Voorstel van wet - Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2020 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 15 juli 2020
kalender

Voorstel van wet - Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2020

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

35 300 IX

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2020

Nr. 1

VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 17 september 2019

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden,

Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! Doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2020 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

kst-35300-IX-1 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Financiën,

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (bedragen x € 1.000)

 

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

 
   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

18.277.138

7.903.361

162.037.993

 

Beleidsartikelen

     

i

Belastingen

2.864.839

2.944.639

156.444.315

2

Financiële markten

26.608

26.608

9.155

3

Financieringsactiviteiten publiek-private sector

143.836

442.176

1.816.656

4

Internationale financiële betrekkingen

9i2.68i

103.694

52.804

5

Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzeke-

     
 

ringen

10.015.244

77.244

235.954

6

Btw-compensatiefonds

3.426.667

3.426.667

3.426.667

9

Douane

440.852

440.852

605

 

Niet-beleidsartikelen

     

8

Apparaat kerndepartement

266.049

266.049

51.837

10

Nog onverdeeld

180.362

175.432

0

Vastgestelde begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2020 (bedragen x € 1.000)

 

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

 
   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

36.701.905

36.701.905

37.786.300

11

12

Beleidsartikelen

Financiering staatsschuld

Kasbeheer

35.170.500

1.531.405

35.170.500

1.531.405

30.015.000

7.771.300

Begrote uitgaven IX Financiën verdeeld over beleids- en niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1 mln.). Totaal € 7.903,4 mln.

Artikel 1 Belastingen 2.944,6

Artikel 2 Financiële markten 26,6 |

Artikel 3 Financierings- 442 2 activiteiten publiek-private sector 4    ,

Artikel 4 Internationale 1037 financiële betrekkingen ,

Artikel 5 Exportkredietverzekeringen, 77 2 -garanties en investeringsverzekeringen 77,2

Artikel 6 Btw-compensatiefonds 3.426,7

Artikel 9 Douane 440,9

Artikel 8 Apparaat kerndepartement 266,0

Artikel 10 Nog onverdeeld 175,4

1.000    2.000    3.000

Begrote ontvangsten IX Financiën (bedragen x € 1 mln.). Totaal € 162.038,0 mln.

Belastingontvangsten 158.936,9 Niet-belastingontvangsten 3.101,1

50.000

100.000

150.000

Begrote belastingontvangsten IX Financiën verdeeld over beleidsartikelen (bedragen x € 1 mln.). Totaal € 158.936,9 mln.

Artikel 1 Belastingen 155.510,2 Artikel 6 Btw-compensatiefonds 3.426,7

50.000

100.000

150.000

Begrote niet-belastingontvangsten IX Financiën verdeeld over beleids- en niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1 mln.). Totaal € 3.101,1 mln.

Artikel 1 Belastingen 934,1

Artikel 2 Financiële markten 9,2

Artikel 3 Financieringsactiviteiten publiek-private sector

1.816,7

Artikel 4 Internationale financiële betrekkingen

52,8 I

Artikel 5 Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

236,0

Artikel 9 Douane 0,6

Artikel 8 Apparaat kerndepartement 51,8 | Artikel 10 Nog onverdeeld 0

500    1.000    1.500    2.000

Begrote uitgaven IX Nationale Schuld verdeeld over beleidsartikelen (bedragen x € 1 mln.). Totaal € 36.701,9 mln.

Artikel 11

35.170,5

Financiering staatsschuld

Artikel 12 Kasbeheer 1.531,4

10.000

20.000

30.000

40.000

Begrote ontvangsten IX Nationale Schuld verdeeld over beleidsartikelen (bedragen x € 1 mln.). Totaal € 37.786,3 mln.

10.000

20.000

30.000

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 300 IX, nr. 1 6


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.