Voorstel van wet - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020

Dit voorstel van wet i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 35300 VIII - Vaststelling begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020; Voorstel van wet; Voorstel van wet
Document­datum 17-09-2019
Publicatie­datum 17-09-2019
Nummer KST35300VIII1
Kenmerk 35300 VIII, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

35 300 VIII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020

Nr. 1

VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 17 september 2019

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden,

Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegrotingen behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat voor het jaar 2020 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2020 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

kst-35300-VIII-1 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (bedragen x € 1.000)

 
 

Omschrijving

Vastgestelde begroting

   
   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

44.022.154

42.717.817

1.364.345

 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Beleidsartikelen

22.362.209

21.094.799

1.173.139

04

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

4.413.277

4.680.116

4.000

06

Hoger beroepsonderwijs

3.476.868

3.416.799

1.213

07

Wetenschappelijk onderwijs

5.297.994

5.202.998

16

08

Internationaal beleid

12.810

12.830

99

11

Studiefinanciering

5.221.098

5.221.098

936.149

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

77.439

77.439

3.872

13

Lesgelden

13.416

13.416

226.628

14

Cultuur

2.353.015

1.005.094

494

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

1.213.270

1.172.446

101

25

Emancipatie

Niet beleidsartikelen

5.626

15.167

0

91

Nog onverdeeld

0

0

0

95

Apparaat kerndepartement

277.396

277.396

567

 

Basis- en Voortgezet onderwijs en Media

Beleidsartikelen

21.659.945

21.623.018

191.206

01

Primair onderwijs

11.715.269

11.685.628

26.961

03

Voortgezet onderwijs

8.764.430

8.746.746

7.391

09

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

157.121

167.519

9.000

15

Media

1.023.125

1.023.125

147.854

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2020 (bedragen x € 1.000)

 

Naam baten- lastenagentschap

Baten

Lasten

Saldo baten en lasten

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Nationaal Archief (NA)

322.076

45.153

322.076

45.153

0

0

Totaal

367.229

367.229

0

 

Naam baten-lastenagentschap

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Nationaal Archief (NA)

 
  • 45.600
  • 160

27.500

0

Totaal

 
  • - 
    45.760

27.500

Geraamde uitgaven verdeeld over beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1 miljoen). Totaal € 42.717,8

Primair onderwijs 11.685,6

Voortgezet onderwijs 8.746,7

Middelbaar beroepsonderwijs 4 680 1 en volwasseneneducatie .    ,

Hoger beroepsonderwijs 3.416,8

Wetenschappelijk onderwijs 5.203,0

Internationaal beleid 12,8

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid 167,5

Studiefinanciering 5.221,1

Tegemoetkoming 77,4 onderwijsbijdrage en schoolkosten 77,4

Lesgelden 13,4 Cultuur 1.005,1 Media 1.023,1 Onderzoek en wetenschapsbeleid 1.172,4 Emancipatie 15,2 Nog onverdeeld 0,0 Apparaat Kerndepartement 277,4

12.000

0    2.000    4.000    6.000    8.000    10.000

Geraamde ontvangsten verdeeld over beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1 miljoen). Totaal € 1.364,3

Primair onderwijs 27,0

Voortgezet onderwijs 7,4

Middelbaar beroepsonderwijs 4 0 en volwasseneneducatie ,

Hoger beroepsonderwijs 1,2 Wetenschappelijk onderwijs 0,0 Internationaal beleid 0,1 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid 9,0 |

Studiefinanciering 936,1 |

Tegemoetkoming 3 9 onderwijsbijdrage en schoolkosten ,

Lesgelden 226,6

Cultuur 0,5

Onderzoek en wetenschapsbeleid 0,1 Emancipatie 0,0 Nominaal en onvoorzien 0,0 Apparaat Kerndepartement 0,6

200

400

600

800

1.000

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 300 VIII, nr. 1 6


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.