Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport - Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2020 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 15 juli 2020
kalender

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport - Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2020

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

35 300 IX

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2020

Nr. 3

ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT

Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 9 september 2019 en het nader rapport d.d.

16 september 2019, aangeboden aan de Koning door de Minister van Financiën. Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State is cursief afgedrukt.

Bij Kabinetsmissive van 2 september 2019, no. 2019001707, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Financiën, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2020, met memorie van toelichting.

Blijkens de mededelingen van de Directeur van Uw Kabinet machtigde Uwe Majesteit de afdeling Advisering van de Raad van State haar adviezen inzake de voorstellen van Wet tot vaststelling van de begrotingsstaten 2020 rechtstreeks aan mij te doen toekomen.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen bij het voorstel en adviseert het voorstel bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal in te dienen.

Het betreft de mededelingen van 2 september 2019, nummers 2019001698 tot en met 2019001718.

Blijkens de adviezen van 9 september 2019, nummers:

W01.19.0252/I

W04.19.0253/I

W04.19.0256/I

W01.19.0254/I

W04.19.0255/I

de Koning (I);

Staten Generaal (IIA);

Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB);

Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), het Kabinet van de Koning (IIIB); de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC)

Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H);

kst-35300-IX-3 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Ministerie van Buitenlandse Zaken (V);

W02.19.0259/II

W16.19.0262/II

W04.19.0257/I

W05.19.0258/I

W06.19.0263/III

W07.19.0261/II

W17.19.0267/IV

W18.19.0268/IV

W11.19.0266/IV

W12.19.0264/III

W13.19.0265/III

W02.19.0260/II

W17.19.0271/IV

W04.19.0269/I

W04.19.0270/I

W17.19.0272/IV

Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI);

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII);

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII);

Ministerie van Financiën (IXB) en Nationale Schuld (IXA);

Ministerie van Defensie (X);

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII);

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Dierge-zondheidsfonds (F);

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV);

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI);

Ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII); Infrastructuurfonds (A);

Gemeentefonds (B)

Provinciefonds (C);

Deltafonds (J)

kan de Afdeling zich verenigen met de daarin voorgedragen voorstellen van Wet inzake de vaststelling van de begrotingsstaten 2020 (zgn. blanco adviezen).

Inmiddels is het noodzakelijk gebleken in een aantal begrotingen een wijziging aan te brengen. Ik verwijs Uwe Majesteit daarvoor naar de bijlagen bij dit Nader Rapport1.

Ten behoeve van de afdeling Advisering van de Raad van State doe ik Uwe Majesteit een afschrift toekomen van dit Nader Rapport en van de daarbij behorende bijlagen.

Gelet op artikel 26, zesde lid jo vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, adviseert de Afdeling dit advies openbaar te maken.

De vice-president van de Raad van State,

Th.C. de Graaf

Overeenkomstig de door U verleende machtiging van 6 maart 1992, nr. 92.002038, zal de ondergetekende de begrotingsstukken voor het jaar 2020 op de derde dinsdag van september bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal indienen.

De Minister van Financiën,

W.B. Hoekstra

1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 300 IX, nr. 3 2


2.

Bijlagen

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.