Besluitenlijst procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 5 september 2019

1.

Kerngegevens

Officiële titel Besluitenlijst procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 5 september 2019
Document­datum 10-09-2019
Publicatie­datum 10-09-2019
Kenmerk 2019A03115 16
Commissie(s) Binnenlandse Zaken (BIZA)
Externe link originele PDF
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Den Haag, 10 september 2019

Voortouwcommissie:    vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

 

Volgcommissie(s):

BiZa

i.v.m. agendapunt

45

 

BuHa-OS

i.v.m. agendapunt

45, 64

 

BuZa

i.v.m. agendapunt

45, 64

 

DEF

i.v.m. agendapunt

18, 45, 49, 64

 

EU

i.v.m. agendapunt

9, 48, 64

 

EZK

i.v.m. agendapunt

45, 64

 

FIN

i.v.m. agendapunt

18, 64

 

I&W

i.v.m. agendapunt

23, 42, 45, 64

 

J&V

i.v.m. agendapunt

5, 18, 21, 41, 42, 43, 45, 53, 64

 

KR

i.v.m. agendapunt

12, 18, 45, 64

 

LNV

i.v.m. agendapunt

23, 41, 42, 45, 64

 

OCW

i.v.m. agendapunt

11, 39, 45, 53, 64

 

SZW

i.v.m. agendapunt

18, 45, 64

 

VERZ

i.v.m. agendapunt

18

 

VWS

i.v.m. agendapunt

18, 45, 64

Document:    Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag

5 september 2019

Brievenlijst

 • 1. 
  Agendapunt:    Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)

Activiteiten commissie

 • 2. 
  Agendapunt:    Herzien overzicht en planning activiteiten voor de vaste commissie voor

Binnenlandse Zaken t.b.v. de procedurevergadering BiZa op 5 september 2019

Zaak:    Overig - griffier, C.J.M. Roovers - 3 juni 2019

Herzien overzicht en planning activiteiten voor de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken t.b.v. de procedurevergadering BiZa op 5 september 2019 - 2019Z00361

Besluit:    De commissie besluit om een technische briefing in te plannen over de evaluatie

Woningwet voor het nog te plannen algemeen overleg Woningcorporaties/ Evaluatie van de Woningwet/ Huurakkoord.

Besluit:    Het algemeen overleg BRP dat gepland staat voor 17 oktober 2019 (van 13.00

uur tot 15.00 uur) zou mogelijk samen kunnen vallen met de begrotingsbehandeling Algemene Zaken (III) en Koning (I). In geval van samenloop zal de commissiegriffier een voorstel doen.

 

Besluit:

De mogelijkheid zal bekeken worden om het wetgevingsoverleg Wonen en

 

Ruimte van 4 november te verplaatsen naar maandag 11 november i.v.m. de samenloop met de behandeling van het Belastingplan.

Besluit:

De commissie besluit om het algemeen overleg Bouwregelgeving/ risicovloeren in te plannen in november 2019 (AO van 2 uur). De convocatie van deze activiteit wordt u zo spoedig mogelijk toegezonden. Het onderwerp van gevaarlijke dakconstructies wordt aan dit AO toegevoegd.

Noot:

Het rondetafelgesprek over veiligheid stadions/ parkeergarages en (overige) publieke gebouwen zal voor dit AO worden ingepland.

Besluit:

De commissie besluit om het algemeen overleg over het eindrapport van de staatscommissie Parlementair Stelsel, dat gepland staat voor 12 november

2019 van 17.00 uur tot 20.00 uur, te verplaatsen naar een eerdere datum. In de volgende procedurevergadering zal er een nieuw voorstel worden voorgelegd ten aanzien van dit AO.

Besluit:

De commissie besluit om het algemeen overleg Woningcorporaties/ Evaluatie van de woningwet / Huurakkoord (AO van 3 uur) zo spoedig mogelijk in te plannen.

 • 3. 
  Agendapunt:

Algemene Zaken

Geen agendapunten

Binnenlandse Zaken

Actuele stand van zaken acties en maatregelen ter versterking integriteit lokaal bestuur en aanpak bestuurlijke problemen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 4 juli 2019

Actuele stand van zaken acties en maatregelen ter versterking integriteit lokaal bestuur en aanpak bestuurlijke problemen - 28844-186

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg Integriteit openbaar bestuur van 28 november 2019.

 • 4. 
  Agendapunt:

Andere toelatingssystematiek inlogmiddelen voor burgers

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 19 juni 2018

Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid) - 34972

Besluit:

Het voorstel van Wet digitale overheid wordt aangemeld voor plenaire behandeling.

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 5 juli 2019

Andere toelatingssystematiek inlogmiddelen voor burgers - 34972-11

Besluit:

Betrekken bij de behandeling van het voorstel van Wet digitale overheid.

Reactie op de gewijzigde motie Jasper van Dijk c.s. over seksuele gerichtheid in de Awgb (Kamerstuk 34650-11)

 • 5. 
  Agendapunt:
 

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 8 juli 2019

Reactie op de gewijzigde motie Jasper van Dijk c.s. over seksuele gerichtheid in de Awgb (Kamerstuk 34650-11) - 34650-13

Besluit:

Voor kennisgeving aannemen. Het wijzigingsvoorstel dat de minister najaar 2019 in consultatie zal geven, afwachten.

Volgcommissie(s):

J&V

 • 6. 
  Agendapunt:

Beleidsdoorlichting BIT 2017-2018

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 8 juli 2019

Beleidsdoorlichting BIT 2017-2018 - 30985-34

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 12 september 2019 te 14.00 uur

 • 7. 
  Agendapunt:

Reactie op onderzoeksrapport zuivere bestuursgeschillen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 8 juli 2019

Reactie op onderzoeksrapport zuivere bestuursgeschillen - 35000-VII-102

Besluit:

Agenderen voor de begrotingsbehandeling 2020.

 • 8. 
  Agendapunt:

Stand van zaken van enkele toezeggingen op het terrein van het antidiscriminatiebeleid en gelijke behandeling

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 8 juli 2019

Stand van zaken van enkele toezeggingen op het terrein van het antidiscriminatiebeleid en gelijke behandeling - 30950-177

Besluit:

Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Discriminatie

 • 9. 
  Agendapunt:

Informatievoorziening Europese richtlijn INSPIRE

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 10 juli 2019

Informatievoorziening Europese richtlijn INSPIRE - 31771-17

Besluit:

Volgcommissie(s):

Voor kennisgeving aangenomen.

EU

 • 10. 
  Agendapunt:

Regie op persoonlijke gegevens bij de overheid

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 11 juli 2019

Regie op persoonlijke gegevens bij de overheid - 32761-147

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg Basisregistratie Personen (BRP) op 17 oktober 2019.

 • 11. 
  Agendapunt:

Derde monitoringscyclus Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 11 juli 2019

Derde monitoringscyclus Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden - 35000-VII-103

Besluit:

Besluit:

Agenderen voor het nog in te plannen algemeen overleg Discriminatie.

Er zal bij de minister BZK gerappelleerd worden wanneer de brief over het Friese taalbeleid (de BFTK) naar de Kamer wordt gestuurd.

Volgcommissie(s):

OCW

 • 12. 
  Agendapunt:

35047 Tweede nota van Wijziging inzake Wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en het uitbreiden van het basisregister reisdocumenten

Zaak:

Nota van wijziging - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 11 juli 2019

Tweede nota van wijziging - 35047-(R2108)-12

Besluit:

Betrekken bij de behandeling van VvW TK 35047 dat reeds is aangemeld voor plenaire behandeling.

Volgcommissie(s):

KR

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 11 juli 2019

Nota naar aanleiding van het verslag van de Staten van Sint Maarten - 35047-(R2108)-10

Besluit:

Volgcommissie(s):

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

KR

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 11 juli 2019

Nota naar aanleiding van het verslag van de Staten van Curagao - 35047-(R2108)-11

Besluit:

Volgcommissie(s):

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

KR

 • 13. 
  Agendapunt:

Voortgang grensoverschrijdende samenwerking

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 12 juli 2019

Voortgang grensoverschrijdende samenwerking - 32851-56

Besluit:

Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg grensoverschrijdende samenwerking.

 • 14. 
  Agendapunt:

Bestuurlijke reactie op het Bureau ICT-toetsing (BIT) advies programma machtigen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 15 juli 2019

Bestuurlijke reactie op het Bureau ICT-toetsing (BIT) advies programma machtigen - 26643-624

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag

19 september 2019 te 14.00 uur.

Zaak:

Stafnotitie - griffier, C.J.M. Roovers - 21 augustus 2019

Stafnotitie - BIT-toets programma Machtigen - te betrekken bij de procedurevergadering BiZa van 5 september 2019 - 2019Z15888

Besluit:

Desgewenst betrekken bij het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 19 september 2019 te 14.00 uur.

 • 15. 
  Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over het vervolgonderzoek evaluatie Kaderwet zbo's 2012-2016 (Kamerstuk 33147-7)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 15 juli 2019

Antwoorden op vragen commissie over het vervolgonderzoek evaluatie

Kaderwet zbo's 2012-2016 - 33147-8

Besluit:

Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling 2020

 • 16. 
  Agendapunt:

Informatieverzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur betreffende de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 18 juli 2019

Informatieverzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur betreffende de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding - 34349-17

Besluit:

Desgewenst betrekken bij het plenair debat aangevraagd door het lid Kuzu over gezichtsbedekkende kleding.

 • 17. 
  Agendapunt:

Rapport ’Maatregelen om de democratie te versterken, Focusgroepen met burgers.'

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 14 augustus 2019

Rapport ’Maatregelen om de democratie te versterken, Focusgroepen met burgers.' - 34430-11

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg Eindrapport Staatscommissie parlementair stelsel.

 • 18. 
  Agendapunt:

Kabinetsreactie op de jaarverslagen 2017 en 2018 van de Nationale ombudsman

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 augustus 2019

Kabinetsreactie op de jaarverslagen 2017 en 2018 van de Nationale ombudsman - 35135-3

Besluit:

Volgcommissie(s):

Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling 2020

VWS, DEF, KR, VERZ, FIN, SZW, J&V

 • 19. 
  Agendapunt:

Uitstel toezending van de kabinetsreactie op het Rob-advies 'Jong geleerd, oud gedaan'

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 19 augustus 2019

Uitstel toezending van de kabinetsreactie op het Rob-advies 'Jong geleerd, oud gedaan. Pleidooi voor experimenten met het verlagen van de kiesgerechtigde leeftijd' - 35165-8

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg Eindrapport Staatscommissie parlementair stelsel.

 • 20. 
  Agendapunt:

Uitvoering van de motie van het lid Van den Bosch c.s. over verkenning van een grenscorrectie voor Spaarndam (Kamerstuk 34827-6)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 19 augustus 2019

Uitvoering van de motie van het lid Van den Bosch c.s. over verkenning van een grenscorrectie voor Spaarndam - 34827-8

Besluit:

Agenderen voor het schriftelijk overleg over de uitvoering van de motie van het lid Van den Boschc.s. over verkenning van een grenscorrectie voor Spaarndam (Kamerstuk 34827-6); inbrengdatum 12 september 2019 te 14.00 uur.

 • 21. 
  Agendapunt:

Beantwoording van vragen, gesteld tijdens het algemeen overleg eID en Paspoorten van 21 februari 2019, over het initiatiefvoorstel in de Amsterdamse gemeenteraad met als titel "Het recht op de stad: stadsrechten en een stadspas voor alle Amsterdammers (ongeacht papieren)"

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 20 augustus 2019

Beantwoording van vragen, gesteld tijdens het algemeen overleg eID en Paspoorten van 21 februari 2019, over het initiatiefvoorstel in de Amsterdamse gemeenteraad met als titel "Het recht op de stad: stadsrechten en een stadspas voor alle Amsterdammers (ongeacht papieren)" - 19637-2523

Besluit:

Volgcommissie(s):

Voor kennisgeving aangenomen.

J&V

 • 22. 
  Agendapunt:

Wonen en Ruimtelijke Ordening

Voortgang renovatieproces Tweede Kamer

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 1 juli 2019

Voortgang renovatieproces Tweede Kamer - 34293-81

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg Renovatie Binnenhof op 3 oktober 2019.

 • 23. 
  Agendapunt:

Ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 1 juli 2019

Ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet - 34864-20

Besluit:

Volgcommissie(s):

Voortouw overdragen aan de vaste commissie voor Infrastructuur en Water. I&W, LNV

 • 24. 
  Agendapunt:

Mensen met een middeninkomen op de woningmarkt

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 4 juli 2019

Mensen met een middeninkomen op de woningmarkt - 32847-546

Besluit:

Agenderen voor het wetgevingsoverleg Wonen en Ruimte op 4 november 2019.

 • 25. 
  Agendapunt:

Afschrift brief Bewonerscommissie Ravenhorst, Vrijhoef en De Schouw inzake zorgwoningen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 4 juli 2019

Afschrift brief Bewonerscommissie Ravenhorst, Vrijhoef en De Schouw inzake zorgwoningen - 2019Z14396

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 26. 
  Agendapunt:

Onderzoek breedplaatvloeren

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 8 juli 2019

Onderzoek breedplaatvloeren - 28325-200

Besluit:

Agenderen voor een nog in te plannen algemeen overleg Bouwregelgeving/ risicovloeren/ dakconstructies.

 • 27. 
  Agendapunt:

Rapport bestuurlijk regisseur volkshuisvestelijke opgave Vestiagemeenten

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 9 juli 2019

Rapport bestuurlijk regisseur volkshuisvestelijke opgave Vestiagemeenten -29453-490

Besluit:

Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

 • 28. 
  Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over de Staat van de

Volkshuisvesting (Kamerstuk 32847-520)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 10 juli 2019

Beantwoording vragen commissie over de Staat van de Volkshuisvesting -32847-547

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting

 • 29. 
  Agendapunt:

Wijziging van de Woningwet (wijzigingen maximale huursomstijging en lokale mogelijkheid hoger percentage)

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 11 juli 2019

Wijziging van de Woningwet (wijzigingen maximale huursomstijging en lokale mogelijkheid hoger percentage) - 35254

Besluit:

Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 19 september 2019 te 14.00 uur.

Noot:

Het wetsvoorstel kan eveneens worden betrokken bij het algemeen overleg Woningcorporaties/Evaluatie Woningwet/Huurakkoord

 • 30. 
  Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over renovatie Binnenhof (Kamerstuk 34293-76)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 12 juli 2019

Antwoorden op vragen commissie over renovatie Binnenhof - 34293-82

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg Renovatie Binnenhof op 3 oktober 2019.

 • 31. 
  Agendapunt:

Uitvoering motie van het lid Smeulders c.s. over het indicatieve buisleidingentracé Laarbeek-Echt-Susteren uit de Structuurvisie Buisleidingen schrappen (Kamerstuk 34682-10)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 juli 2019

Uitvoering motie van het lid Smeulders c.s. over het indicatieve buisleidingentracé Laarbeek-Echt-Susteren uit de Structuurvisie Buisleidingen schrappen (Kamerstuk 34682-10) - 33473-9

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 32. 
  Agendapunt:

Nader antwoord op vragen commissie over de ontwikkelingen ter verbetering van het borgstelsel voor woningcorporaties (Kamerstuk 29453-489)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 19 juli 2019

Nader antwoord op vragen commissie over de ontwikkelingen ter verbetering van het borgstelsel voor woningcorporaties - 29453-491

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg Woningcorporaties/Evaluatie Woningwet/Huurakkoord

 • 33. 
  Agendapunt:

Rapport toezicht op het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 19 juli 2019

Rapport toezicht op het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) 2018 -29453-492

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg Woningcorporaties/Evaluatie Woningwet/Huurakkoord

 • 34. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over huisvestingsproblematiek Rijnstraat 8

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 23 juli 2019

Reactie op verzoek commissie over huisvestingsproblematiek Rijnstraat 8 -2019Z15346

Besluit:

Agenderen voor een nog in te plannen algemeen overleg Rijksvastgoed.

 • 35. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de brief van Warners van Otterloo Sandberg Advocaten over Middenhuur

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 13 augustus 2019

Reactie op verzoek commissie over de brief van Warners van Otterloo Sandberg Advocaten over Middenhuur - 32847-550

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.

 • 36. 
  Agendapunt:

Woondeal Metropoolregio Amsterdam

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 14 augustus 2019

Woondeal Metropoolregio Amsterdam - 32847-551

Besluit:

Agenderen voor een nog in te plannen algemeen overleg Woondeals.

 • 37. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de brief van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) over de policy brief 'Nu de koers is bepaald. Ex ante evaluatie ontwerp-Nationale Omgevingsvisie'

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 augustus 2019

Reactie op verzoek commissie over de brief van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) over de policy brief 'Nu de koers is bepaald. Ex ante evaluatie ontwerp-Nationale Omgevingsvisie' - 34682-28

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg ontwerp-NOVI op 9 oktober 2019.

 • 38. 
  Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over het verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Bouwbesluit 2012 inzake bijna energie-neutrale nieuwbouw (Kamerstuk 30196-670)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 16 augustus 2019

Antwoorden op vragen commissie over het verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Bouwbesluit 2012 inzake bijna energie-neutrale nieuwbouw - 30196-674

Besluit:

Noot:

Betrekken bij VAO.

Minister van BZK meldt dat zij het ontwerpbesluit nu op korte termijn voor advies aan de Raad van State zal voorleggen om te voorkomen dat de toegezegde implementatiedatum van 1 juli 2020 en de voorbereidingstijd voor de betrokken marktpartijen van zes maanden niet gehaald kunnen worden.

 • 39. 
  Agendapunt:

Studentenhuisvesting: piekbelasting bij aanvang collegejaar en maatregelen voor de toekomst

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 26 augustus 2019

Studentenhuisvesting: piekbelasting bij aanvang collegejaar en maatregelen voor de toekomst - 33104-22

Besluit:

Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Staat van de volkshuisvesting

Volgcommissie(s):

OCW

 • 40. 
  Agendapunt:

Onderzoek naar de werking van de Ladder voor duurzame verstedelijking

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 29 augustus 2019

Onderzoek naar de werking van de Ladder voor duurzame verstedelijking -34682-30

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg NOVI op 9 oktober 2019.

 • 41. 
  Agendapunt:

Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten vanwege opname in de Omgevingswet van regels over het vestigen van een voorkeursrecht, regels over onteigening, bijzondere regels voor het inrichten van gebieden en, met het oog op verschillende typen gebiedsontwikkelingen, een verdere aanpassing van de regels over kostenverhaal (Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet)

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 1 februari 2019

Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten vanwege opname in de Omgevingswet van regels over het vestigen van een voorkeursrecht, regels over onteigening, bijzondere regels voor het inrichten van gebieden en, met het oog op verschillende typen gebiedsontwikkelingen, een verdere aanpassing van de regels over kostenverhaal (Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet) -35133

Besluit:

Wetsvoorstel is reeds aangemeld voor plenaire behandeling (voorzien in week 39).

Volgcommissie(s):

LNV,J&V

Zaak:

Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.H. Ollongren - 2 september 2019

Derde nota van wijziging - 35133-14

Besluit:

Volgcommissie(s):

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel

LNV

 • 42. 
  Agendapunt:

Overig

Veilige Werkwijze chroom-6 houdende verven en coatings

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 12 juli 2019

Veilige Werkwijze chroom-6 houdende verven en coatings - 25883-354

Besluit:

Desgewenst betrekken bij het plenaire debat over Chroom-6 (aangevraagd door het lid Van Kent).

Volgcommissie(s):

J&V, LNV, I&W

 • 43. 
  Agendapunt:

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met de herziening van afdeling 2.3 van die wet (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer)

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 18 juli 2019

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met de herziening van afdeling 2.3 van die wet (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer) -35261

Besluit:

Volgcommissie(s):

Aanhouden tot de volgende PV.

J&V

 • 44. 
  Agendapunt:

Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces)

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, K. Verhoeven (D66) - 19 juli 2019 Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces) - 35257

Besluit:

Aanhouden totdat het advies van de Raad van State en de reactie van de indiener daarop zal zijn ontvangen.

 • 45. 
  Agendapunt:

Behandeling van de ontwerpbegrotingen 2020

Zaak:

Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne) Mulder (VVD) - 5 augustus 2019

Brief van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2020 in de commissies - 2019Z15519

Besluit:

De inbrengtermijn voor de feitelijke vragen ten behoeve van het Verslag voor de hoofdstukken I en III wordt vastgesteld op donderdag 26 september 2019.

De inbrengdatum voor de overige hoofdstukken, betreffende IIA, IIB, VII, B en C worden vastgesteld op donderdag 3 oktober 2019. T.a.v. Hfst IIA geeft de commissie de leden in overweging om, zoals gebruikelijk, een blanco Verslag uit te brengen.

Besluit:

Het wetgevingsoverleg is vastgesteld op 4 november 2019. In verband met de samenloop van de behandeling van het Belastingplan wordt er gekeken of het WGO verplaatst kan worden naar maandag 11 november 2019, bij voorkeur in de middag.

Besluit:

De commissie BiZa besluit geen rapporteur aan te wijzen.

Besluit:

De commissie besluit de brief van de Algemene Rekenkamer af te wachten, alvorens een technische briefing te organiseren.

Volgcommissie(s):

BuHa-OS, BiZa, BuZa, DEF, EZK, I&W, J&V, KR, LNV, OCW, SZW, VWS

 • 46. 
  Agendapunt:

Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 11 juni 2010 Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond - 32411

Besluit:

Aanmelden voor plenaire behandeling, bij voorkeur behandeling voor het kerstreces 2019.

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, V.A.

Bergkamp (D66) - 2 augustus 2019

Nota naar aanleiding van het verslag - 32411-8

Besluit:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak:

Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 2 augustus 2019 Nota van wijziging - 32411-9

Besluit:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • 47. 
  Agendapunt:

Literatuurstudie (Rapport) Sociale huurmarkt internationaal vergeleken, te betrekken bij de procedurevergadering BiZa van 5 september 2019

Zaak:

Overig - griffier, C.J.M. Roovers - 22 augustus 2019

Literatuurstudie (Rapport) Sociale huurmarkt internationaal vergeleken, te betrekken bij de procedurevergadering BiZa van 5 september 2019 -2019Z15892

Besluit:

Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg Woningcorporaties/ Evaluatie van de woningwet en het huurakkoord.

Besluit:

Dit onderwerp wordt afgevoerd van de kennisagenda van de commissie BiZa.

Zaak:

Stafnotitie - griffier, C.J.M. Roovers - 22 augustus 2019

Aanbieding literatuurstudie sociale huurmarkt internationaal vergeleken te betrekken bij de procedurevergadering 5 september 2019. - 2019Z15893

Besluit:

Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg Woningcorporaties/ Evaluatie van de woningwet en het huurakkoord.

Besluit:

Dit onderwerp wordt afgevoerd van de kennisagenda van de commissie BiZa.

 • 48. 
  Agendapunt:

Stafnotitie m.b.t. het oriënterend voorstel voor een werkbezoek Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer

Zaak:

Stafnotitie - griffier, C.J.M. Roovers - 20 juni 2019

Oriënterend voorstel voor een werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken - 2019Z12848

Besluit:

De commissie stemt in met het afleggen van een werkbezoek aan Europese Instellingen in 2020. Er zal een nader voorstel worden gedaan ten aanzien van de datum en het programma van dit werkbezoek.

Volgcommissie(s):

EU

 • 49. 
  Agendapunt:

Toegevoegde agendapunten

Beleidsreactie CTIVD rapport nr. 63 over de toepassing van filters bij OOG-interceptie door de AIVD en de MIVD

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 3 september 2019

Beleidsreactie CTIVD rapport nr. 63 over de toepassing van filters bij OOG-interceptie door de AIVD en de MIVD - 29924-188

Besluit:

De commissie besluit om een technische briefing te organiseren over het CTIVD rapport nr. 63 over de toepassing van filters bij OOG-interceptie door de AIVD en de MIVD. Deze briefing zal voor het algemeen overleg IVD-aangelegenheden worden ingepland.

Volgcommissie(s):

DEF

 • 50. 
  Agendapunt:

Verzamelbrief brand- en constructieve veiligheid van gebouwen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 3 september 2019

Verzamelbrief brand- en constructieve veiligheid van gebouwen - 28325-201

Besluit:

Agenderen voor het nog in te plannen algemeen overleg Bouwregelgeving/ risicovloeren/ dakconstructies.

 • 51. 
  Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving i.v.m. het verbeteren van de veiligheid bij het bouwen en de veiligheid en gezondheid in bouwwerken (Kamerstuk 32757-153)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 3 september 2019

Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving i.v.m. het verbeteren van de veiligheid bij het bouwen en de veiligheid en gezondheid in bouwwerken - 32757-155

Besluit:

De commissie stemt in met het voorstel van het lid Koerhuis (VVD) om de minister BZK te verzoeken om de concept bepaling voor warmtepompen naar de Kamer te sturen voor de wetgeving in werking treedt.

 • 52. 
  Agendapunt:

Stand van zaken en maatregelen versterking Bureau ICT-toetsing

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 3 september 2019

Stand van zaken en maatregelen versterking Bureau ICT-toetsing - 26643-628

Besluit:

Agenderen voor een te zijner tijd in te plannen algemeen overleg Digitale Overheid.

 • 53. 
  Agendapunt:

Voorstel van het lid Den Boer (D66) voor het inplannen van een rondetafelgesprek over 'integriteit in het openbaar bestuur' in het najaar van 2019.

Zaak:

Stafnotitie - Tweede Kamerlid, M.G.W. den Boer (D66) - 3 september 2019 Voorstel van het lid Den Boer (D66) voor het inplannen van een rondetafelgesprek over 'integriteit in het openbaar bestuur' in het najaar van 2019. - 2019Z16249

Besluit:

De commissie stemt in met het voorstel om het rondetafelgesprek over integriteit in het openbaar bestuur tijdig in te plannen voor het AO openbaar bestuur (dat gepland staat voor 28 november 2019).

Volgcommissie(s):

OCW, J&V

 • 54. 
  Agendapunt:

Stafnotitie - rondetafelgesprek positie en (democratische) legitimatie van regionale samenwerkingsverbanden in Nederland

Zaak:

Stafnotitie - griffier, C.J.M. Roovers - 3 september 2019

Stafnotitie - rondetafelgesprek positie en (democratische) legitimatie van regionale samenwerkingsverbanden in Nederland - 2019Z16219

Besluit:

De commissie stemt in het voorstel om het rondetafelgesprek over de positie en (democratische) legitimatie van regionale samenwerkingsverbanden in

Nederland in te plannen.

 • 55. 
  Agendapunt:

Voortgang Renovatie Binnenhof

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 3 september 2019

Voortgang Renovatie Binnenhof - 34293-83

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg Renovatie Binnenhof op 3 oktober 2019.

 • 56. 
  Agendapunt:

Rapportages van twee onderzoeken die recent zijn verricht over de Basisregistratie Personen (BRP)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 3 september 2019

Rapportages van twee onderzoeken die recent zijn verricht over de Basisregistratie Personen (BRP) - 27859-140

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg BRP op 17 oktober 2019.

 • 57. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over verlening van toestemming voor (besloten) technische briefing over de Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Kamerstuk 35242)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 3 september 2019

Reactie op verzoek commissie over verlening van toestemming voor (besloten) technische briefing over de Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 - 2019Z16294

Besluit:

Ter informatie.

 • 58. 
  Agendapunt:
 
 • 58. 
  Agendapunt:

Wijziging van de Kieswet en de Waterschapswet tot aanpassing van de regeling van de tijdelijke vervanging van leden van de vertegenwoordigende organen wegens zwangerschap en bevalling of ziekte

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 2 september 2019

Wijziging van de Kieswet en de Waterschapswet tot aanpassing van de regeling van de tijdelijke vervanging van leden van de vertegenwoordigende organen wegens zwangerschap en bevalling of ziekte - 35273

Besluit:

Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 26 september 2019.

 • 59. 
  Agendapunt:

Wijziging van de Uitvoeringswet verordening Europees burgerinitiatief in verband met de nieuwste verordening betreffende het Europees burgerinitiatief

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 2 september 2019

Wijziging van de Uitvoeringswet verordening Europees burgerinitiatief in verband met de nieuwste verordening betreffende het Europees burgerinitiatief - 35272

Besluit:

Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 26 september 2019.

 • 60. 
  Agendapunt:

Stafnotitie - m.b.t. het voorstel voor het afleggen van een werkbezoek Grensoverschrijdende samenwerking Interreg Vlaanderen-Zeeland en Baarle Hertog / Nassau

Zaak:

Stafnotitie - griffier, C.J.M. Roovers - 3 september 2019

Stafnotitie - m.b.t. het voorstel voor het afleggen van een werkbezoek Grensoverschrijdende samenwerking Interreg Vlaanderen-Zeeland en Baarle Hertog / Nassau - 2019Z16280

Besluit:

De commissie stemt in met het afleggen van het werkbezoek onder de kanttekening dat er naar een nieuwe datum wordt gezocht voor dit werkbezoek. De staf zal een nader voorstel hiervoor doen in een volgende procedurevergadering.

 • 61. 
  Agendapunt:

Rondvraag

Verzoek van de leden Koerhuis (VVD) en Beckerman (SP) om een rondetafelgesprek te organiseren eind oktober over de veiligheid van stadions. Eind september komt er een eindrapport van Royal Haskoning DHV uit. Zie bijlage voor nadere informatie.

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, D.A.N. Koerhuis (VVD) - 3 september 2019

Verzoek van de leden Koerhuis (VVD) en Beckerman (SP) om een rondetafelgesprek te organiseren eind oktober over de veiligheid van stadions. Eind september komt er een eindrapport van Royal Haskoning DHV uit. Zie bijlage voor nadere informatie. - 2019Z16278

Besluit:

De commissie stemt in het met voorstel om een rondetafelgesprek te organiseren over veiligheid van stadions, parkeergarages en overige publieke gebouwen. De ambtelijke staf zal in overleg met de initiatiefnemers een nadere uitwerking maken ten aanzien van de uit te nodigen personen, zodat dit rondetafelgesprek wat breder in opzet wordt gemaakt.

 • 62. 
  Agendapunt:

Verzoek van het lid Ozütok (GroenLinks) om een uitgebreide kabinetsreactie te vragen op het artikel 'Ministerie vindt toezichthouder ICT te kritisch'.

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, N. Özütok (GroenLinks) - 5 september 2019

Verzoek van het lid Özütok (GroenLinks) om een uitgebreide kabinetsreactie te vragen op het artikel 'Ministerie vindt toezichthouder ICT te kritisch'. -2019Z16464

Besluit:

De commissie stemt in het met voorstel om de staatssecretaris BZK te vragen om een uitgebreide kabinetsreactie op de berichtgeving dat het ministerie de toezichthouden ICT te kritisch vindt. De staatssecretaris zal om spoedige beantwoording worden verzocht.

 • 63. 
  Agendapunt:

Verzoek van het lid Nijboer (PvdA) om een reactie te ontvangen, ruim voor dinsdag 10 september om 12 uur, van de minister BZK op de berichtgeving in de Volkrant over "schaarste woningmarkt: kabinet trekt miljarden uit om 'wooncrisis' te beteugelen"

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H. Nijboer (PvdA) - 5 september 2019

Verzoek van het lid Nijboer (PvdA) om een reactie te ontvangen, ruim voor dinsdag 10 september om 12 uur, van de minister BZK op de berichtgeving in de Volkrant over "schaarste woningmarkt: kabinet trekt miljarden uit om ,wooncrisis' te beteugelen" - 2019Z16523

Besluit:

De commissie stemt in met het voorstel om een reactie te vragen aan de minister BZK op de berichtgeving over de woonplannen van de kabinet, die vandaag gepubliceerd zijn in de Volkskrant. De minister zal worden verzocht om deze reactie tijdig voor dinsdag 10 september om 12.00 uur naar de Kamer te sturen.

 • 64. 
  Agendapunt:

Besloten gedeelte

Kennisagenda commissie BiZa/ voortgangsrapportage en inventarisatie van eerste ervaringen met de nieuwe werkwijze van de commissies

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.C.T.M. Franke - 29 mei 2019

Stafnotitie - Bespreekpunten bij de voortgangsrapportage en inventarisatie van eerste ervaringen met de nieuwe werkwijze van de commissies - 2019Z10847

Besluit:

Volgcommissie(s):

Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

BuHa-OS, BuZa, DEF, EU, EZK, FIN, I&W, J&V, KR, LNV, OCW, SZW, VWS

Zaak:

Stafnotitie - griffier, C.J.M. Roovers - 1 juli 2019

Vernieuwde stand van zaken en voorstellen kennisagenda commissie BiZa, ter bespreking in de pv BiZa van 5 september 2019 - 2019Z13877

Besluit:

Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak:

Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 25 juni 2019 Literatuurstudie Integriteit - rapportage 'integriteit geborgd over integriteit in wet- en regelgeving, preventie van integriteitsschending en voorlichting', ten behoeve van de kennisagenda commissie BiZa - 2019Z13240

Besluit:

Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Griffier:

C.J.M. Roovers

Activiteitnummer:

2019A03115

16

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.