Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, Den Haag - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 30 maart 2020
kalender

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 19 februari 2020 10:15 - 11:15
plaats Den Haag
locatie Klompézaal i Toon locatie
zaal Klompézaal i
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) i

 • Brievenlijst

 • Inventarisatie deelnemers aan gesprek met Eurocommissaris Sinkevicius (Milieu en Oceanen) op 19 maart a.s. van 18.00 tot 19.00 uur

  Te behandelen:

  2020Z03017 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 14 februari 2020 - G.B. Koerselman, adjunct-griffierGesprek met Eurocommissaris Sinkevicius (Milieu en Oceanen) op 19 maart a.s. van 18.00 tot 19.00 uur

  Besluit: De leden Van Eijs (D66), De Groot (D66), Kröger (GL), Laçin (SP) en Van Esch (PvdD) melden zich aan voor deelname aan dit gesprek, waarmee het gesprek doorgang kan vinden.

  Sinkevicius is o.a. verantwoordelijk voor het te verschijnen EU-pakket Circulaire Economie (verwachte publicatie op 10 maart a.s.), chemische stoffen (waarvoor deze zomer een nieuwe strategie uitkomt) en lucht- en waterkwaliteit. Aanmelding is niet vrijblijvend. Bij verhindering dient een aangemelde deelnemer een vervanger te sturen.

  Er zijn geen documenten bij deze zaak

 • Inventarisatie deelnemers technische briefing advies hoogleraren inzake anticiperend handhaven op Schiphol op 18 maart a.s. van 11.00 tot 12.00 uur

  Te behandelen:

  2020Z03020 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 14 februari 2020 - G.B. Koerselman, adjunct-griffierTechnische briefing advies hoogleraren inzake anticiperend handhaven op Schiphol op 18 maart a.s. van 11.00 tot 12.00 uur

  Besluit: De leden Paternotte (D66), Kröger (GL), Laçin (SP) en Van Esch (PvdD) melden zich aan voor deelname aan deze technische briefing, waarmee deze doorgang kan vinden.

  In het kader van de kennisagenda heeft de commissie IenW besloten twee hoogleraren te verzoeken om juridisch advies uit te brengen inzake het anticiperend handhaven rondom Schiphol. Dit advies zal op korte termijn worden opgeleverd. De hoogleraren kunnen dit advies mondeling toelichten in een technische briefing.

  Er zijn geen documenten bij deze zaak

 • Voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten

  Te behandelen:

  35386 i Initiatiefwetgeving d.d. 5 februari 2020 - J.F. Klaver, Tweede KamerlidVoorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand tot wijziging van de Wet milieubeheer en het Wetboek van Strafrecht en in verband met de invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten

  Besluit: Aanhouden tot het advies van de afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen.

  De afdeling advisering van de Raad van State is op 5 februari jl. verzocht om advies uit te brengen over dit voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand. Bij initiatiefwetgeving is het gebruikelijk dat het wetsvoorstel al voor advisering aan de Kamer wordt verzonden maar dat met de behandeling wordt gewacht tot het advies door de initiatiefnemers is verwerkt.

  35386 i-i Geleidende brief

  35386 i-i Voorstel van wet

  35386 i-i Herdruk memorie van toelichting

 • Goedkeuring van het Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake strafbare feiten en bepaalde andere handelingen begaan aan boord van luchtvaartuigen

  Te behandelen:

  35391 i-(R2144) Wetgeving d.d. 8 februari 2020 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatGoedkeuring van het op 4 april 2014 te Montreal tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake strafbare feiten en bepaalde andere handelingen begaan aan boord van luchtvaartuigen (Trb. 2019, 140 en Trb. 2020, 3)

  Besluit: Inbrengdatum voor het (eventuele blanco) verslag vaststellen op 16 maart 2020.

  U wordt in overweging gegeven een blanco verslag uit te brengen gezien het feit dat aan het grootste deel van de verplichtingen uit het Protocol reeds uitvoering wordt gegeven in de Nederlandse wetgeving, de beperkte implementatieruimte en het positieve oordeel van de Raad van State. De staf zal derhalve geen wetgevingsrapport opstellen.

  35391 i-(R2144)-1 Koninklijke boodschap

  35391 i-(R2144)-2 Voorstel van Rijkswet

  35391 i-(R2144)-3 Memorie van toelichting

  35391 i-(R2144)-4 Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport

 • Verdrag met Koeweit inzake luchtdiensten tussen en via hun onderscheiden grondgebieden

  Te behandelen:

  35389 i Verdrag d.d. 7 februari 2020 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenVerdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Staat Koeweit inzake luchtdiensten tussen en via hun onderscheiden grondgebieden, ‘s-Gravenhage, 16 oktober 2019

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  Met deze brief wordt een recentelijk tot stand gekomen verdrag ter stilzwijgende goedkeuring aan de Kamer voorgelegd, conform artikel 5, eerste lid van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen. De eventuele wens om het verdrag ter uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen kan uiterlijk op 8 maart 2020 door de Kamer of door ten minste dertig leden van de Kamer te kennen worden gegeven.

  35389 i-i Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Staat Koeweit inzake luchtdiensten tussen en via hun onderscheiden grondgebieden, ‘s-Gravenhage, 16 oktober 2019 (Trb. 2019, 163)

  Bijlage

  Toelichtende nota

  35389 i-i Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

 • Gewijzigde bijlagen bij het Verdrag van Chicago inzake de internationale burgerluchtvaart

  Te behandelen:

  30952 i-352 i Brief regering d.d. 13 februari 2020 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenWijzigingen van 27 februari 2019 en 24 mei 2019 van de bijlagen bij het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart, tot stand gekomen te Chicago op 7 december 1944 (Trb. 2020, 14)

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  Met deze brief wordt een recentelijk tot stand gekomen verdragswijziging bij de Kamer gemeld. Deze verdragswijziging behoeft ingevolge artikel 7, onderdeel f van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

  30952 i-352 i Wijzigingen van 27 februari 2019 en 24 mei 2019 van de bijlagen bij het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart, tot stand gekomen te Chicago op 7 december 1944 (Trb. 2020, 14)

 • Voornemen tot het sluiten van het Verdrag met de Europese Organisatie voor de Veiligheid van de Luchtvaart (EUROCONTROL)

  Te behandelen:

  23908 i-(R1519)-145 Brief regering d.d. 14 februari 2020 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenVoornemen tot het sluiten van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Europese Organisatie voor de Veiligheid van de Luchtvaart (EUROCONTROL)

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  Met deze brief wordt het voornemen van de regering om over te gaan tot het sluiten verdrag bij de Kamer gemeld, conform artikel 8, eerste lid van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen. De eventuele wens om het verdrag ter uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen kan uiterlijk op 15 maart 2020 door de Kamer of door ten minste dertig leden van de Kamer te kennen worden gegeven.

  23908 i-(R1519)-145 Voornemen tot het sluiten van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Europese Organisatie voor de Veiligheid van de Luchtvaart (EUROCONTROL)

 • Voorhang Gemeenschappelijke regeling Schadevergoedingsschap HSL-Zuid

  Te behandelen:

  22026 i-512 i Brief regering d.d. 5 februari 2020 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatBesluit houdende wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Schadevergoedingsschap HSL-Zuid

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  Met deze brief wordt een voornemen tot het wijzigen van een Gemeenschappelijke Regeling bij de Kamer gemeld, conform artikel 94, lid 2 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. De eventuele wens om het wijzigen van de regeling ter uitdrukkelijke goedkeuring bij wet aan de Kamer voor te leggen kan uiterlijk op 6 maart 2020 door de Kamer of door ten minste dertig leden van de Kamer te kennen worden gegeven.

  22026 i-512 i Besluit houdende wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Schadevergoedingsschap HSL-Zuid

  Bijlage

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4

 • Eindevaluatie grootprojectstatus HSL-Zuid

  Te behandelen:

  22026 i-511 i Brief regering d.d. 30 januari 2020 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatEindevaluatie grootprojectstatus HSL Zuid

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op woensdag 18 maart 2020.

  De eindevaluatie is onderdeel van het proces om de grootprojectstatus HSL-Zuid te beëindigen en dient volgens artikel 17, lid 1 van de Regeling Grote Projecten besproken te worden tussen de commissie en de minister. Gezien de lange duur en omvang van het betreffende groot project stelt de staf voor feitelijke vragen te stellen alvorens overleg met de minister plaatsvindt. De staf zal ter ondersteuning een notitie opstellen.

  22026 i-511 i Eindevaluatie grootprojectstatus HSL Zuid

  Bijlage

  HSL-Zuid Eindevaluatie. Eindevaluatie Groot Projectstatus aanlegproject HSL-Zuid

 • Internetconsultatie ontwerpbesluit helmplicht snorfiets

  Te behandelen:

  29398 i-795 i Brief regering d.d. 4 februari 2020 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatStart internetconsultatie ontwerpbesluit helmplicht snorfiets

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  29398 i-795 i Start internetconsultatie ontwerpbesluit helmplicht snorfiets

 • Beleidsagenda Spoorveiligheid 2020-2025

  Te behandelen:

  29893 i-242 i Brief regering d.d. 5 februari 2020 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatBeleidsagenda Spoorveiligheid 2020-2025

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Spoor, spoorveiligheid en ERTMS op 4 maart 2020.

  29893 i-242 i Beleidsagenda Spoorveiligheid 2020-2025

  Bijlage

  Beleidsagenda Spoorveiligheid 2020-2025

 • Marktconformiteitsonderzoek en doorontwikkeling Prestatiegericht Onderhoud

  Te behandelen:

  29984 i-885 i Brief regering d.d. 6 februari 2020 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatMarktconformiteitsonderzoek en doorontwikkeling Prestatiegericht Onderhoud (PGO)

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Spoor, spoorveiligheid en ERTMS op 4 maart 2020.

  29984 i-885 i Marktconformiteitsonderzoek en doorontwikkeling Prestatiegericht Onderhoud (PGO)

  Bijlage

  Onderzoek Marktconformiteit PGO Pilotcontracten. Eindrapport

 • Uitvoering amendement betere internetverbinding in de trein

  Te behandelen:

  35300-A i-74 i Brief regering d.d. 6 februari 2020 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatReactie op verzoek commissie over de wijze van uitvoering van het amendement van de leden Amhaouch en Van der Graaf over betere internetverbinding in de trein (Kamerstuk 35300-A i-i)

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Spoor, spoorveiligheid en ERTMS op 4 maart 2020.

  35300-A i-74 i Reactie op verzoek commissie over de wijze van uitvoering van het amendement van de leden Amhaouch en Van der Graaf over betere internetverbinding in de trein (Kamerstuk 35300-A i-i)

 • Beantwoording vragen voortgangsrapportage PHS eerste helft 2019

  Te behandelen:

  32404 i-95 i Brief regering d.d. 11 december 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatBeantwoording vragen commissie over de voortgangsrapportage PHS eerste helft 2019

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Spoor, spoorveiligheid en ERTMS op 4 maart 2020.

  32404 i-95 i Lijst van vragen en antwoorden over de voortgangsrapportage PHS eerste helft 2019

  32404 i-96 i Brief regering d.d. 10 februari 2020 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatBeantwoording resterende vragen commissie over de voortgangsrapportage PHS eerste helft 2019 (Kamerstuk 32404 i-93 i)

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Spoor, spoorveiligheid en ERTMS op 4 maart 2020.

  32404 i-96 i Beantwoording resterende vragen commissie over de voortgangsrapportage PHS eerste helft 2019 (Kamerstuk 32404 i-93 i)

 • Reactie op motie toegankelijkheid van het vervoer als basisvoorziening

  Te behandelen:

  24170 i-224 i Brief regering d.d. 11 februari 2020 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatReactie op de motie van het lid Van der Graaf c.s. over toegankelijkheid van het vervoer als basisvoorziening

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Openbaar vervoer en taxi op 25 maart 2020.

  24170 i-224 i Reactie op de motie van het lid Van der Graaf c.s. over toegankelijkheid van het vervoer als basisvoorziening

 • Agendapunten die op het geannuleerde AO Mobiliteitsfonds stonden

  Te behandelen:

  35300-A i-66 i Brief regering d.d. 2 december 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatVoortgang van de totstandkoming van het Mobiliteitsfonds

  Besluit: Betrekken bij het nog te ontvangen wetsvoorstel ter introductie van het Mobiliteitsfonds.

  35300-A i-66 i Voortgang van de totstandkoming van het Mobiliteitsfonds

  35300-A i-70 i Brief regering d.d. 13 januari 2020 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatBeantwoording vragen commissie over het MIRT Overzicht 2020

  Besluit: Betrekken bij het nog te ontvangen wetsvoorstel ter introductie van het Mobiliteitsfonds.

  Ook de eerder ontvangen brieven derden (VNG en Milieudefensie) en de stafnotitie zullen worden betrokken bij het nog te ontvangen wetvsoorstel.

  35300-A i-70 i Lijst van vragen en antwoorden over het MIRT Overzicht 2020

 • Nadere informatie over het onderzoek naar het ongeval van een Boeing 737-800 bij Schiphol in 2009

  Te behandelen:

  24804 i-113 i Brief regering d.d. 10 februari 2020 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatNadere informatie over twee onderwerpen naar aanleiding van berichtgeving over het onderzoek naar het ongeval van een Boeing 737-800 bij Schiphol in 2009

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Vliegveiligheid op 4 maart 2020.

  Besluit: De Onderzoeksraad voor Veiligheid verzoeken om ten behoeve van het AO Vliegveiligheid op 4 maart a.s. in een brief uiteen te zetten hoe de OVV het tijdens het rondetafelgesprek uitgesproken voornemen om in de toekomst op een transparantere manier om te gaan met input van derde partijen ten aanzien van lopend onderzoek zal vormgeven. De OVV daarnaast verzoeken om dit met terugwerkende kracht toe te passen door het conceptrapport over de vliegramp met Turkish Airlines in 2009 naar de Kamer te sturen.

  2020D07064 Verzoek aan OVV om toelichting hoe voornemen transparanter om te gaan met input derde partijen wordt vormgegeven

  24804 i-113 i Nadere informatie over twee onderwerpen naar aanleiding van berichtgeving over het onderzoek naar het ongeval van een Boeing 737-800 bij Schiphol in 2009

 • Stand van zaken projectspecifieke stikstofonderzoek van Luchthaven Lelystad

  Te behandelen:

  31936 i-719 i Brief regering d.d. 11 februari 2020 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatStand van zaken projectspecifieke stikstofonderzoek van Luchthaven Lelystad

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Luchtvaart op 26 maart 2020.

  31936 i-719 i Stand van zaken projectspecifieke stikstofonderzoek van Luchthaven Lelystad

 • Uitstelbrief inzake verslag schriftelijk overleg Verkeersverdelingsregel Schiphol-Lelystad Airport

  Te behandelen:

  31936 i-717 i Brief regering d.d. 5 februari 2020 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatUitstel beantwoording vragen commissie over de voorhang van de verkeersverdelingsregel (VVR) en het betrekken van het RIVM en de Commissie voor de m.e.r. bij de reactie op het SATL-rapport

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  31936 i-717 i Uitstel beantwoording vragen commissie over de voorhang van de verkeersverdelingsregel (VVR) en het betrekken van het RIVM en de Commissie voor de m.e.r. bij de reactie op het SATL-rapport

 • Schade aan stuw in Linne door storm

  Te behandelen:

  35300-A i-75 i Brief regering d.d. 11 februari 2020 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatSchade aan stuw in Linne door storm

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Maritiem op 1 april 2020.

  35300-A i-75 i Schade aan stuw in Linne door storm

 • Herstelwerkzaamheden aan de stuw Linne

  Te behandelen:

  35300-A i-76 i Brief regering d.d. 14 februari 2020 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatHerstelwerkzaamheden aan de stuw Linne

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Maritiem op 1 april 2020.

  35300-A i-76 i Herstelwerkzaamheden aan de stuw Linne

 • Onderhandelaarsakkoord voor de Noordzee

  Te behandelen:

  33450 i-64 i Brief regering d.d. 10 februari 2020 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatOnderhandelaarsakkoord voor de Noordzee

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen medio maart 2020.

  Besluit: Agenderen voor het plenaire debat over het onderhandelaarsakkoord voor de Noordzee.

  Besluit: De heer Wallage verzoeken een technische briefing te verzorgen voorafgaand aan de feitelijke vragenronde.

  De vaste commissies voor LNV, EZK en BiZa zullen worden aangemerkt als volgcommissie voor alle activiteiten van de commissie voor IenW in het kader van het Onderhandelaasrakkoord voor de Noordzee. Dat betekent dat de leden van die commissies aan die activiteiten kunnen deelnemen. Het staat deze commissies vrij om daarnaast op hun specifieke beleidsvelden eigen activiteiten te organiseren, zoals rondetafelgesprekken. De planning daarvan wordt door de griffies van de afzonderlijke commissies afgestemd.

  33450 i-64 i Onderhandelaarsakkoord voor de Noordzee

  Bijlage

  Onderhandelaarsakkoord voor de Noordzee

 • Informatie over Chemische Stoffen

  Te behandelen:

  21501-08 i-797 i Brief regering d.d. 14 februari 2020 - S. van Veldhoven-van der Meer, minister voor Milieu en WonenInformatie over Chemische Stoffen

  Besluit: Het algemeen overleg Milieuraad op 3 maart 2020 wordt omgezet in een schriftelijk overleg op 27 februari 2020.

  Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg Milieuraad op 27 februari 2020.

  21501-08 i-797 i Informatie over Chemische Stoffen

 • Selectie en prioritering van EU-voorstellen uit het Werkprogramma van de Europese Commissie 2020

  Te behandelen:

  2020Z01515 Brief commissie d.d. 29 januari 2020 - H.S. Veldman, voorzitter van de vaste commissie voor Europese ZakenSelectie en prioritering van EU-voorstellen uit het Werkprogramma van de Europese Commissie 2020

  Besluit: Ter informatie.

  In deze brief attendeert de voorzitter van de commissie EuZa, het lid Veldman (VVD), u op een kennisbijeenkomst over het Werkprogramma van de Europese Commissie op 18 maart a.s. van 16.30 tot 18.00 uur.

  2020D03218 Selectie en prioritering van EU-voorstellen uit het Werkprogramma van de Europese Commissie 2020

 • Stafnotitie Voorstel EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2020 Europese Commissie

 • Reactie op de motie van het lid Paternotte c.s. over veiligheidsdiensten inlichtingen laten verzamelen over kwetsbare vliegroutes

  Te behandelen:

  24804 i-114 i Brief regering d.d. 10 februari 2020 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidReactie op de motie van het lid Paternotte c.s. over inlichtingen- en veiligheidsdiensten inlichtingen laten verzamelen over kwetsbare vliegroutes (Kamerstuk 24804 i-405)

  Besluit: Betrokken bij de stemmingen op 11 februari 2020 over de moties ingediend tijdens het VAO Vliegen boven conflictgebieden.

  Besluit: De minister JenV verzoeken om een brief waarin hij toelicht hoe de motie-Paternotte c.s. wordt uitgevoerd.

  2020D07110 Verzoek om toelichting op uitvoering van motie-Paternotte c.s.

  24804 i-114 i Reactie op de motie van het lid Paternotte c.s. over inlichtingen- en veiligheidsdiensten inlichtingen laten verzamelen over kwetsbare vliegroutes (Kamerstuk 24804 i-405)

 • Rollen en verantwoordelijkheden in relatie tot de uitbraak van het Coronavirus in China en de luchtvaart

  Te behandelen:

  24804 i-112 i Brief regering d.d. 4 februari 2020 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatRollen en verantwoordelijkheden in relatie tot de uitbraak van het Coronavirus in China en de luchtvaart

  Besluit: Betrokken bij het VAO Vliegen boven conflictgebieden op 4 februari 2020.

  24804 i-112 i Rollen en verantwoordelijkheden in relatie tot de uitbraak van het Coronavirus in China en de luchtvaart

 • Voortgang van de aanpak van PFAS in de bodem (grond en baggerspecie)

  Te behandelen:

  35334 i-46 i Brief regering d.d. 13 februari 2020 - S. van Veldhoven-van der Meer, minister voor Milieu en WonenVoortgang van de aanpak van PFAS in de bodem (grond en baggerspecie)

  Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg PFAS op 19 februari 2020.

  35334 i-46 i Voortgang van de aanpak van PFAS in de bodem (grond en baggerspecie)

 • Beantwoording vragen commissie over de kabinetsreactie op de beleidsdoorlichting begrotingsartikel 23, taken meteorologie en seismologie (Kamerstuk 32861 i-56 i)

  Te behandelen:

  32861 i-57 i Brief regering d.d. 14 februari 2020 - S. van Veldhoven-van der Meer, minister voor Milieu en WonenBeantwoording vragen commissie over de kabinetsreactie op de beleidsdoorlichting begrotingsartikel 23, taken meteorologie en seismologie

  Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Leefomgeving op 20 februari 2020.

  32861 i-57 i Lijst van vragen en antwoorden over de kabinetsreactie op de beleidsdoorlichting begrotingsartikel 23, taken meteorologie en seismologie

 • Overzicht van aanhangige wetsvoorstellen (niet zijnde begrotingswetten)

  Details

  • 1. 
   Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134 i-(R1972)

  Op 30-05-2013 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van een nader wetsverslag verzonden, op 19-10-2015 hebben de Staten van Aruba inbreng verzonden ten behoeve van een wetsverslag

  • 2. 
   Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836 i

  Op 17-01-2018 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van een wetsverslag verzonden

  • 3. 
   Wijziging van de Wet milieubeheer betreffende afvalstoffen, ingediend op 30-08-2019, 35267 i

  Op 18-12-2019 aangemeld voor plenaire behandeling

  • 4. 
   Wijziging van de Wegenverkeerswet en Wet rijonderricht motorrijtuigen i.v.m. niet meer opleggen alcoholslotprogramma, ingediend op 27-09-2019, 35293 i

  Op 12-11-2019 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van het wetsverslag verzonden

  • 4. 
   Verzamelwet IenW 2019, ingediend op 25-10-2019, 35319 i

  Op 03-12-2019 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van het wetsverslag verzonden

  • 6. 
   Wijziging Wegenverkeerswet vakbekwaamheid wegchauffeurs, ingediend op 07-01-2020, 35372 i

  Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 19-02-2020

  • 7. 
   Goedkeuring van het Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake strafbare feiten en bepaalde andere handelingen begaan aan boord van luchtvaartuigen, ingediend op 08-02-2020, 35391 i-(R2144)

  Inbrengdatum ten behoeve van het wetsverslag is vastgesteld op 16-03-2020

  • 8. 
   Voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386 i

  Aangehouden tot het advies van de afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen

  • 9. 
   Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-2019, 35396 i

  Tijdens de volgende procedurevergadering (11-03-2020) wordt de behandeling van dit wetsvoorstel besproken. De Raad van State verzorgt op 18-03-2020 een besloten technische briefing.

 • Nog te plannen plenaire activiteiten

  Details

  Debatten

  • 13. 
   Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (minister I&W)

  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 november 2018

  • 60. 
   Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat (minister I&W)

  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 29 mei 2019

  • 126. 
   Debat over dieselauto’s die niet door de Apk-keuring komen vanwege nieuwe uitstooteisen (minister I&W)

  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 28 januari 2020

  • 131. 
   Debat over het bericht dat de top van Rijkswaterstaat betrokken was bij de dump van een half miljoen ton afval in een natuurplas (minister I&W, minister Milieu en Wonen)

  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 6 februari 2020

  • 134. 
   Debat over een onderhandelaarsakkoord over de Noordzee (minister I&W en LNV)

  Aangevraagd door het lid De Groot (D66) in de regeling van werkzaamheden van 11 februari 2020

  Dertigledendebatten

  • 11. 
   Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (minister I&W)

  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019

  • 15. 
   Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (minister I&W)

  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 24 januari 2019

  • 22. 
   Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel (minister I&W, minister EZK)

  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 12 februari 2019

  • 25. 
   Dertigledendebat over medicijnresten in drinkwater (minister I&W, minister VWS)

  Aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen (lid Van Kooten-Arissen) in de regeling van werkzaamheden 5 maart 2019

  • 51. 
   Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwater (minister I&W, minister LNV)

  Aangevraagd door het lid Ouwehand (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 25 juni 2019

  • 65. 
   Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (minister I&W)

  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 26 november 2019

  • 69. 
   Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (minister I&W)

  Aangevraagd door het lid Köger (GL) in de regeling van werkzaamheden 4 december 2019

  • 70. 
   Dertigledendebat over de hoorzitting inzake de implicaties van de PAS-uitspraak voor de 7 MIRT-projecten (minister I&W)

  Aangevraagd door het lid Köger (GL) in de regeling van werkzaamheden 17 december 2019

  • 81. 
   Dertigledendebat over een subsidieregeling voor elektrische auto’s (minister Milieu en Wonen)

  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 6 februari 2020

  • 83. 
   Dertigledendebat over de omvorming van ProRail tot een zbo (minister M&W)

  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 11 februari 2020

  • 87. 
   Dertigledendebat over het bericht dat reizigers in het openbaar vervoer te veel betalen door verschillen in tariefsystemen (minister I&W)

  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 13 februari 2020

  VAO's/VSO's

  VSO Verzekeringen taxichauffeurs, aangevraagd door het lid Laçin (SP)

  VAO Verkeersveiligheid, aangevraagd door het lid Postma (CDA)

  VAO PFAS, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)

 • Geplande commissieactiviteiten

  Details

  18-02-2020 17.30 - 18.30 Technische briefing Asbeststelsel en certificatie

  19-02-2020 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging Wegenverkeerswet vakbekwaamheid wegchauffeurs*

  19-02-2020 13.00 - 16.00 Algemeen overleg PFAS

  20-02-2020 10.00 - 12.00 Hoorzitting / rondetafelgesprek Cruise-repair in de Rotterdamse Haven

  20-02-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Plan voor overprogrammering*

  20-02-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Leefomgeving

  27-02-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Transportraad (maritieme zaken) 10-11 maart 2020*

  27-02-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Milieuraad d.d. 5 maart 2020

  04-03-2020 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Spoor, spoorveiligheid en ERTMS*

  04-03-2020 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Vliegveiligheid

  05-03-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Handhaving in het verkeer

  05-03-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland

  09-03-2020 11.00 - 13.15 Hoorzitting / rondetafelgesprek Rondetafelgesprek granuliet in Maasplassen

  09-03-2020 16.30 - 18.30 Hoorzitting / rondetafelgesprek Hoorzitting granuliet in Maasplassen

  10-03-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Ontwerp-Structuurvisie A4 Burgerveen-N14

  12-03-2020 15.30 - 18.30 Algemeen overleg Spoorordening

  19-03-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Medische keuringen rijgeschiktheid

  25-03-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Openbaar vervoer en taxi

  26-03-2020 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Luchtvaart*

  07-04-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad 21 - 22 april 2020*

  15-04-2020 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Verduurzaming luchtvaart

  16-04-2020 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Circulaire economie

  22-04-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Duurzaam vervoer

  13-05-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Externe veiligheid

  14-05-2020 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Maritiem

  27-05-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Transportraad d.d. 4 juni 2020*

  28-05-2020 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Verkeersveiligheid

  10-06-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 22 juni 2020*

  17-06-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Nucleaire veiligheid

  18-06-2020 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Water*

  18-06-2020 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS

  24-06-2020 14.30 - 17.30 Wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat*

  *Ten behoeve van deze activiteit is/zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fr

 • Voorstel van de leden Van der Graaf (CU), Postma (CDA), Sienot (D66), Kröger (GL), Laçin (SP), Gijs van Dijk (PvdA) en Van Esch (PvdD) om het algemeen overleg Maritiem te vervroegen naar eind maart (staat nu voor 14 mei 2020)

  Te behandelen:

  2020Z02922 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 13 februari 2020 - S.J.F. van der Graaf, Tweede KamerlidVoorstel van de leden Van der Graaf (CU), Postma (CDA), Sienot (D66), Kröger (GL), Laçin (SP), Gijs van Dijk (PvdA) en Van Esch (PvdD) om het algemeen overleg Maritiem te vervroegen naar eind maart (staat nu voor 14 mei 2020)

  Besluit: Conform voorstel.

  Er zijn geen documenten bij deze zaak

 • Voorstel van de leden Van der Graaf (CU), Postma (CDA), Sienot (D66), Kröger (GL), Laçin (SP), Gijs van Dijk (PvdA) en Van Esch (PvdD) om in mei 2020 een algemeen overleg Binnenvaart te houden

  Te behandelen:

  2020Z02979 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 14 februari 2020 - S.J.F. van der Graaf, Tweede KamerlidDe leden Van der Graaf (CU), Postma (CDA), Sienot (D66), Kröger (GL), Laçin (SP), Gijs van Dijk (PvdA) en Van Esch (PvdD) stellen voor in mei 2020 een algemeen overleg Binnenvaart te houden

  Besluit: Conform voorstel.

  Er zijn geen documenten bij deze zaak

 • Voorstel van het lid Laçin (SP) om het algemeen overleg Spoorordening te voeren na de RvS-briefing en om een rondetafelgesprek te organiseren over het wetsvoorstel omvorming ProRail tot zbo

  Te behandelen:

  2020Z03385 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 19 februari 2020 - C. Laçin, Tweede KamerlidVoorstel lid Laçin (SP) met betrekking tot het organiseren van een rondetafelgesprek over het wetsvoorstel omvorming ProRail en de timing van het algemeen overleg Spoorordening

  Besluit: Het algemeen overleg Spoorordening wordt verplaatst zodat de technische briefing door de Raad van State (op 18 maart) daaraan voorafgaat. Er wordt gezocht naar een nieuwe datum voor het algemeen overleg uiterlijk in de week na de technische briefing.

  Besluit: Een voorbereidingsgroep bestaande uit de leden Laçin (SP), Van Aalst (PVV) en Van der Graaf (CU) zal een voorstel uitwerken voor een rondetafelgesprek ten behoeven van de wetsbehandeling. Dit rondetafelgesprek zal plaatsvinden voorafgaand aan de inbreng voor het wetsverslag.

  De voorbereidingsgroep zal bezien of het mogelijk is in de planning van het rondetafelgesprek rekening te houden met de internetconsultatie ten behoeve van lagere regelgeving in het kader van dit wetsvoorstel.

  Er zijn geen documenten bij deze zaak

 • Voorstel van het lid Laçin (SP) om de bewindspersoon een rappel te sturen over een toelichting op de verschillende rollen van de ACM inzake de acht klankbordgroepen voor de spoorordening per 2024

  Details

  Na afloop van de procedurevergadering heeft de commissie de volgende brief ontvangen van de minister van Milieu en Wonen die zal worden geagendeerd voor de procedurevergadering van 11 maart 2020: Reactie op verzoek commissie over de rol van ACM inzake de klankbordgroepen voor de spoorordening per 2024

  Te behandelen:

  2020Z03408 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 19 februari 2020 - C. Laçin, Tweede KamerlidVoorstel van het lid Laçin (SP) om de bewindspersoon een rappel te sturen over een toelichting op de verschillende rollen van de ACM inzake de acht klankbordgroepen voor de spoorordening per 2024.

  Besluit: Conform voorstel.

  Er zijn geen documenten bij deze zaak

 • Voorstel van de leden Van der Graaf (CU), Postma (CDA), Sienot (D66), Kröger (GL), Laçin (SP), Gijs van Dijk (PvdA) en Van Esch (PvdD) om voorafgaand aan het algemeen overleg Maritiem een rondetafelgesprek te houden over de zuidelijke vaarroute (do 12 maart 2020 10-12 uur)

  Te behandelen:

  2020Z02981 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 14 februari 2020 - S.J.F. van der Graaf, Tweede KamerlidDe leden Van der Graaf (CU), Postma (CDA), Sienot (D66), Kröger (GL), Laçin (SP), Gijs van Dijk (PvdA) en Van Esch (PvdD) stellen voor om voorafgaand aan het algemeen overleg Maritiem een rondetafelgesprek te organiseren over de zuidelijke vaarroute

  Besluit: Er is steun voor het organiseren van dit rondetafelgesprek. De initiatiefnemers melden zich aan voor deelname, waarmee deze definitief doorgang vindt.

  Besluit: De commissie stemt in met de voorgestelde scope, opzet en sprekerslijst (zie de onderstaande noot).

  Onderwerp: Scheepvaart zuidelijke vaarroute boven de Waddeneilanden

  Scope: Op 17 december 2019 is de Gewijzigde motie van het lid Van der Graaf c.s. over als noodmaatregel een permanente afsluiting van de zuidelijke vaarroute boven de Waddeneilanden (Kamerstuk 31409 i, nr. 269 i) aangenomen. De minister wordt gevraagd de mogelijkheden te onderzoeken om de zuidelijke vaarroute permanent af te sluiten voor grote containerschepen, en de Kamer hierover te informeren. Naar aanleiding van de storm Ciara is deze kwestie opnieuw actueel geworden. De commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft daarom besloten een rondetafelgesprek met deskundigen te organiseren om meer informatie te krijgen over de vaarroute, de mogelijkheden en onmogelijkheden rondom afsluiten en andere opties om de veiligheid op zee en voor de leefomgeving te vergroten.

  Opzet programma: Het eerste blok van het rondetafelgesprek zal de Kustwacht worden gevraagd een korte presentatie te verzorgen over hoe scheepvaart werkt het op zee, zeekaarten, (het verschil tussen) de zuidelijke en noordelijke vaarroute, de feiten en de stand van zaken naar aanleiding van de waarschuwing die door de OVV gedaan is. In het tweede blok zal een gesprek plaatsvinden met deskundigen. Voor dit blok zullen de Kustwacht, een maritiem jurist en een vertegenwoordiger Rijkswaterstaat worden uitgenodigd.

  Er zijn geen documenten bij deze zaak

 • Voorstel van het lid Remco Dijkstra (VVD) voor het toevoegen van een genodigde aan blok 1 van het RTG Cruise-repair

  Te behandelen:

  2020Z03123 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 17 februari 2020 - R.J. (Remco) Dijkstra, Tweede KamerlidVoorstel van het lid Remco Dijkstra (VVD) voor het toevoegen van een genodigde aan blok 1 van het RTG Cruise-repair

  Besluit: Conform voorstel wordt de heer Peter Willem Hatenboer van de firma Hatenboer-Water uitgenodigd. Ook zal de heer Carl Kraijenoord van FNV worden uitgenodigd.

  2020D06589 Voorstel van het lid Remco Dijkstra (VVD) voor het toevoegen van een genodigde aan blok 1 van het RTG Cruise-repair

 • Voorstel van het lid Kröger (GL) voor het toevoegen van een genodigde aan blok 3 van het RTG Granuliet in Maasplassen

  Te behandelen:

  2020Z03306 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 18 februari 2020 - S.C. Kröger, Tweede KamerlidVoorstel van het lid Kröger (GL) voor het toevoegen van een genodigde aan blok 3 van het RTG Granuliet in Maasplassen

  Besluit: Conform voorstel wordt de voormalig milieuofficier van justitie, dhr. Gustaaf Biezeveld, uitgenodigd. Ook zal een vertegenwoordiger van de gemeente West Maas en Waal en van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland worden uitgenodigd.

  2020D06947 Voorstel van het lid Kröger (GL) voor het toevoegen van een genodigde aan blok 3 van het RTG Granuliet in Maasplassen

Bijlagen


1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW)

Deze vaste Tweede Kamercommissie i houdt zich bezig met beleid voor wegen, werken, natuur en water.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

 • transport
 • wegenbeleid, infrastructuur
 • waterbeleid
 • bodem
 • luchtvaart
 • openbaar vervoer en spoor
 • fietsbeleid
 • Planbureau leefomgeving, KNMI, nucleaire veiligheid

3.

Meer over...