Motie Van Weyenberg/Peters over een meldplicht voor discriminerende verzoeken aan uitzendbureaus - Arbeidsomstandigheden - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 29 januari 2020
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

25 883

Arbeidsomstandigheden

Nr. 355

MOTIE VAN DE LEDEN VAN WEYENBERG EN PETERS

Voorgesteld 24 september 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat discriminerende verzoeken aan uitzendbedrijven regelmatig voorkomen en de benadeelde groep daarbij niet in beeld komt en dus geen melding kan maken van discriminatie;

overwegende dat het inrichten van een meldpunt door de ABU en de NBBU niet dezelfde waarde heeft als een meldplicht;

overwegende dat het instellen van een meldplicht voor uitzendbureaus juist als extra onderbouwing kan dienen om discriminerende verzoeken af te wijzen en ervoor kan zorgen dat de partij die het discriminerende verzoek doet, in beeld komt;

verzoekt de regering alsnog een meldplicht in te stellen voor discriminerende verzoeken aan uitzendbureaus,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg Peters

kst-25883-355 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 25 883, nr. 355


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.