Voorstel van wet - Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2020

Dit voorstel van wet i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 35300 XVII - Vaststelling begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2020 i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2020; Voorstel van wet; Voorstel van wet
Document­datum 17-09-2019
Publicatie­datum 17-09-2019
Nummer KST35300XVII1
Kenmerk 35300 XVII, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

35 300 XVII

Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en

Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2020

Nr. 1

VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 17 september 2019

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden,

Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat voor het jaar 2020 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

kst-35300-XVII-1 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Vastgestelde begrotingsstaat voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2020 (bedragen in € 1.000)

 

(1)

 

Omschrijving

Vastgestelde begroting

   
   

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

 

TOTAAL

2.888.779

3.079.086

79.288

 

Beleidsartikelen

2.888.779

3.079.086

79.288

1

Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen

524.896

540.518

6.373

2

Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat

604.880

753.477

 

3

Sociale vooruitgang

1.366.461

764.679

 

4

Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling

332.742

767.260

 

5

Multilaterale samenwerking en overige inzet

59.800

253.152

72.915

Uitgaven begroting XVII 2020. In miljoenen euro. Totaal 3.079,1

1 Duurzame economische ontwikke- 5405 ling, handel en investeringen '

2 Duurzame ontwikkeling, 753 5 voedselzekerheid, water en klimaat 7    '

3 Sociale vooruitgang 764,7

4 Vrede, veiligheid 7673

en duurzame ontwikkeling 767,3

5 Multilaterale 253 2

samenwerking en overige inzet 253,2

0    200    400    600    800

Ontvangsten begroting XVII 2020. In miljoenen euro. Totaal 79,3

1 Duurzame economische ontwik- 6,4 keling, handel en investeringen '

5 Multilaterale 72 9 samenwerking en overige inzet 7 '

60

80

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 300 XVII, nr. 1 4


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.