Brief regering; Briefrapport naar aanleiding van interne onderzoek AMC - Geestelijke gezondheidszorg - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 25 oktober 2020
kalender

Brief regering; Briefrapport naar aanleiding van interne onderzoek AMC - Geestelijke gezondheidszorg

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-2019

25 424

Geestelijke gezondheidszorg

Nr. 482    BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID,

WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 september 2019

Op 30 november 2018 heb ik uw Kamer, in een brief mede namens de Minister voor Rechtsbescherming, geïnformeerd over de bevindingen van de Inspectie voor Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) op het interne onderzoek dat het Academisch Medisch Centrum Amsterdam (AMC) heeft verricht naar aanleiding van het steekincident in een metro in Amsterdam op 27 juli 2017 (Kamerstuk 25 424, nr. 432).

Ik heb daarbij aangegeven dat de IGJ zou blijven toezien op het uitwerken en uitvoeren van de vereiste verbetermaatregelen en dat ik uw Kamer, indien relevant, nader zou informeren.

Op 31 juli jl. heeft de IGJ een brief aan de raad van bestuur van het Amsterdam Universitair Medisch Centrum (Amsterdam UMC) gestuurd. Hierin meldde de IGJ op grond van haar onderzoeksbevindingen te concluderen dat het Amsterdam UMC naar aanleiding van het incident een SMART-geformuleerd verbeterplan heeft opgesteld met passende verbetermaatregelen om de veiligheid van patiënten, medewerkers en samenleving beter te waarborgen. Deze maatregelen betreffen de thema's samenwerkingsafspraken met (forensische) ketenpartners, opschalen, beroepsgeheim, risicotaxatie, verlofbeleid en aangiftebeleid. Vervolgens heeft de IGJ vastgesteld dat het verbeterplan volledig is doorgevoerd en onderdeel is geworden van de werkwijze op de afdeling.

Op 4 september jl. heeft de IGJ, op grond van de Gezondheidswet, haar bevindingen met conclusies openbaar gemaakt via haar website: https://www.toezichtdocumenten.igj.nl/document.aspx?doc= Amsterdam+UMC+Amsterdam+maart+2019&docid=15437 Kortheidshalve verwijs ik u naar de website van de IGJ.

Hiermee sluit de IGJ het onderzoek af.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

P Blokhuis

kst-25424-482 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 25 424, nr. 482


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.