Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake toetsing subsidiariteits- en proportionaliteitsbeginsel tijdens kerstreces - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 21 november 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

22 112

Nieuwe CommissievoorsteMen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

HV

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 augustus 2019

De Europese Commissie heeft op 7 maart 2019 aan het Europees Parlement en de Raad voorgesteld om de periode tussen 20 december en 10 januari van het hierop volgende jaar niet mee te tellen in de 8 weken termijn, die nationale parlementen conform Protocol 2 hebben om ten aanzien van ontwerp EU-wetgeving het subsidiariteits- en proportionaliteitsbeginsel te toetsen. De Europese Commissie wil op deze wijze de nationale parlementen in staat stellen ook gedurende de kerstperiode voldoende tijd te geven de EU-wetgeving te beoordelen.

Het voorstel van de Europese Commissie is in lijn met de praktijk die sedert 2009 wordt gevolgd voor de maand augustus. In verband met het zomerreces van de Europese instellingen telt de maand augustus niet mee in de termijn van 8 weken waarover nationale parlementen beschikken voor het uitvoeren van de toetsing van EU-wetgeving aan het subsidiariteits- en proportionaliteitsbeginsel.

Ten aanzien van het bovenstaande arrangement heeft de Europese Commissie overigens wel aangegeven dat indien hiervan in urgente gevallen moet worden afgeweken, zij dit gemotiveerd zal aangeven.

Op 27 mei 2019 heeft het Europees Parlement nota genomen van het voorstel van de Commissie. Ook het Finse voorzitterschap heeft op begin juli namens de Raad de Europese Commissie geïnformeerd nota te hebben genomen van het voorstel t.a.v. het kerstreces (10722/19).

Voor de Nederlandse praktijk betekent het voorgaande dat het voorstel van de Europese Commissie zal worden opgenomen in de afspraken met

kst-22112-HV ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

het parlement inzake de EU-informatievoorziening. Hiermee zal in het proces rond de Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen, inclusief de fiches rekening worden gehouden.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

S.A. Blok

Eerste Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 22 112, HV 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.