Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020

Dit advies Raad van State en nader rapport is onder nr. 3 toegevoegd aan wetsvoorstel 35300 VIII - Vaststelling begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020; Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport; Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
Document­datum 17-09-2019
Publicatie­datum 17-09-2019
Nummer KST35300VIII3
Kenmerk 35300 VIII, nr. 3
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

35 300 VIII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020

Nr. 3

ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT

Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 9 september 2019 en het nader rapport d.d.

16 september 2019, aangeboden aan de Koning door de Minister van Financiën, mede namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State is cursief afgedrukt.

Bij Kabinetsmissive van 2 september 2019, no. 2019001706, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Financiën, mede namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020, met memorie van toelichting.

Blijkens de mededelingen van de Directeur van Uw Kabinet machtigde Uwe Majesteit de afdeling Advisering van de Raad van State haar adviezen inzake de voorstellen van Wet tot vaststelling van de begrotingsstaten 2020 rechtstreeks aan mij te doen toekomen.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen bij het voorstel en adviseert het voorstel bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal in te dienen.

Het betreft de mededelingen van 2 september 2019, nummers 2019001698 tot en met 2019001718.

kst-35300-VIII-3 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Blijkens de adviezen van 9 september 2019, nummers:

W01.19.0252/I

W04.19.0253/I

W04.19.0256/I

W01.19.0254/I

W04.19.0255/I

W02.19.0259/II

W16.19.0262/II

W04.19.0257/I

W05.19.0258/I

W06.19.0263/III

W07.19.0261/II

W17.19.0267/IV

W18.19.0268/IV

W11.19.0266/IV

W12.19.0264/III

W13.19.0265/III

W02.19.0260/II

W17.19.0271/IV

W04.19.0269/I

W04.19.0270/I

W17.19.0272/IV

de Koning (I);

Staten Generaal (IIA);

Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB);

Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), het Kabinet van de Koning (IIIB); de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC)

Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H);

Ministerie van Buitenlandse Zaken (V);

Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI);

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII);

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII);

Ministerie van Financiën (IXB) en Nationale Schuld (IXA);

Ministerie van Defensie (X);

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII);

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Dierge-zondheidsfonds (F);

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV);

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI);

Ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII); Infrastructuurfonds (A);

Gemeentefonds (B)

Provinciefonds (C);

Deltafonds (J)

kan de Afdeling zich verenigen met de daarin voorgedragen voorstellen van Wet inzake de vaststelling van de begrotingsstaten 2020 (zgn. blanco adviezen).

Inmiddels is het noodzakelijk gebleken in een aantal begrotingen een wijziging aan te brengen. Ik verwijs Uwe Majesteit daarvoor naar de bijlagen bij dit Nader Rapport.

Ten behoeve van de afdeling Advisering van de Raad van State doe ik Uwe Majesteit een afschrift toekomen van dit Nader Rapport en van de daarbij behorende bijlagen.

Gelet op artikel 26, zesde lid jo vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, adviseert de Afdeling dit advies openbaar te maken.

De vice-president van de Raad van State,

Th.C. de Graaf

Overeenkomstig de door U verleende machtiging van 6 maart 1992, nr. 92.002038, zal de ondergetekende de begrotingsstukken voor het jaar 2020 op de derde dinsdag van september bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal indienen.

De Minister van Financiën,

W.B. Hoekstra

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 300 VIII, nr. 3 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.