Brief regering; Verzoek om uitstel van het algemeen overleg over Maatschappelijk Middenveld - Investeren in Perspectief - Goed voor de Wereld, Goed voor Nederland - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 18 oktober 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

34 952

Investeren in Perspectief - Goed voor de Wereld, Goed voor Nederland

Nr. 82

BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 augustus 2019

Op 20 juni jl. ontving u de hoofdlijnen van het nieuwe beleidskader «Versterking Maatschappelijk Middenveld» (Kamerstuk 34 952, nr. 66). Hierin meldde ik het streven om de bijbehorende subsidiekaders aan het eind van deze zomer gereed te hebben voor publicatie. De algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft op 9 juli jl. verzocht de publicatie van het beleidskader uit te stellen tot na het algemeen overleg over dit nieuwe beleidskader.

Recent heeft de Directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB) een studie naar het functioneren van strategische partnerschappen tussen het Ministerie van Buitenlandse Zaken en maatschappelijke organisaties bekend gesteld. Deze studie is geen evaluatie, omdat de activiteiten nog plaatsvinden. Niettemin neem ik de aanbevelingen graag mee in de verdere vormgeving van het nieuwe kader. Daarnaast is een evaluatie van een aantal financierings-instrumenten op het terrein van stabiliteit en wederopbouw bijna voltooid. Deze evaluatie wordt begin oktober aan mij voorgelegd om deze - zoals gebruikelijk bij evaluaties -te voorzien van een beleidsreactie.

Ik acht het wenselijk de hoofdlijnenbrief, de IOB-studie en de IOB-eva-luatie (inclusief de kabinetsappreciatie) in samenhang met uw Kamer te bespreken en alles mee te nemen bij de verdere afronding van het nieuwe beleidskader. Ten behoeve van een volwaardige discussie verzoek ik daarom de commissie het geplande algemeen overleg over het maatschappelijk middenveld van 5 september aanstaande uit te stellen tot uiterlijk eind oktober 2019.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag

kst-34952-82 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 34 952, nr. 82


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.