bevordering van de rijvaardigheid of geschiktheid, of
 • b. 
  een onderzoek naar de rijvaardigheid of de geschiktheid.

Het besluit wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de mededeling, genomen.

N

Artikel 132 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  Het eerste lid komt te luiden:
 • 1. 
  Behoudens de bij algemene maatregel van bestuur vastgestelde uitzonderingen is diegene verplicht zijn medewerking te verlenen aan de opgelegde maatregel, die zich:
 • a. 
  ingevolge artikel 131, eerste lid, aanhef en onderdeel a, dient te onderwerpen aan een educatieve maatregel ter bevordering van de rijvaardigheid of geschiktheid, of
 • b. 
  ingevolge artikel 131, eerste lid, aanhef en onderdeel b, dient te onderwerpen aan een onderzoek naar de rijvaardigheid of geschiktheid.
 • 2. 
  Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:
 • a. 
  In de aanhef vervalt «het niet voldoen van de kosten verbonden aan het huren of kopen, het inbouwen, het uitlezen, het testen, het kalibreren, het onderhouden en het verwijderen van het alcoholslot op de in het huur-dan wel koopcontract van het alcoholslot aangegeven wijze of binnen de in dat huur- dan wel koopcontract aangegeven termijn of termijnen, alsmede».
 • b. 
  Onder toevoeging van «of» na «of geschiktheid» in onderdeel a vervalt onderdeel b.
 • c. 
  Onderdeel c wordt verletterd tot onderdeel b.

De paragrafen 3. Alcoholslotprogramma algemeen tot en met 5. Erkenningsregeling alcoholsloten vervallen.

P

Artikel 133 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het eerste lid wordt «onderdeel c,» vervangen door «onderdeel b,».
 • 2. 
  In het vierde lid vervalt de zin «Voor de toepassing van titel 4.4. van de Algemene wet bestuursrecht wordt het besluit als bedoeld in artikel 131, eerste lid, aanhef en onder b, aangemerkt als beschikking als bedoeld in artikel 4.86 van de Algemene wet bestuursrecht.».

Q

In artikel 134, zevende lid, wordt «Indien het CBR besluit tot oplegging van de educatieve maatregel gedrag en verkeer zijn de artikelen 132 en 132a van overeenkomstige toepassing. In het geval van oplegging van de verplichting tot deelname aan het alcoholslotprogramma zijn de artikelen 132b tot en met 132o van overeenkomstige toepassing.» vervangen door

«Indien het CBR besluit tot oplegging van een educatieve maatregel zijn de artikelen 132 en 132a van overeenkomstige toepassing.».

R

Artikel 160, zesde lid, vervalt en het zevende en achtste lid worden vernummerd tot zesde en zevende lid.

S

In artikel 176, vierde lid, wordt «9, eerste, tweede, vierde, vijfde, zevende en negende lid,» vervangen door «9, eerste, tweede, vierde, vijfde en zevende lid,».

T

Artikel 177 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het eerste lid, onderdeel a, vervalt «132b, tweede lid, en 134, vierde lid, 132b, tweede lid,».
 • 2. 
  In het tweede lid wordt «104, 106b, 132j en 132o» vervangen door «104 en 106b».

ARTIKEL II

De Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 wordt als volgt gewijzigd:

In de alfabetische opsomming van artikel 1 vervalt het begrip scholing alcoholslotprogramma alsmede de daarbij behorende omschrijving.

B

In artikel 2, eerste lid, onderdeel j, vervalt «en van het aanvullend examen docent scholing alcoholslotprogramma».

C

In het opschrift van Hoofdstuk IV vervalt «en scholing alcoholslotpro-gramma».

D

In artikel 16, eerste lid, vervalt «, alsmede degene die scholing geeft in het kader van het alcoholslotprogramma,».

E

Artikel 17, derde en vierde lid, vervalt.

In artikel 19 vervalt «en ten aanzien van certificaten ten behoeve van het geven van scholing in het kader van het alcoholslotprogramma.»

In artikel 20 vervalt «alsmede een certificaat voor het geven van scholing in het kader van het alcoholslotprogramma».

H

In artikel 24, eerste en tweede lid, vervalt «of scholing alcoholslotpro-gramma».

ARTIKEL III

Indien de Wet van 19 december 2018 tot wijziging van de Wet rijonder-richt motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen; Stb. 2019, nr. 6) eerder in werking treedt of is getreden dan deze wet, dan wordt deze wet als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In artikel II, onderdeel B, van deze wet wordt «artikel 2, eerste lid, onderdeel j,» vervangen door «artikel 2, eerste lid, onderdeel i,».
 • 2. 
  Artikel II, onderdeel G, van deze wet komt te luiden:

In artikel 20 vervalt «alsmede een certificaat voor het geven van scholing in het kader van het alcoholslotprogramma», alsmede «onderscheidenlijk artikel 17, vierde lid, onderdeel a,.».

ARTIKEL IV

Indien de Wet van 19 december 2018 tot wijziging van de Wet rijonder-richt motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen, Stb. 2019, nr. 6) later in werking treedt dan deze wet, dan wordt artikel I van die wet als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  Onderdeel P, tweede lid, vervalt.
 • 2. 
  In onderdeel R vervalt «onderscheidenlijk artikel 17, vierde lid, onderdeel a,».

ARTIKEL V

Indien het bij koninklijke boodschap van 20 november 2018 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en het Wetboek van Strafrecht in verband met strafbaarstelling van zeer gevaarlijk rijgedrag en verhoging van de strafmaxima met het oog op versterking van de verkeershandhaving (aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten) (Kamerstukken II vergaderjaar 2018/19, 35 086, nr. 2) eerder tot wet wordt verheven en in werking treedt dan deze wet, dan wordt artikel I van deze wet als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In onderdeel S wordt «artikel 176, vierde lid,» vervangen door «artikel 176, vijfde lid,».
 • 2. 
  In onderdeel T wordt artikel 177 als volgt gewijzigd:
 • a. 
  in het eerste subonderdeel wordt «eerste lid, onderdeel a,» vervangen door «tweede lid, onderdeel a,».
 • b. 
  In het tweede subonderdeel wordt «tweede lid» vervangen door «derde lid».

ARTIKEL VI

Artikel V van de Wet van 3 december 2014 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de invoering van de rijbewijsplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid (T-rijbewijs) (Stb. 2015, 10), zoals dat thans luidt wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  Aan het slot van het eerste lid vervalt: , tenzij het in dit lid bedoelde rijbewijs is voorzien van de voor deelname aan het alcoholslotprogramma vastgestelde codering.
 • 2. 
  Aan het slot van het tweede lid vervalt: , tenzij het af te geven rijbewijs voor de categorie B een rijbewijs is met de voor deelname aan het alcoholslotprogramma vastgestelde codering.

ARTIKEL VII

De bepalingen over het alcoholslotprogramma zoals die golden voor de inwerkingtreding van deze wet blijven van toepassing op de rijbewijshouder aan wie de verplichting is opgelegd tot deelname aan het alcoholslotprogramma tot het tijdstip waarop hij de beschikking heeft gekregen over een rijbewijs zonder de voor deelname aan het alcoholslot-programma vastgestelde codering.

ARTIKEL VIII

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 293, nr. 2 6


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.