Brief regering; Uitvoering van de motie Omtzigt over een externe check op de rechtsstatelijke aspecten van de Unie - Staat van de Europese Unie 2019 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 22 november 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

35 078

Staat van de Europese Unie 2019

Nr. 32

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 augustus 2019

Tijdens het jaarlijkse Staat van de Unie debat (Handelingen II 2018/19, nr. 51, item 10) heeft de Tweede Kamer middels een motie (Kamerstuk 35 078, nr. 8) aan het kabinet gevraagd om een onafhankelijke externe check te laten uitvoeren op de rechtsstatelijke aspecten van de Unie, inclusief transparantie, democratie en adequate verantwoording van de EU-instellingen (inclusief de ECB). Het kabinet is met de Kamer overeengekomen dit verzoek aan de Adviesraad Internationale Vraagstukken voor te leggen. U ontving afschrift van de brief van het kabinet aan de AIV (Kamerstuk 35 078, nr. 31).

De voorzitter van de AIV heeft mij laten weten dat de reikwijdte van het verzoek de AIV niet op voorhand duidelijk is (brief in bijlage)1. De AIV is graag bereid tot een nader overleg over de vraagstelling.

Gelet op het bovenstaande geef ik u in overweging een overleg te houden met de AIV, eventueel in informele setting, waarbij ik zelf ook graag bereid ben aanwezig te zijn.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

S.A. Blok

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

kst-35078-32 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 35 078, nr. 32


3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.