Motie Kuik/Dik-Faber over het monitoren van het aantal tabaksverkooppunten - Preventief gezondheidsbeleid

Deze motie i is onder nr. 427 toegevoegd aan dossier 32793 - Preventief gezondheidsbeleid.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Preventief gezondheidsbeleid; Motie; Motie van de leden Kuik en Dik-Faber over het monitoren van het aantal tabaksverkooppunten
Document­datum 03-09-2019
Publicatie­datum 04-09-2019
Nummer KST32793427
Kenmerk 32793, nr. 427
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

32 793

Preventief gezondheidsbeleid

Nr. 427

MOTIE VAN DE LEDEN KUIK EN DIK-FABER

Voorgesteld 3 september 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het Preventieakkoord is afgesproken dat het aantal verkooppunten voor tabakswaren verminderd zal worden, maar dat onbekend is hoeveel verkooppunten er nu precies zijn;

overwegende dat enkele winkelketens, zoals de Lidl, uit zichzelf al besloten hebben om te stoppen met de verkoop van tabaksproducten;

verzoekt de regering, een nulmeting van het aantal tabaksverkooppunten in Nederland uit te voeren en de komende jaren te monitoren hoe dit aantal zich ontwikkelt, en de Kamer hier jaarlijks over te informeren;

roept supermarkten op om te stoppen met de verkoop van tabaksproducten;

spreekt daarnaast uit dat als het aantal tabaksverkooppunten de komende jaren - en in ieder geval vóór 2022 - niet substantieel daalt, wettelijke maatregelen moeten worden genomen met als doel dat tabaksproducten hooguit alleen in speciaalzaken te koop zullen zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuik

Dik-Faber

kst-32793-427 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 32 793, nr. 427


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.