Herziene agenda procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 5 september 2019

1.

Kerngegevens

Officiële titel Herziene agenda procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 5 september 2019
Document­datum 02-09-2019
Publicatie­datum 04-09-2019
Kenmerk 2019A03115 15
Commissie(s) Binnenlandse Zaken (BIZA)
Externe link originele PDF
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Den Haag, 4 september 2019

Noot:    Herziene agenda i.v.m. toevoeging nieuwe agendapunten *)

en herzien overzicht bij agendapunt 2.

Voortouwcommissie:    vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

 

Volgcommissie(s):

BiZa

i.v.m. agendapunt

45

 

BuHa-OS

i.v.m. agendapunt

45, 62

 

BuZa

i.v.m. agendapunt

45, 62

 

DEF

i.v.m. agendapunt

18, 45, 49, 62

 

EU

i.v.m. agendapunt

9, 48, 62

 

EZK

i.v.m. agendapunt

45, 62

 

FIN

i.v.m. agendapunt

18, 62

 

I&W

i.v.m. agendapunt

23, 42, 45, 62

 

J&V

i.v.m. agendapunt

5, 18, 21, 41, 42, 43, 45, 53, 62

 

KR

i.v.m. agendapunt

12, 18, 45, 62

 

LNV

i.v.m. agendapunt

23, 41, 42, 45, 62

 

OCW

i.v.m. agendapunt

11, 39, 45, 53, 62

 

SZW

i.v.m. agendapunt

18, 45, 62

 

VERZ

i.v.m. agendapunt

18

 

VWS

i.v.m. agendapunt

18, 45, 62

Activiteit:

Datum:

Tijd:

Openbaar/besloten:

Procedurevergadering

donderdag 5 september 2019 11.30 - 12.30 uur openbaar

Onderwerp:

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brievenlijst

 • 1. 
  Agendapunt:    Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)
 
 

Activiteiten commissie

 • 2. 
  Agendapunt:

Herzien overzicht en planning activiteiten voor de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken t.b.v. de procedurevergadering BiZa op

5 september 2019

Zaak:

Overig - griffier, C.J.M. Roovers - 3 juni 2019

Herzien overzicht en planning activiteiten voor de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken t.b.v. de procedurevergadering BiZa op 5 september

2019 - 2019Z00361

Voorstel:

Ter bespreking.

Algemene Zaken

Geen agendapunten

 
 

Binnenlandse Zaken

 • 3. 
  Agendapunt:

Actuele stand van zaken acties en maatregelen ter versterking integriteit lokaal bestuur en aanpak bestuurlijke problemen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 4 juli 2019

Actuele stand van zaken acties en maatregelen ter versterking integriteit lokaal bestuur en aanpak bestuurlijke problemen - 28844-186

Voorstel:

Agenderen voor het algemeen overleg Integriteit openbaar bestuur van 28 november 2019.

 • 4. 
  Agendapunt:

Andere toelatingssystematiek inlogmiddelen voor burgers

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 5 juli 2019

Andere toelatingssystematiek inlogmiddelen voor burgers - 34972-11

Voorstel:

Betrekken bij wetsvoorstel Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid) (34972).

Noot:

Het kabinet heeft ervoor gekozen om private inlog-middelen voor burgers via een systeem van open toelating (erkenning) te gaan verwerven. Deze keuze leidt tot een nota van wijziging op genoemd wetsvoorstel die, na advisering door de Afdeling Advisering van de Raad van State, de Kamer zo spoedig mogelijk zal bereiken.

 • 5. 
  Agendapunt:

Reactie op de gewijzigde motie Jasper van Dijk c.s. over seksuele gerichtheid in de Awgb (Kamerstuk 34650-11)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 8 juli 2019

Reactie op de gewijzigde motie Jasper van Dijk c.s. over seksuele gerichtheid in de Awgb (Kamerstuk 34650-11) - 34650-13

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen. Het wijzigingsvoorstel dat de minister najaar 2019 in consultatie zal geven, afwachten.

Volgcommissie(s):

J&V

 • 6. 
  Agendapunt:

Beleidsdoorlichting BIT 2017-2018

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 8 juli 2019

Beleidsdoorlichting BIT 2017-2018 - 30985-34

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 7. 
  Agendapunt:

Reactie op onderzoeksrapport zuivere bestuursgeschillen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 8 juli 2019

Reactie op onderzoeksrapport zuivere bestuursgeschillen - 35000-VII-102

Voorstel:

Agenderen voor de begrotingsbehandeling 2020.

 • 8. 
  Agendapunt:

Stand van zaken van enkele toezeggingen op het terrein van het antidiscriminatiebeleid en gelijke behandeling

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 8 juli 2019

Stand van zaken van enkele toezeggingen op het terrein van het antidiscriminatiebeleid en gelijke behandeling - 30950-177

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 9. 
  Agendapunt:

Informatievoorziening Europese richtlijn INSPIRE

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 10 juli 2019

Informatievoorziening Europese richtlijn INSPIRE - 31771-17

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Voor kennisgeving aannemen.

EU

 • 10. 
  Agendapunt:

Regie op persoonlijke gegevens bij de overheid

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 11 juli 2019

Regie op persoonlijke gegevens bij de overheid - 32761-147

Voorstel:

Agenderen voor het algemeen overleg Basisregistratie Personen (BRP) op 17 oktober 2019.

 • 11. 
  Agendapunt:

Derde monitoringscyclus Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 11 juli 2019

Derde monitoringscyclus Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden - 35000-VII-103

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor het nog in te plannen algemeen overleg Discriminatie.

OCW

 • 12. 
  Agendapunt:

35047 Tweede nota van Wijziging inzake Wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en het uitbreiden van het basisregister reisdocumenten

Zaak:

Nota van wijziging - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 11 juli 2019

Tweede nota van wijziging - 35047-(R2108)-12

Voorstel:

Betrekken bij de behandeling van VvW TK 35047 dat reeds is aangemeld voor plenaire behandeling.

Volgcommissie(s):

KR

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 11 juli 2019

Nota naar aanleiding van het verslag van de Staten van Sint Maarten - 35047-(R2108)-10

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

KR

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 11 juli 2019

Nota naar aanleiding van het verslag van de Staten van Curagao - 35047-(R2108)-11

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

KR

 • 13. 
  Agendapunt:

Voortgang grensoverschrijdende samenwerking

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 12 juli 2019

Voortgang grensoverschrijdende samenwerking - 32851-56

Voorstel:

Agenderen voor het algemeen overleg grensoverschrijdende samenwerking.

 • 14. 
  Agendapunt:

Bestuurlijke reactie op het Bureau ICT-toetsing (BIT) advies programma machtigen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 15 juli 2019

Bestuurlijke reactie op het Bureau ICT-toetsing (BIT) advies programma machtigen - 26643-624

Voorstel:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 19 september 2019 te 14.00 uur.

Zaak:

Stafnotitie - griffier, C.J.M. Roovers - 21 augustus 2019

Stafnotitie - BIT-toets programma Machtigen - te betrekken bij de procedurevergadering BiZa van 5 september 2019 - 2019Z15888

Voorstel:

Desgewenst betrekken bij het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 19 september 2019 te 14.00 uur.

 • 15. 
  Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over het vervolgonderzoek evaluatie Kaderwet zbo's 2012-2016 (Kamerstuk 33147-7)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 15 juli 2019

Antwoorden op vragen commissie over het vervolgonderzoek evaluatie Kaderwet zbo's 2012-2016 - 33147-8

Voorstel:

Ter bespreking.

 • 16. 
  Agendapunt:

Informatieverzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur betreffende de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 18 juli 2019

Informatieverzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur betreffende de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding - 3434917

Voorstel:

Agenderen voor het nog in te plannen algemeen overleg Discriminatie.

 • 17. 
  Agendapunt:

Rapport 'Maatregelen om de democratie te versterken, Focusgroepen met burgers.'

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 14 augustus 2019

Rapport ’Maatregelen om de democratie te versterken, Focusgroepen met burgers.' - 34430-11

Voorstel:

Agenderen voor het algemeen overleg Eindrapport Staatscommissie parlementair stelsel op 12 november 2019.

 • 18. 
  Agendapunt:

Kabinetsreactie op de jaarverslagen 2017 en 2018 van de Nationale ombudsman

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 augustus 2019

Kabinetsreactie op de jaarverslagen 2017 en 2018 van de Nationale ombudsman - 35135-3

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Betrekken bij de begrotingsbehandeling 2020.

VWS, DEF, KR, VERZ, FIN, SZW, J&V

 • 19. 
  Agendapunt:

Uitstel toezending van de kabinetsreactie op het Rob-advies 'Jong geleerd, oud gedaan'

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 19 augustus 2019

Uitstel toezending van de kabinetsreactie op het Rob-advies 'Jong geleerd, oud gedaan. Pleidooi voor experimenten met het verlagen van de kiesgerechtigde leeftijd' - 35165-8

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 20. 
  Agendapunt:

Uitvoering van de motie van het lid Van den Bosch c.s. over verkenning van een grenscorrectie voor Spaarndam (Kamerstuk 34827-6)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 19 augustus 2019

Uitvoering van de motie van het lid Van den Bosch c.s. over verkenning van een grenscorrectie voor Spaarndam - 34827-8

Voorstel:

Agenderen voor het schriftelijk overleg over de uitvoering van de motie van het lid Van den Boschc.s. over verkenning van een grenscorrectie voor Spaarndam (Kamerstuk 34827-6); inbrengdatum 12 september 2019 te 14.00u.

 • 21. 
  Agendapunt:

Beantwoording van vragen, gesteld tijdens het algemeen overleg eID en Paspoorten van 21 februari 2019, over het initiatiefvoorstel in de Amsterdamse gemeenteraad met als titel "Het recht op de stad: stadsrechten en een stadspas voor alle Amsterdammers (ongeacht papieren)"

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 20 augustus 2019

Beantwoording van vragen, gesteld tijdens het AO elD en Paspoorten van 21 februari 2019, over het initiatiefvoorstel in de Amsterdamse gemeenteraad met als titel "Het recht op de stad: stadsrechten en een stadspas voor alle Amsterdammers (ongeacht papieren)" - 19637-2523

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Voor kennisgeving aannemen.

J&V

 • 22. 
  Agendapunt:

Wonen en Ruimtelijke Ordening

Voortgang renovatieproces Tweede Kamer

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 1 juli 2019

Voortgang renovatieproces Tweede Kamer - 34293-81

Voorstel:

Agenderen voor het algemeen overleg Renovatie Binnenhof dd. 3 oktober

2019.

 • 23. 
  Agendapunt:

Ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 1 juli 2019

Ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet - 34864-20

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Voortouw ligt bij de vaste commissie voor Infrastructuur en Water.

I&W, LNV

 • 24. 
  Agendapunt:

Mensen met een middeninkomen op de woningmarkt

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 4 juli 2019

Mensen met een middeninkomen op de woningmarkt - 32847-546

Voorstel:

Agenderen voor het algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting op 4 september 2019.

 • 25. 
  Agendapunt:

Afschrift brief Bewonerscommissie Ravenhorst, Vrijhoef en De Schouw inzake zorgwoningen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 4 juli 2019

Afschrift brief Bewonerscommissie Ravenhorst, Vrijhoef en De Schouw inzake zorgwoningen - 2019Z14396

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 26. 
  Agendapunt:

Onderzoek breedplaatvloeren

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 8 juli 2019

Onderzoek breedplaatvloeren - 28325-200

Voorstel:

Agenderen voor een nog in te plannen algemeen overleg Bouwregelgeving/risicovloeren.

 • 27. 
  Agendapunt:

Rapport bestuurlijk regisseur volkshuisvestelijke opgave Vestiagemeenten

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 9 juli 2019

Rapport bestuurlijk regisseur volkshuisvestelijke opgave Vestiagemeenten -29453-490

Voorstel:

Agenderen voor het algemeen overleg Staat van de volkshuisvesting op 4 september en /of het algemeen overleg Woningcorporaties/Evaluatie Woningwet/Huurakkoord op 12 september 2019.

 • 28. 
  Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over de Staat van de Volkshuisvesting (Kamerstuk 32847-520)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 10 juli 2019

Beantwoording vragen commissie over de Staat van de Volkshuisvesting -32847-547

Voorstel:

Agenderen voor het algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting op 4 september 2019.

 • 29. 
  Agendapunt:

Wijziging van de Woningwet (wijzigingen maximale huursomstijging en lokale mogelijkheid hoger percentage)

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 11 juli 2019

Wijziging van de Woningwet (wijzigingen maximale huursomstijging en lokale mogelijkheid hoger percentage) - 35254

Voorstel:

Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 19 september 2019 te 14.00 uur.

Noot:

Het wetsvoorstel kan eveneens worden betrokken bij het algemeen overleg Woningcorporaties/Evaluatie Woningwet/Huurakkoord op donderdag 12 september 2019.

 • 30. 
  Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over renovatie Binnenhof (Kamerstuk 34293-76)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 12 juli 2019

Antwoorden op vragen commissie over renovatie Binnenhof - 34293-82

Voorstel:

Agenderen voor het algemeen overleg Renovatie Binnenhof op 3 oktober 2019.

 • 31. 
  Agendapunt:

Uitvoering motie van het lid Smeulders c.s. over het indicatieve buisleidingentracé Laarbeek-Echt-Susteren uit de Structuurvisie Buisleidingen schrappen (Kamerstuk 34682-10)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 juli 2019

Uitvoering motie van het lid Smeulders c.s. over het indicatieve buisleidingentracé Laarbeek-Echt-Susteren uit de Structuurvisie Buisleidingen schrappen (Kamerstuk 34682-10) - 33473-9

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 32. 
  Agendapunt:

Nader antwoord op vragen commissie over de ontwikkelingen ter verbetering van het borgstelsel voor woningcorporaties (Kamerstuk 29453-489)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 19 juli 2019

Nader antwoord op vragen commissie over de ontwikkelingen ter verbetering van het borgstelsel voor woningcorporaties - 29453-491

Voorstel:

Agenderen voor het algemeen overleg Woningcorporaties/Evaluatie Woningwet/Huurakkoord op 12 september 2019.

 • 33. 
  Agendapunt:

Rapport toezicht op het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 19 juli 2019

Rapport toezicht op het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) 2018 -29453-492

Voorstel:

Agenderen voor het algemeen overleg Woningcorporaties/Evaluatie Woningwet/Huurakkoord op 12 september 2019.

 • 34. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over huisvestingsproblematiek Rijnstraat 8

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 23 juli 2019

Reactie op verzoek commissie over huisvestingsproblematiek Rijnstraat 8 -2019Z15346

Voorstel:

Agenderen voor een nog in te plannen algemeen overleg Rijksvastgoed.

 • 35. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de brief van Warners van Otterloo Sandberg Advocaten over Middenhuur

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 13 augustus 2019

Reactie op verzoek commissie over de brief van Warners van Otterloo

Sandberg Advocaten over Middenhuur - 32847-550

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen; adressant informeren.

 • 36. 
  Agendapunt:

Woondeal Metropoolregio Amsterdam

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 14 augustus 2019

Woondeal Metropoolregio Amsterdam - 32847-551

Voorstel:

Agenderen voor een nog in te plannen algemeen overleg Woondeals.

 • 37. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de brief van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) over de policy brief 'Nu de koers is bepaald. Ex ante evaluatie ontwerp-Nationale Omgevingsvisie'

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 augustus 2019

Reactie op verzoek commissie over de brief van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) over de policy brief 'Nu de koers is bepaald. Ex ante evaluatie ontwerp-Nationale Omgevingsvisie' - 34682-28

Voorstel:

Agenderen voor het algemeen overleg ontwerp-NOVI op 9 oktober 2019.

 • 38. 
  Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over het verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Bouwbesluit 2012 inzake bijna energie-neutrale nieuwbouw (Kamerstuk 30196670)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 16 augustus 2019

Antwoorden op vragen commissie over het verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Bouwbesluit 2012 inzake bijna energie-neutrale nieuwbouw - 30196-674

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Minister van BZK meldt dat zij het ontwerpbesluit nu op korte termijn voor advies aan de Raad van State zal voorleggen om te voorkomen dat de toegezegde implementatiedatum van 1 juli 2020 en de voorbereidingstijd voor de betrokken marktpartijen van zes maanden niet gehaald kunnen worden.

 • 39. 
  Agendapunt:

Studentenhuisvesting: piekbelasting bij aanvang collegejaar en maatregelen voor de toekomst

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 26 augustus 2019

Studentenhuisvesting: piekbelasting bij aanvang collegejaar en maatregelen voor de toekomst - 33104-22

Voorstel:

Agenderen voor het algemeen overleg Staat van de volkshuisvesting op 4 september 2019.

Volgcommissie(s):

OCW

 • 40. 
  Agendapunt:

Onderzoek naar de werking van de Ladder voor duurzame verstedelijking

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 29 augustus 2019

Onderzoek naar de werking van de Ladder voor duurzame verstedelijking -34682-30

Voorstel:

Agenderen voor het algemeen overleg NOVI op 9 oktober 2019.

 • 41. 
  Agendapunt:

Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten vanwege opname in de Omgevingswet van regels over het vestigen van een voorkeursrecht, regels over onteigening, bijzondere regels voor het inrichten van gebieden en, met het oog op verschillende typen gebiedsontwikkelingen, een verdere aanpassing van de regels over kostenverhaal (Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet)

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 1 februari 2019

Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten vanwege opname in de Omgevingswet van regels over het vestigen van een voorkeursrecht, regels over onteigening, bijzondere regels voor het inrichten van gebieden en, met het oog op verschillende typen gebiedsontwikkelingen, een verdere aanpassing van de regels over kostenverhaal (Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet) - 35133

Voorstel:

Wetsvoorstel is reeds aangemeld voor plenaire behandeling (voorzien in week 39).

Volgcommissie(s):

LNV,J&V

Zaak:

Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 2 september 2019

Derde nota van wijziging - 35133-14

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

LNV

 • 42. 
  Agendapunt:

Overig

Veilige Werkwijze chroom-6 houdende verven en coatings

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 12 juli 2019

Veilige Werkwijze chroom-6 houdende verven en coatings - 25883-354

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Ter bespreking.

J&V, LNV, I&W

 • 43. 
  Agendapunt:

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met de herziening van afdeling 2.3 van die wet (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer)

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 18 juli 2019

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met de herziening van afdeling 2.3 van die wet (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer) - 35261

Voorstel:

Rondetafelgesprek organiseren; vervolgens inbrengdatum voor het verslag vaststellen.

Volgcommissie(s):

J&V

 • 44. 
  Agendapunt:

Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces)

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, K. Verhoeven (D66) - 19 juli 2019 Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces) - 35257

Voorstel:

Aanhouden totdat het advies van de Raad van State en de reactie van de indiener daarop zal zijn ontvangen.

 • 45. 
  Agendapunt:

Behandeling van de ontwerpbegrotingen 2020

In de brief van de vaste commissie voor Financiën (met kenmerk 2019Z15519) wordt u aanbevolen besluit te nemen over de volgende punten:

 • 1. 
  inbrengtermijnen voor feitelijke vragen ten behoeve van het Verslag;
 • 2. 
  het houden van een wetgevingsoverleg;
 • 3. 
  het aanwijzen van één of meer rapporteurs;
 • 4. 
  een technische briefing door de Algemene Rekenkamer.

Op woensdag 11 september vindt van 09.00 uur tot 10.00 uur een onderbouwingsontbijt ('belofte maakt schuld') plaats in de Rooksalon. Tijdens deze bijeenkomst zullen de rapporteurs Inzicht in Kwaliteit, de leden Sneller (D66) en Snels (GroenLinks) de resultaten presenteren van hun onderzoek naar de toepassing van artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet 2016.

 

Dit artikel, dat in 2018 in werking is getreden, stelt dat alle beleidsvoorstellen die naar de Kamer gaan voorzien moeten zijn van een toelichting op de doelstellingen, in te zetten instrumenten, financiële gevolgen en de verwachte doeltreffendheid en doelmatigheid. Middels hun onderzoek en de ontbijtbijeenkomst willen de rapporteurs, met Prinsjesdag in aantocht, de bekendheid van het artikel vergroten, het belang ervan benadrukken in de Tweede Kamer en de aandacht voor de naleving van het artikel door het kabinet stimuleren. Tijdens de bijeenkomst zullen de rapporteurs onder meer in gesprek gaan met Kamerleden uit andere commissies om te reflecteren op het onderzoek.

Voor deze bijeenkomst worden ook alle Kamerleden en belangstellende fractiemedewerkers uitgenodigd - dit gebeurt via een aparte uitnodiging.

Zaak:

Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne) Mulder (VVD) - 5 augustus 2019

Brief van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2020 in de commissies - 2019Z15519

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Ter bespreking.

BuHa-OS, BiZa, BuZa, DEF, EZK, I&W, J&V, KR, LNV, OCW, SZW, VWS

 • 46. 
  Agendapunt:

Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 11 juni 2010 Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond - 32411

Voorstel:

Aanmelden voor plenaire behandeling.

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 2 augustus 2019

Nota naar aanleiding van het verslag - 32411-8

Voorstel:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak:

Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 2 augustus 2019

Nota van wijziging - 32411-9

Voorstel:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • 47. 
  Agendapunt:

Literatuurstudie (Rapport) Sociale huurmarkt internationaal vergeleken, te betrekken bij de procedurevergadering BiZa van 5 september 2019

Zaak:

Overig - griffier, C.J.M. Roovers - 22 augustus 2019

Literatuurstudie (Rapport) Sociale huurmarkt internationaal vergeleken, te betrekken bij de procedurevergadering BiZa van 5 september 2019 -2019Z15892

Voorstel:

Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg Woningcorporaties/ Evaluatie van de woningwet en het huurakkoord op 12 september 2019.

Voorstel:

Dit onderwerp afvoeren van de kennisagenda van uw commissie.

Zaak:

Stafnotitie - griffier, C.J.M. Roovers - 22 augustus 2019

Aanbieding literatuurstudie sociale huurmarkt internationaal vergeleken te betrekken bij de procedurevergadering 5 september 2019. - 2019Z15893

Voorstel:

Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg Woningcorporaties/ Evaluatie van de woningwet en het huurakkoord op 12 september 2019.

Voorstel:

Dit onderwerp afvoeren van de kennisagenda van uw commissie.

 • 48. 
  Agendapunt:

Stafnotitie m.b.t. het oriënterend voorstel voor een werkbezoek Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer

Zaak:

Stafnotitie - griffier, C.J.M. Roovers - 20 juni 2019

Oriënterend voorstel voor een werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken - 2019Z12848

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Ter bespreking.

EU

 • 49. 
  Agendapunt*):

Toegevoegde agendapunten

Beleidsreactie CTIVD rapport nr. 63 over de toepassing van filters bij OOG-interceptie door de AIVD en de MIVD

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 3 september 2019

Beleidsreactie CTIVD rapport nr. 63 over de toepassing van filters bij OOG-interceptie door de AIVD en de MIVD - 2019Z16235

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Technische briefing organiseren.

DEF

 • 50. 
  Agendapunt*):

Verzamelbrief brand- en constructieve veiligheid van gebouwen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 3 september 2019

Verzamelbrief brand- en constructieve veiligheid van gebouwen - 2019Z16233

Voorstel:

Agenderen voor het nog in te plannen algemeen overleg Bouwregelgeving/risicovloeren.

 • 51. 
  Agendapunt*):

Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving i.v.m. het verbeteren van de veiligheid bij het bouwen en de veiligheid en gezondheid in bouwwerken (Kamerstuk 32757153)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 3 september 2019

Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving i.v.m. het verbeteren van de veiligheid bij het bouwen en de veiligheid en gezondheid in bouwwerken (Kamerstuk 32757-153) - 2019Z16229

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 52. 
  Agendapunt*):

Stand van zaken en maatregelen versterking Bureau ICT-toetsing

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 3 september 2019

Stand van zaken en maatregelen versterking Bureau ICT-toetsing -2019Z16227

Voorstel:

Agenderen voor een te zijner tijd in te plannen algemeen overleg Digitale Overheid.

 • 53. 
  Agendapunt*):

Voorstel van het lid Den Boer (D66) voor het inplannen van een rondetafelgesprek over 'integriteit in het openbaar bestuur' in het najaar van 2019.

Zaak:

Stafnotitie - Tweede Kamerlid, M.G.W. den Boer (D66) - 3 september 2019 Voorstel van het lid Den Boer (D66) voor het inplannen van een rondetafelgesprek over 'integriteit in het openbaar bestuur' in het najaar van 2019. - 2019Z16249

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Ter bespreking.

OCW, J&V

 • 54. 
  Agendapunt*):

Stafnotitie - rondetafelgesprek positie en (democratische) legitimatie van regionale samenwerkingsverbanden in Nederland

Zaak:

Stafnotitie - griffier, C.J.M. Roovers - 3 september 2019

Stafnotitie - rondetafelgesprek positie en (democratische) legitimatie van regionale samenwerkingsverbanden in Nederland - 2019Z16219

Voorstel:

Ter bespreking.

 • 55. 
  Agendapunt*):

Voortgang Renovatie Binnenhof

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 3 september 2019

Voortgang Renovatie Binnenhof - 2019Z16265

Voorstel:

Agenderen voor het algemeen overleg Renovatie Binnenhof op 3 oktober 2019.

 • 56. 
  Agendapunt*):

Rapportages van twee onderzoeken die recent zijn verricht over de Basisregistratie Personen (BRP)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 3 september 2019

Rapportages van twee onderzoeken die recent zijn verricht over de Basisregistratie Personen (BRP) - 2019Z16283

Voorstel:

Agenderen voor het algemeen overleg BRP op 17 oktober 2019.

 • 57. 
  Agendapunt*):

Reactie op verzoek commissie over verlening van toestemming voor (besloten) technische briefing over de Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Kamerstuk 35242)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 3 september 2019

Reactie op verzoek commissie over verlening van toestemming voor (besloten) technische briefing over de Wijziging van de Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten 2017 (Kamerstuk 35242) - 2019Z16294

Voorstel:

Ter informatie.

 • 58. 
  Agendapunt*):    Wijziging van de Kieswet en de Waterschapswet tot aanpassing van

de regeling van de tijdelijke vervanging van leden van de vertegenwoordigende organen wegens zwangerschap en bevalling of ziekte

Zaak:    Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.

Ollongren - 2 september 2019

Wijziging van de Kieswet en de Waterschapswet tot aanpassing van de regeling van de tijdelijke vervanging van leden van de vertegenwoordigende organen wegens zwangerschap en bevalling of ziekte - 35273 Voorstel:    Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 26 september 2019.

 • 59. 
  Agendapunt*):    Wijziging van de Uitvoeringswet verordening Europees burgerinitiatief

in verband met de nieuwste verordening betreffende het Europees burgerinitiatief

Zaak:    Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.

Ollongren - 2 september 2019

Wijziging van de Uitvoeringswet verordening Europees burgerinitiatief in verband met de nieuwste verordening betreffende het Europees burgerinitiatief - 35272

Voorstel:    Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 26 september 2019.

 • 60. 
  Agendapunt*):    Stafnotitie - m.b.t. het voorstel voor het afleggen van een werkbezoek

Grensoverschrijdende samenwerking Interreg Vlaanderen-Zeeland en Baarle Hertog / Nassau

Zaak:    Stafnotitie - griffier, C.J.M. Roovers - 3 september 2019

Stafnotitie - m.b.t. het voorstel voor het afleggen van een werkbezoek Grensoverschrijdende samenwerking Interreg Vlaanderen-Zeeland en Baarle Hertog / Nassau - 2019Z16280 Voorstel:    Ter bespreking.

 
 

Rondvraag

 • 61. 
  Agendapunt:*)

Verzoek van de leden Koerhuis (VVD) en Beckerman (SP) om een rondetafelgesprek te organiseren (eind oktober) over de veiligheid van stadions. Eind september komt er een eindrapport van Royal Haskoning DHV uit. Zie bijlage voor nadere informatie.

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, D.A.N. Koerhuis (VVD) - 3 september 2019

Verzoek van de leden Koerhuis (VVD) en Beckerman (SP) om een rondetafelgesprek te organiseren eind oktober over de veiligheid van stadions. Eind september komt er een eindrapport van Royal Haskoning DHV uit. Zie bijlage voor nadere informatie. - 2019Z16278

Voorstel:

Ter bespreking.

 

Besloten gedeelte

 • 62. 
  Agendapunt:

Kennisagenda commissie BiZa/ voortgangsrapportage en inventarisatie van eerste ervaringen met de nieuwe werkwijze van de commissies

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.C.T.M. Franke - 29 mei 2019

Stafnotitie - Bespreekpunten bij de voortgangsrapportage en inventarisatie van eerste ervaringen met de nieuwe werkwijze van de commissies -2019Z10847

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Aanbeveling 1: Focus aanbrengen in de kennisagenda.

Aanbeveling 2: Regelmatige gesprekken tussen commissie en staf.

Aanbeveling 3: Proactieve informatievoorziening door de commissiestaf.

Volgcommissie(s):

Aanbeveling 4: Helder communiceren over informatieproducten en diensten. BuHa-OS, BuZa, DEF, EU, EZK, FIN, I&W, J&V, KR, LNV, OCW, SZW, VWS

Zaak:

Stafnotitie - griffier, C.J.M. Roovers - 1 juli 2019

Vernieuwde stand van zaken en voorstellen kennisagenda commissie BiZa, ter bespreking in de pv BiZa van 5 september 2019 - 2019Z13877

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 25 juni 2019 Literatuurstudie Integriteit - rapportage 'integriteit geborgd over integriteit in wet- en regelgeving, preventie van integriteitsschending en voorlichting', ten behoeve van de kennisagenda commissie BiZa - 2019Z13240

Voorstel:

Desgewenst betrekken bij het rondetafelgesprek lokaal perspectief in beeld en het algemeen overleg Integriteit openbaar bestuur op 28 november 2019.

Griffier:

C.J.M. Roovers

Activiteitnummer:

2019A03115

15

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.