Voorstel van wet - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 29 januari 2020
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

35 300 XV

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020

Nr. 1

VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 17 september 2019

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden,

Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

kst-35300-XV-1 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (bedragen x € 1.000)

 

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

 
   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

39.665.388

39.697.100

1.923.357

 

Beleidsartikelen

39.074.560

39.103.699

1.870.837

i

Arbeidsmarkt

889.882

890.667

24.000

2

Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

6.975.855

7.002.798

26.020

3

Arbeidsongeschiktheid

3.878

3.878

0

4

Jonggehandicapten

3.386.123

3.386.123

0

5

Werkloosheid

115.743

116.911

0

6

Ziekte en zwangerschap

11.738

11.981

0

7

Kinderopvang

3.461.212

3.461.212

1.597.613

8

Oudedagsvoorziening

25.100

25.100

0

9

Nabestaanden

1.227

1.227

0

10

Tegemoetkoming ouders

6.550.142

6.550.142

222.204

ii

Uitvoering

499.637

499.637

0

i2

Rijksbijdragen

16.901.655

16.901.655

0

i3

Integratie en maatschappelijke samenhang

252.368

252.368

1.000

 

Niet-beleidsartikelen

590.828

593.401

52.520

96

Apparaatsuitgaven kerndepartement

372.070

372.070

51.666

98

Algemeen

30.185

32.758

854

99

Onverdeeld

188.573

188.573

0

 • 1. 
  Arbeidsmarkt 890,7
 • 2. 
  Bijstand, 7 002 8 ¦ Participatiewet en Toeslagenwet
 • 3. 
  Arbeidsongeschiktheid 3,9
 • 4. 
  Jonggehandicapten 3.386,1
 • 5. 
  Werkloosheid 116,9 |
 • 6. 
  Ziekte en zwangerschap 12,0
 • 7. 
  Kinderopvang 3.461,2
 • 8. 
  Oudedagsvoorziening 25,1
 • 9. 
  Nabestaanden 1,2
 • 10. 
  Tegemoetkoming ouders 6.550,1
 • 11. 
  Uitvoering 499,6 |

2.000

4.000

6.000    8.000    10.000    12.000    14.000

16.000

 • 1. 
  Arbeidsmarkt 24,0 |
 • 2. 
  Bijstand, 26 0 1 Participatiewet en Toeslagenwet 2 '
 • 3. 
  Arbeidsongeschiktheid 0
 • 4. 
  Jonggehandicapten 0
 • 5. 
  Werkloosheid 0
 • 6. 
  Ziekte en zwangerschap 0
 • 7. 
  Kinderopvang 1.597,6
 • 8. 
  Oudedagsvoorziening 0
 • 9. 
  Nabestaanden 0
 • 10. 
  Tegemoetkoming ouders 222,2
 • 11. 
  Uitvoering 0
 • 12. 
  Rijksbijdragen 0
 • 13. 
  Integratie en 1 0 maatschappelijke samenhang '

Niet-beleidsartikelen 52,5

200

400

600    800    1.000    1.200    1.400

1.600

 • I. 
  Arbeidsmarkt 852,7 |
 • 3. 
  Arbeidsongeschiktheid 10.544,2 |
 • 5. 
  Werkloosheid 3.827,5 |
 • 6. 
  Ziekte en zwangerschap 3.027,9 |
 • 8. 
  Oudedagsvoorziening 41.321,0 |

"L

 • 9. 
  Nabestaanden 350,3 |

II.    Uitvoering 1.676,7 |

40.000

0    10.000    20.000    30.000

Geraamde premiegefinancierde ontvangsten 2020 naar artikel (x € 1 miljoen)

Totaal € 260.068.000,1. Arbeidsmarkt 0 3. Arbeidsongeschiktheid 0 5. Werkloosheid 260,1 |

 • 6. 
  Ziekte en zwangerschap 0 8. Oudedagsvoorziening 0 9. Nabestaanden 0 11. Uitvoering 0

300

0    50    100    150    200    250

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 300 XV, nr. 1 6


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.